Witaj! Rejestracja

UMOWA MENEDŻERSKA


Zawarta dnia ........................................ w ................................................................... pomiędzy
Radą Nadzorczą Spółki ................................................................................................................
z siedzibą w ......................................... przy ul. ..........................................................................,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla .....................................w ...........................................
pod nr Rej. ..........................................................................., zwaną dalej Spółką,
którą reprezentuje :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
a
.......................................................................................................................................................
zam. w .......................................... przy ul. .................................................................................,
legitymującym się dowodem osobistym seria .................................. nr ......................................
zwanym dalej Zarządcą.
§ 1.
Rada Nadzorcza działając w oparciu o § ........... umowy Spółki oraz uchwałę Rady Nadzorczej z dnia ................................. nr .................. powierza Zarządcy zarządzanie majątkiem Spółki, zaś Zarządca przyjmuje ten majątek w zarząd na zasadach przyjętych w niniejszej umowie.
§ 2.
Zarządca będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Rada Nadzorcza podejmie działania zmierzające do pozbawienia Zarządcy tej funkcji i dokonania odpowiednich zapisów w rejestrze.
§ 3.
Do obowiązków Zarządcy należy:
Przedstawianie rocznych planów finansowo-gospodarczych Spółki w terminie do dnia .......................................................................roku poprzedzającego rok obrachunkowy.
Sprawowanie nadzoru nad realizacją wymienionych wyżej planów.
Kierowanie pracami Zarządu.
Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej.
Prowadzenie polityki handlowej, marketingowej, finansowej i kadrowej Spółki.
§ 4.
Zarządca zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na rozporządzenie majątkiem Spółki oraz na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§ 5.
Rada Nadzorcza może odmówić swojej zgody na dokonanie czynności określonych w § 4 umowy.
§ 6.
Rada Nadzorcza obowiązana jest udzielić odpowiedzi na złożony przez Zarządcę wniosek w terminie ................................................................ Termin powyższy może być przedłużony uchwałą Rady Nadzorczej dwukrotnie.
§ 7.
Zarządca nie może nabywać praw ani zaciągać zobowiązań sprzecznych z interesami Spółki. Nie może również zajmować kierowniczych stanowisk ani sprawować innych odpowiedzialnych funkcji w podmiotach, których interesy pozostają w sprzeczności z interesami Spółki. O powyższych okolicznościach Zarządca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza może w powyższych przypadkach rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§ 8.
Zarządca otrzymywał będzie z tytułu wykonywanych obowiązków wynagrodzenie na które składa się:
• Stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości ............................................
• Premia w wysokości ................... % od wypracowanego czystego zysku Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie bilansu Spółki.
§ 9.
Umowa obowiązuje od dnia ............................do dnia ..............................................
§ 10.
Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Radę Nadzorczą możliwe jest jedynie w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy.
§ 11.
Rada Nadzorcza może rozwiązać umowę przed upływem terminu określonego w §9 umowy w przypadku:
Podjęcia przez Zarządcę działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy, jak również z obowiązującymi przepisami.
Podjęcia przez Zarządcę zawinionych działań przynoszących szkodę Spółce.
§ 12.
W przypadkach przewidzianych w § 7, 11 i 15, jak również w przypadku podjęcia działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami Zarządca obowiązany jest uiścić Spółce karę w wysokości ....................................................................................................................................
Jeżeli wyrządzona przez niego szkoda przewyższa wysokość kary umownej Zarządca jest obowiązany wynagrodzić poniesioną przez Spółkę szkodę w pełnej wysokości.
§ 13.
W przypadku podjęcia przez którąkolwiek ze stron działań sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy strona obowiązana jest zapłacić drugiej ze stron karę umowną w wysokości .......................................................................................................................................................
§ 15.
Zarządca nie może przed upływem terminu określonego w § 9 rozwiązać niniejszej umowy z wyjątkiem: gdy pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządcą istnieje długotrwały konflikt interesów, który nie może być rozwiązany. gdy, Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarządcę do podjęcia działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy.
§ 16.
Zarządca nie może zarówno w czasie trwania kontraktu, jak i po jego ustaniu ujawniać informacji, których wyjawienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.
§ 17.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18.
W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 19.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


.rtf   Umowa menedżerska.rtf (Rozmiar: 22.51 KB / Pobrań: 8)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 0 919 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 0 903 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 0 473 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 0 912 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 0 829 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet