UMOWA UŻYCZENIA


Zawarta w dniu ........................... w ..................................... pomiędzy ........................................
z siedzibą w ............................................. ul. ...............................................................................
reprezentowan(ą)ym przez .................................................................................. zwan(ą)ym dalej
Użyczającym , a
......................................................................................................................................................
.................................................................................................. zwan(ą)ym dalej Biorącym do
używania.

§1

Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem ...................................................................................
............................................................................ , zwanym w dalszej treści umowy przedmiotem
użyczenia.

§2

Użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu do używania na bezpłatne używanie oddanego
w tym celu przedmiotu użyczenia, przez okres ............................................ od zawarcia umowy.

§3

Biorący do używania zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu użyczenia zgodnie z jego
przeznaczeniem i właściwościami.

§4

Koszty eksploatacji przedmiotu użyczenia ponosi Biorący do używania.

§5

Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym
ponad normalne zużycie, po upływie okresu określonego w §2.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w ........................... jednobrzmiących egzemplarzach po .......... dla
każdej ze stron............................................. .......................................

Użyczający Biorący do używania


.rtf   Umowa Uzyczenia.Rtf (Rozmiar: 6.1 KB / Pobrań: 11)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 955 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 939 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 487 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 947 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 862 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet