Umowa o dzieło


Zawarta w dniu ............................ w ..................................... pomiędzy .......................................
z siedzibą w ...................................... ul. ......................................................., reprezentowan(ą)ym
przez ...........................................................................................................................................,
zwan(ą)ym dalej Zamawiającym, a
............................................................ z siedzibą w ......................................................................
ul..............................................................,reprezentowan(ą)ym przez ..........................................,
zwan(ą)ym dalej Wykonawcą.

§1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego dzieło polegające na .......................
......................................................................................................................................................

§2

W celu wykonania dzieła Zamawiający wyda Wykonawcy następujące narzędzia i materiały :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

§3

Wykonawca po zakończeniu dzieła zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych
materiałów i narzędzi.

§4

Rozpoczęcie wykonania dzieła powinno nastąpić do dnia ..................., a zakończenie
i dostarczenie dzieła Zamawiającemu do dnia .................. .

§5

1) Za wykonane dzieło Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości ................................
2) Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu ....................... dni od dostarczenia dzieła.

§6

Odbioru dzieła dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego oraz
Wykonawcy. Komisja sporządza protokół odbioru będącą podstawą wypłaty wynagrodzenia.

§7

W przypadku wystąpienia wad Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia.

§8

W przypadku zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna
w wysokości ...............% za każdy dzień zwłoki.

§9

W przypadku znacznego opóźnienia w wykonaniu dzieła Zamawiający może:
1) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania dzieła, żądając kary umownej
2) odstąpić od wykonania dzieła bez wyznaczenia dodatkowego terminu,
żądając kary umownej, w przypadku opóźnienia powyżej ..................... dni.


§10

Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną

§11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§13

Umowę sporządzono w ........................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................. dla
każdej ze stron.


................................... ...........................................


Zamawiający Wykonawca


.rtf   Umowa O Dzielo.Rtf (Rozmiar: 7.99 KB / Pobrań: 7)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 954 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 939 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 487 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 946 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 862 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet