Wymagania formalne wniesienia skargi i jej moc


Wymagania formalne dotyczące skargi można podzielić na:
a) dotyczące treści
b) dotyczące formy
c) dotyczące trybu wnoszenia
d) dotyczące wpisu od skargi

Ad. a)
(57 § 1 p.p.s.a.) – Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto powinna zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności. W skardze powinien być oznaczony organ, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, a także powinno w niej być zawarte określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.
Art. 46 i 47 wskazują elementy pisma strony w postępowaniu sądowym. Ponieważ skarga stanowi takie właśnie pismo, stąd wymienione w tych przepisach elementy pisma odnoszą się również do skargi składanej do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Zgodnie z tymi przepisami konieczne będzie:
a) oznaczenie w skardze sądu, do którego jest kierowana – a więc w przypadku skargi, będzie to wojewódzki sąd administracyjny w mieście X,
b) imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
c) oznaczenie rodzaju pisma – w naszym przypadku skarga,
d) osnowę, czyli pewną treść opisową, określającą, w jaki sposób naruszono prawo itd.
e) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
f) wymienienie załączników
Istotne jest to, by pamiętać, że jeśli wniesiona skarga jest jednocześnie pierwszym pismem w sprawie, to powinna ona ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adres do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy.

Wspomniane już art. 46 i 47 wskazują dodatkowo na jeszcze kilka pomniejszych wymagań.

Ppsa dopuszcza możliwość, by w sytuacji, gdy w sprawie występuje kilku skarżących tę samą decyzję, postanowienie, inny akt, czynność lub bezczynność organu, skargę wnieść w jednym piśmie. Gdyby natomiast zdarzyło się tak, że w jednej skardze zaskarżono różne decyzje, postanowienia, etc. przewodniczący zarządzi rozdzielenie skarg.

Ad. b)
Skarga może mieć wyłącznie formę pisemną.

Ad. c)
W przypadku skargi na decyzję lub postanowienie, wnosi się ją w terminie 30 dni od daty doręczenia owej decyzji lub postanowienia skarżącemu, natomiast w przypadku innego rodzaju aktów lub czynności skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
(Uwaga: trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadkach, które dotyczą skargi na inne akty czy czynności, elementem koniecznym – poprzedzającym wniesienie skargi jest wezwanie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa).

Prokurator i RPO mogą wnieść skargę w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej.

(Uwaga: Jeżeli w postępowaniu administracyjnym prokurator występował jako podmiot na prawach strony, to wówczas prokurator wnosi skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia prokuratorowi decyzji będącej przedmiotem zaskarżenia – wynika to z orzecznictwa, a nie z przepisów!!)To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   sadowa_dla_prawa.doc (Rozmiar: 114.5 KB / Pobrań: 29)
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.