UMOWA O WSPÓŁPRACY


zawarta dnia.................................... w .........................................................................pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Dystrybutorem
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez
..................................................................................................................................................... .
zwaną dalej Odbiorcą,
§ 1.
1. W niniejszej umowie ustala się zasady współpracy pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą, polegającą na sprzedaży produktów objętych ofertą handlową Dystrybutora. Za podlegające umowie uważa się towary zestawione w aktualnym cenniku i drukowane w ofertach handlowych ................................................................................................................................
2. Odbiorca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu postępowanie upadłościowe lub układowe a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym niniejszą umową.
§ 2.
Odbiorca zobowiązuje się do:
1. Pozyskiwanie nabywców na towary handlowe oferowane przez Dystrybutora.
2. Odbiór zamawianego towaru i terminowe regulowanie należności za zakupiony towar.
3. Reklamowanie i promowanie produktów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych.
4. Przedstawianie propozycji dotyczących zmian w ofercie handlowej, nowych produktów mogących przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.
5. W czasie trwania umowy Odbiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej warunków zawartych umów, cen, dostaw oraz wysokości udzielanych kredytów.
§ 3.
Dystrybutor jest zobowiązany do:
Terminowej realizacji zaakceptowanych zamówień Odbiorcy.
Informowania Odbiorcy o obowiązujących warunkach cenowych i tendencjach rynkowych.
Współpracy z Odbiorcą w zakresie działalności reklamowej i promocyjnej.
§ 4.
Ceny są ustalane pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą na podstawie aktualnie obowiązującego cennika.
§ 5.
Zamówienia towarów przyjmowane są na podstawie zamówienia przesłanego faxem lub pocztą elektroniczną.
§ 6 .
Sposób odbioru towaru jest ustalany na zamówieniu.
§ 7.
Zapłata za zakupiony towar następuje w dniu jego odbioru na podstawie wystawionych przez Dystrybutora faktur. Dla stałych klientów istnieje możliwość kredytowania zakupów.
§ 8.
Wszystkie produkty oferowane przez Dystrybutora objęte są gwarancją.
Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów lub podzespołów nastąpi w ciągu .............................. dni od daty dostarczenia produktów do punktu serwisowego Dystrybutora.
Szczegółowe warunki gwarancji i obsługi serwisowej są określone w Warunkach gwarancji i obsługi serwisowej.
§ 9.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas ..................................................................................
Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia po wcześniejszym zawiadomieniu, z zachowaniem ............................................................... okresu wypowiedzenia.
Dystrybutor zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Odbiorcę warunków umowy, działania na szkodę Dystrybutora lub w sposób naruszający interesy i dobre imię Dystrybutora.
§ 10.
Warunkiem ważności umowy jest dostarczenie przez Odbiorcę stosownych dokumentów wymaganych przez Dystrybutora.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


...................................................... ...............................................
Odbiorca Dystrybutor


.rtf   umowa o współpracy.rtf (Rozmiar: 11.73 KB / Pobrań: 4)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 949 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 934 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 485 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 858 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet
  Umowa o pracę brunet 557 09-14-2010, 18:28
Ostatni post: brunet