UMOWA AGENCYJNA


Zawarta w dniu ............................. w ............................................ pomiędzy ...............................
z siedzibą w ....................................ul. .................................................... zwanym(ą) dalej
Zlecającym reprezentowan(ą)ym przez:
1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
a ..................................................................... zamieszkał(ą)ym w ...............................................
legitymując(ą)ym się dowodem osobistym nr ................................................... zwan(ą)ym
dalej Agentem.

§1

Zlecający powierza Agentowi prowadzenie stałej działalności polegającej na zawieraniu
w imieniu i na rzecz Zlecającego umów ..................................................... dotyczących
........................................... ............................................................................................. na
terenie ..............................................................................................................................

§2

Agent upoważniony jest do podpisywania umów wymienionych w §1 w imieniu i na rzecz
Zlecajacego, przyjmowania oświadczeń woli osób trzecich, inkasowania należności.

§3

Agent zobowiązany jest do osobistego działania, zachowania należytej staranności i tajemnicy
handlowej.

§4

Agent zobowiązany jest do nie zawierania umów podobnych do określonych w §1 na rzecz
osób trzecich.

§5

1.Agentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości ............% wartości zawartych
na rzecz Zlecającego umów z chwilą zawarcia umowy z zastrzeżeniem punktu 2 , 3 i 4.
2. W przypadku umowy sprzedaży prowizja będzie płatna z chwilą uzyskania przez Zlecającego
przedmiotu umowy lub ceny.
3. Gdy z umowy wynika, iż ma być wykonywana częściami, prowizja przysługuje w miarę
wykonywania umowy.
4. Zlecający zobowiązuje się określić rodzaje umów, w przypadku których prowizja uzależniona
będzie od wykonania umowy. Jednakże w razie niewykonania umowy z przyczyn leżących
po stronie Zlecajacego, prowizja agentowi przysługuje.

§6

Umowa zostaje zawarta na czas .....................................................................................................
Każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem ..........................................
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień ............................................... . Wypowiedzenie
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana
w każdym czasie.

§7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.


§8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w ............. egzemplarzach po ................... dla każdej ze stron.


.................................................. ..................................................

ZLECAJĄCY AGENT


.rtf   Umowa Agencyjna 1.Rtf (Rozmiar: 7.5 KB / Pobrań: 9)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 944 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 930 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 483 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 935 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 854 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet