Umowa najmu


Zawarta w dniu ........................... w ..................................... pomiędzy .......................................
z siedzibą w ............................................. ul. ...............................................................................
reprezentowan(ą)ym przez .................................................................................. zwan(ą)ym dalej
Wynajmującym, a
......................................................................................................................................................
............................................................................................................zwan(ą)ym dalej Najemcą.

§1

Przedmiotem najmu jest ................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Przedmiot najmu wyposażony jest w ..............................................................................................
......................................................................................................................................................

§2

Wydanie przedmiotu najmu nastąpi w dniu ......................................... .

§3

Najemca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i
właściwościami.


§4

Koszty związane z bieżącą eksploatacją oraz drobnymi naprawami przedmiotu najmu obciążają
Najemcę.

§5

Najemca zwróci przedmiot najmu po zakończeniu okresu najmu w stanie niepogorszonym
ponad normalne zużycie.

§6

Najemca nie może bez zgody Wynajmującego podnająć przedmiotu najmu, ani oddać do
bezpłatnego używania osobie trzeciej.

§7

Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości ..................zł
Czynsz płatny będzie z ...................................... do .................................. dnia każdego miesiąca.

§8

Umowa zostaje zawarta na okres .............................., od dnia ...................... do dnia ...................

§9

Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem ................................................. okresu
wypowiedzenia.§10

Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) nie przestrzegania postanowień umowy określonych §3 i §6
2) zaleganiem z zapłatą czynszu za ......... okresy płatności.

§11

Opłaty związane z zarejestrowaniem niniejszej umowy ponosi ......................................

§12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§14

Umowę sporządzono w ........................... jednobrzmiących egzemplarzach po ......... dla
każdej ze stron............................................. .......................................

Wynajmujący Najemca


.rtf   Umowa Najmu.Rtf (Rozmiar: 7.92 KB / Pobrań: 17)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 955 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 939 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 487 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 946 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 862 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet