UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO


Zawarta w dniu ........................... w ..................................... pomiędzy .......................................
z siedzibą w ............................................. ul. ...............................................................................
reprezentowan(ą)ym przez .................................................................................. zwan(ą)ym dalej
Wynajmującym , a
......................................................................................................................................................
............................................................................................................zwan(ą)ym dalej Najemcą.

§1

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem lokalu położonego przy ul. ......................................
w .......................................... składającego się z .........................izb i ..........................................
o powierzchni ..............................

§2

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem wyżej wymieniony lokal wraz z następującymi
urządzeniami: ......................................................................................................................
i następującym umeblowaniem ....................................................................................................
......................................................................................................................................................

§3

Wyżej wymieniony lokal wykorzystywany będzie wyłącznie na cele mieszkaniowe.

§4

Czynsz najmu wynosi .............................zł
(słownie ..............................................................................................................zł) miesięcznie,
płatny z ............................... do ......................... dnia każdego miesiąca.

§5

Koszty związane z eksploatacją wyżej wymienionego lokalu ponosi Najemca zgodnie ze
wskazaniami liczników.

§6

W momencie podpisania umowy najmu Najemca wpłaci Wynajmującego kaucję zwrotną w wysokości
............................................. (słownie ......................................................................................)
będącą zabezpieczeniem czynszu i szkód w wyposażeniu lokalu przekraczających normalną
eksploatację. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy w momencie zwrotu wynajmowanego lokalu.

§7

Umowa została zawarta na okres od dnia ...................... do dnia ................................

§8

Po zakończeniu najmu Najemca zwróci lokal w stanie niepogorszonym ponad normalną
eksploatację, wraz z urządzeniami i umeblowaniem.

§9

Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego podnajmować lokalu osobom trzecim, ani oddawać
w bezpłatne użytkowanie.

§10

Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem ................................................. okresu
wypowiedzenia.

§10

Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) nie przestrzegania postanowień umowy określonych §3 i §9
2) zaleganiem z zapłatą czynszu za ......... okresy płatności.

§11

Opłaty związane z zarejestrowaniem niniejszej umowy ponosi .......................................................

§12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§14

Umowę sporządzono w ........................... jednobrzmiących egzemplarzach po .......... dla
każdej ze stron............................................. .......................................

Wynajmujący Najemca


.rtf   Umowa Najmu Lokalu Mieszkalnego.Rtf (Rozmiar: 8.85 KB / Pobrań: 12)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 949 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 934 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 486 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 942 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 858 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet