Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Umowa Komisu

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
Zawarta w ......................., dnia ......................... 199... roku.
Pomiędzy :
1. ........................................................, działający przez
........................................................., zwany w dalszej
części umowy Komisantem
a
2.. ......................................................., zamieszkały w
......................................................, zwanym w dalszej części
umowy Komitentem
§ 1
Komisant zobowiązuje się do sprzedaży Komisowej przedmiotu umowy w postaci :
...........................................................................,
który otrzymał od Komitenta z chwilą podpisania niniejszej umowy.
§ 2
Strony określają cenę przekazanych do sprzedaży przedmiotów na kwotę
............................................ /słownie :
............................................................................................................................../
§ 3
Komitent oświadcza, że przedmioty oddane Komisantowi do sprzedaży stanowią jego
własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.
§ 4
Komisant zobowiązuje się do sprzedaży rzeczy po cenie nie mniejszej niż kwota w
§ 2 umowy, a w miarę swych możliwości po cenie przekraczającej określoną w § 2
umowy.
§ 5
Jeśli Komisant sprzeda rzecz po cenie niższej niż określona w § 2 obowiązany
jest zapłacić Komitentowi różnicę.
§ 6
Komisant zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt rzeczy oddanych mu w
celu
sprzedaży od wszelkich ryzyk, a zwłaszcza kradzieży czy uszkodzenia.
§ 7
Prowizja należna Komisantowi wynosi ..........................% ceny za którą
rzecz zostanie sprzedana.
Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazanej Komitentowi ceny.

§ 8
W wypadku niesprzedania rzeczy w ciągu ......................... od dnia ich
powierzenia Komisantowi może on odstąpić od umowy i zażądać odbioru rzeczy
przez Komitenta w oznaczonym terminie.
W razie zwłoki w odbiorze rzeczy, Komisantowi będzie przysługiwać kara umowna
wysokości ............................

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Wszelkie miany niniejszej umowy, a także jej uzupełnienia wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
................................... .....................................
Komitent
..............................................................................................Komisant

.doc   Umowa Komisu.Doc (Rozmiar: 24 KB / Pobrań: 10)

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 974 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 960 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 502 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 969 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 888 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet