System motywacji jako element zarządzania personelem


Niniejsza praca pod tytułem „System motywacji jako element zarządzania personelem” dotyczy motywacji pracowników oraz jej wpływu na działalność i realizację celów przedsiębiorstwa.
Celem pracy jest nie tylko poznanie kształtowania się teorii motywacji ale również jej znaczenie w budowaniu systemów motywujących pracowników w wybranych obszarach organizacji.
Motywowanie to bardzo ważny ale również trudny element w działaniach każdego przedsiębiorstwa. O sukcesie firmy bowiem decyduje nie tylko realizowanie jej strategii
i celów na najwyższym poziomie, ale przede wszystkim budowanie właściwych zespołów pracowniczych, ciągłe ich kształcenie i motywowanie dla realizacji zadań na rzecz firmy.
Co należy uczynić aby skutecznie wpływać na ludzi, aby byli zmotywowani do współpracy, identyfikowali się z organizacją i wykazywali się chęcią działania na jej rzecz? Takie pytania powinna sobie zadać każda organizacja, która chce wprowadzić skuteczny system motywacyjny.
Praca ta składa się z trzech części. Pierwszy rozdział został poświęcony charakterystyce istoty motywacji, poznaniu podstawowych teorii i narzędzi motywacji jak również przebiegu procesu motywacji w przedsiębiorstwie.
W rozdziale drugim omówiono różne motywacyjne formy organizacji pracy i ich siłę motywacyjną dla uzyskania najlepszych rezultatów motywowania pracowników, a także przedstawiono wpływ roli kierownika i procesu partycypacji pracowników jako narzędzia oddziaływania na motywację personelu firmy.
W rozdziale trzecim wykazano wpływ motywacji na różne obszary przedsiębiorstwa, a zwłaszcza kształtowania motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz jej wpływ na rozwój kompetencji zawodowych pracowników. Zawarta została tutaj również część empiryczna pracy, w której opisano system motywacyjny na przykładzie organizacji X.
Analiza z wykorzystaniem dostępnej literatury dotyczącej analizowanego tematu oraz danych uzyskanych z opisywanej w pracy organizacji daje pełen obraz w zakresie związanym
z tematyką pracy i przybliża problematykę wpływu motywacji na proces zarządzania personelem.


I. Charakterystyka systemu motywacji.


1.1. Pojęcie i istota motywacji.


Motywacja to ogół motywów, a motyw to przyczyna, dla której człowiek zachowuje się w określony sposób.
Pojęcie motywacji doczekało się wielu definicji, co niewątpliwie było uwarunkowane terminologią określonych teorii, z której autorzy wywodzą motywację. Termin motywacja pochodzi z języka łacińskiego od słowa movere, co oznacza poruszanie się, ruch, a co za tym idzie motywacja jest ściśle powiązana z energią, pobudzeniem do działania.

Motywacja w pracy natomiast jest procesem, który aktywizuje zachowanie i sprawia, że jednostka pragnie indywidualnie zaspokajać swoje potrzeby poprzez osiąganie i realizację zdań organizacyjnych, związanych z wykonywaną pracą.

Istnieje wiele definicji motywacji:

Reykowski motywację definiuje jako proces regulacji psychicznej, od którego zależy kierunek ludzkich czynności oraz ilość energii, jaką na realizację danego kierunku działania człowiek jest gotów poświęcić.

Według M. Armstronga Motywacja zajmuje się czynnikami wpływającymi na ludzi, by zachowywali się w określony sposób. Motywację opisać można jako zachowanie ukierunkowane na cel. Motywowanie siebie to niezależne wytyczenie kierunku, a następnie podjęcie działań pozwalających na poruszanie się w tym kierunku. Motywowanie innych natomiast to takie wpływanie na innych by poruszali się w pożądanym dla nas kierunku.

J.A. Stoner definiuje motywację jako psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek się w coś angażuje. Obejmuje ona czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym kierunku.

Motywacja stała się przedmiotem badań wielu pokoleń psychologów, filozofów, socjologów, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie są zasady działania motywacji. Szczególnie psychologia starała się poznać i zagłębić wszystkie mechanizmy kierujące człowiekiem w realizacji swych celów a tym samym mechanizm motywacji.
Początkowo psychologia wiązała proces motywacji ze zjawiskami zaliczanymi do kategorii zjawisk woli. Motywację utożsamiano również ze sferą instynktów, czyli łańcucha odruchów uruchamianych przez jakiś bodziec. To właśnie ten bodziec-instynkt miał sprawiać, że zachowania człowieka mogą być zmienne, wiodąc jednak zawsze do określonego celu. Idea instynktu, która mówiła o tym, że w biologicznym wyposażeniu człowieka istnieje źródło sił napędowych, determinujących kierunek i intensywność jego działań rozwinęła się i znalazła wyraz w psychoanalitycznym ujęciu motywacji. Istniało również behawiorystyczne ujęcie motywacji, które wyjaśniało mechanizm dążenia do osiągnięcia określonych celów. Głównymi składnikami tego mechanizmu miały być bodźce, sygnalizujące zmiany wpływające niekorzystne na wewnętrzną równowagę człowieka. Ponadto celowe zachowania człowieka miały być wynikiem uczenia się jak najszybszego zaspokojenia danej potrzeby. Przedstawione wyżej ujęcia traktowały źródła motywacji jako tkwiące w biologicznej naturze człowieka. W końcu ujecie poznawcze motywacji pozwoliło zdefiniować motywację jako świadomie podjęte działania ukierunkowane na określony cel.

Zwolennicy koncepcji poznawczej, zwracają uwagę na aspekt regulujący zachowanie człowieka dążącego do realizacji celu. Według Reykowskiego motywatory, czyli czynniki wzbudzające proces motywacyjny, zostają przez człowieka przyjęte, uzewnętrznione i stają się motywami (pragnieniami, impulsami) do selekcji podejmowanych przez człowieka działań, tak aby zbliżyć się do przedmiotu lub od niego oddalić jeśli wywołuje on ujemne motywy.
Tak więc motywacja jest procesem, w którym ludzie dokonują wyboru pomiędzy alternatywnymi formami zachowania dla osiągnięcia wyznaczonego celu.
Motywację charakteryzuje wzbudzanie energii, ukierunkowanie wysiłku na określony cel, selektywne zwracanie uwagi na istotne bodźce (zmniejszona wrażliwość na bodźce nieistotne), a także organizowanie poje.doc   Motywacja Beaty.doc (Rozmiar: 1.91 MB / Pobrań: 1,658)
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  PHP jako język skryptowy zarządzający bazami danych na przykładzie MySQL. Projekt baz brunet 653 01-01-2011, 19:34
Ostatni post: brunet
  MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA JAKO DZIAŁANIE PROFESJONALNE, ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW D brunet 1,241 01-01-2011, 18:04
Ostatni post: brunet
  STYL ŻYCIA MĘŻCZYZN JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ brunet 984 01-01-2011, 17:52
Ostatni post: brunet