Zasada domniemania niewinności w procesie karnym a media


WSTĘP
ROZDZIAŁ I
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Historia kształtowania się zasady domniemania niewinności.
2. System naczelnych zasad procesowych i miejsce domniemania niewinności w tej systematyce.

ROZDZIAŁ II
ISTOTA I CHARAKTER ZASADY DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI
1. Ujęcia zasady domniemania niewinności przez doktrynę.
2. Znaczenie zasady.
3. Zakres zasady – aspekt procesowy i pozaprocesowy.
ROZDZIAŁ III
FUNKCJONOWANIE ZASADY DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI A JAWNOŚĆ PROCESU KARNEGO
1. Ujęcia zasady jawności przez doktrynę.
2. Uregulowanie jawności w prawie międzynarodowym i wewnętrznym.
3. Wyłączenie jawności w postępowaniu przygotowawczym.
4. Jawność rozprawy głównej.
5. Przesłanki ograniczenia i wyłączenia jawności rozprawy głównej.
ROZDZIAŁ IV
UPRAWNIENIA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W ZWIĄZKU Z PROCESEM KARNYM
1. Utrwalanie i przekazywanie przebiegu procesu przez przedstawicieli mediów.
2. Ekspansja mediów w życiu publicznym i w procesie karnym.
3. Media jako informator społeczeństwa.
4. Media jako adresat zasady domniemania niewinności. Przyczyna przekraczania ustawowych ograniczeń przez media.
PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ I

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Historia kształtowania się zasady domniemania niewinności.

Omawiając zasadę domniemania niewinności, na ogół pomija się jej historyczne korzenie. Autorzy opracowań zazwyczaj sięgają wstecz tylko do okresu międzywojennego, nakreślając stan prawny na gruncie kodeksu postępowania karnego z 1928 roku.
Tymczasem początki zasady domniemania niewinności kształtują się już w starożytności. Znana była ona bowiem prawu rzymskiemu jako tzw. preasumptio bono viri- domniemanie przyzwoitości każdego obywatela . Założenie to przestawało obowiązywać, jeżeli została dowiedziona jego nieuczciwość. Inny autor tłumaczy tę zasadę szerzej- jako domniemanie przyzwoitości człowieka . Nie jest to tożsame, gdyż w Starożytnym Rzymie nie wszyscy mieli przecież status obywateli. Obecnie przyjmuje się, że domniemanie uczciwości każdego obywatela jest regułą ogólną, która przeradza się z chwilą wszczęcia postępowania przygotowawczego w jej szczególny rodzaj- zasadę domniemania niewinności . Wg A. Murzynowskiego domniemanie niewinności w procesie karnym jest emanacją preasumptio bono viri- zasady dobrej wiary, założenia uczciwości każdego obywatela. Ta reguła ogólna obowiązuje we wszystkich gałęziach prawa w stosunkach między organami władzy i obywatelem, a nawet w stosunkach międzyludzkich.
Jak słusznie zauważa S. Waltoś , zasada tahttp://rapidshare.com/files/454040937/Pr..._Karne.doc
Odpowiedz
jesteś autorem tej pracy? jakim prawem ją udostępniasz?, radze ją stąd usunąć
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.