UMOWA O WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE


zawarta w dniu ................................................ w ................................................................ pomiędzy:
...............................................................................................................................................................,
z siedzibą w ..........................................................................., zwanym dalej "Pracodawcą", reprezentowanym przez:........................................................................................................................,

a
...............................................................................................................................................................,
...............................................................................................................................................................,
zwanymi dalej "Pracownikami".


§ 1

Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie, z obowiązkiem wyliczenia się z tego mienia, znajdujące się w ................................................................................................, ujęte w inwentaryzacji przeprowadzonej w dniu .................................................................., stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, jak również mienie, którego otrzymanie w czasie trwania umowy zostanie potwierdzone podpisem któregokolwiek z Pracowników.

§ 2

Pracownicy podejmują się łącznie pieczy nad powierzonym im mieniem, określonym w § 1 niniejszej umowy, i przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkodę spowodowaną powstaniem niedoboru w tym mieniu lub jego uszkodzeniem. Pracownicy odpowiadają za powstałą szkodę w pełnej wysokości i w częściach równych / w następujących częściach: .................................................................................................. Od odpowiedzialności Pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.

§ 3

Pracownicy wyrażają zgodę na potrącanie przez Pracodawcę z należnych im wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz z innych świadczeń otrzymywanych przez nich od Pracodawcy pełnych odszkodowań za szkody stwierdzone w powierzonym im mieniu. Pracodawca ma prawo dokonywać potrąceń do pełnej / połowy wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń - po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 4

Wyliczenie się Pracowników z powierzonego im łącznie mienia, określonego w § 1 niniejszej umowy, nastąpi wyłącznie poprzez dokumenty sporządzone i podpisane zgodnie z przyjętymi u Pracodawcy zasadami obiegu dokumentów oraz poprzez ujęcie mienia w ostatniej rozliczającej Pracowników inwentaryzacji przeprowadzonej przez Pracodawcę z udziałem Pracowników lub innych osób wskazanych przez Pracowników na piśmie, na których udział w inwentaryzacji wyrazi zgodę Pracodawca.
§ 5

Strony ustalają, że okres, w ciągu którego nieobecność jednego z Pracowników w pracy nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno jego, jak i drugiego Pracownika / pozostałych Pracowników, wynosi ................................................ dni.

§ 6

Pracownicy oświadczają, że Pracodawca zapewnił im warunki umożliwiające właściwe zabezpieczenie mienia określonego w § 1 niniejszej umowy. Jakiekolwiek pogorszenie warunków zabezpieczenia tego mienia każdy z Pracowników zobowiązuje się przedstawić niezwłocznie na piśmie Pracodawcy.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Pracodawcy.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu pracy, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Niniejsza umowa została sporządzona w ....................................... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Pracodawcy i dla każdego z Pracowników.


........................................................

........................................................ .......................................................
(Pracownicy) (Pracodawca)


.rtf   Umowa O Wspolnej Odpowiedzialnosci Materialnej.Rtf (Rozmiar: 8.96 KB / Pobrań: 14)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 954 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 939 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 487 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 946 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 862 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet