Świadczenia zdrowotne i ich wykonywanie


Wstęp................................. 3
Rozdział I: Zagadnienia wprowadzające 5
1.1 Pojęcie świadczeń zdrowotnych i ich rodzaje. 5
1.2 Ogólna charakterystyka podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. 15
Rozdział II: Zakłady opieki zdrowotnej jako podmioty realizujące świadczenia zdrowotne... 24
2.1 Świadczenia zdrowotne wykonywane przez poszczególne kategorie zakładów opieki zdrowotnej. 24
2.2 Wymagania warunkujące udzielanie świadczeń zdrowotnych. 31
2.3 Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej. 36
2.4 Podstawy wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej. 42
Rozdział III: Działalność lekarzy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 50
3.1 Kwalifikacje wymagane do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza. 50
3.2. Formy wykonywania zawodu lekarza 55
3.3 Obowiązek udzielenia świadczeń zdrowotnych. 59
3.4 Warunki legalności wykonywania przez lekarza świadczeń zdrowotnych. 65
3.5 Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza. 72
Rozdział IV: Udział pielęgniarek i położnych w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych 78
4.1 Pozycja pielęgniarki i położnej w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. 78
4.2 Kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. 87
4.3 Prawne formy wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne. 91
4.4 Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne. 99
Rozdział V: Nadzór i kontrola nad realizacją świadczeń zdrowotnych oraz odpowiedzialność za ich wykonywanie 103
5.1 Nadzór i kontrola udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej. 103
5.2 Nadzór nad praktykami lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego. 110
Rozdział VI: Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 118
6.1 Koordynacja systemów ubezpieczenia zdrowotnego. 118
6.2 Zakres świadczeń zdrowotnych objętych koordynacją. 125
6.3 Procedury przyznawania świadczeń zdrowotnych. 130
Zakończenie....................... 133
Bibliografia........................ 135
Wykaz artykułów z czasopism.............. 137
Wykaz źródeł prawa.......... 140
Zasoby internetowe............ 146

Wstęp

Pod koniec lat 90. poprzedniego wieku wprowadzono w Polsce reformę zdrowia. Towarzyszyły jej trzy inne wielkie reformy społeczne tzn. emerytalna, edukacyjna i samorządowa.
Celem owej reformy było rozwiązanie narastających problemów w sektorze ochrony zdrowia. Próbowano znaleźć nowe rozwiązania systemowe, które usprawniłyby funkcjonowanie tego tak bardzo ważnego sektora społecznego. Upływ czasu pokazał jednak, że zamierzone cele nie zostały osiągnięte. Opinie społeczne o opiece zdrowotnej w licznych sondażach są co najmniej niepochlebne.
W swojej pracy prezentuję zagadnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez uprawnione do tego podmioty. Na początku zapoznałam czytelnika z pojęciem terminu „świadczenia zdrowotne”, jak i z rodzajami świadczeń, jakie mogą być udzielone każdemu z nas, gdy np. udamy się do lekarza czy poradni. Kolejne rozdziały zostały poświęcone poszczególnym podmiotom wykonującym świadczenia zdrowotne. W pierwszej kolejności omówiłam zakłady opieki zdrowotnej, gdyż stanowią one najważniejszy element systemu organizacyjnego ochrony zdrowia. W dalszej części pracy przedstawiłam problematykę udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz pielęgniarki i położne. Starałam się w sposób usystematyzowany przedstawić zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych przez poszczególne podmioty. Nie mogło również w mojej pracy zabraknąć rozdziału poświęconego nadzorowi, kontroli oraz odpowiedzialności zawodowej za wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Istnieją bowiem rozwiązania prawne, które zapewniają określonym organom uprawnienia do sprawowania pieczy nad prawidłowością udzielania owych świadczeń. Ze względu na niedawne przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ostatni rozdział poświęciłam problematyce organizacji opieki zdrowotnej po wejściu naszego kraju do Unii. Jest to zagadnienie bardzo obszerne, więc tylko zasygnalizowałam pewne problemy, a zainteresowanemu czytelnikowi polecam lekturę przytaczanej przeze mnie publikacji.
Pisząc pracę korzystałam głównie z aktów normatywnych z dziedziny prawa ochrony zdrowia, a także z licznych publikacji zawartych w specjalistycznych czasopismach. Jeżeli chodzi o literaturę, to stosunkowo mało jest pozycji, które w sposób kompleksowy omawiałyby tą problematykę. Udało mi się dotrzeć do literatury poświęconej określonym problemom ochrony zdrowia, np. kwestii odpowiedzialności zawodowej czy etyce zawodowej.
Chciałabym również w tym miejscu zaznaczyć, że powołuję w swej pracy ustawę o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, której przepisy Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z art. 68 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny odroczył jednak termin utraty mocy obowiązującej ustawy do dnia 30 grudnia 2004 r. Oznacza to przedłużenie o ten okres obowiązywania w systemie prawnym zakwestionowanej ustawy. Obecnie trwają prace nad nowym aktem prawnym, który powinien wprowadzić rozwiązania systemowe ochrony zdrowia zgodne ze standardami konstytucyjnymi.
Uważam, że omawiana przeze mnie problematyka jest niezmiernie interesująca. Bardzo bogaty jest zasób źródeł prawa w tej dziedzinie.
Wybrałam ten temat również z innej, można powiedzieć praktycznej przyczyny. Przecież dla każdego z nas najważniejsze jest zdrowie i każdy z nas, chociaż raz w życiu musiał udać się do lekarza lub szpitala. Dobrze wiedzieć, jakie obowiązki prawne nałożone są na podmioty, które udzielają nam świadczeń. Stajemy się wtedy bowiem świadomym uczestnikiem procesu leczenia.
W swojej pracy uwzględniłam stan prawny na dzień 17 maja 2004 roku.

Rozdział I: Zagadnienia wprowadzające
1.1 Pojęcie świadczeń zdrowotnych i ich rodzaje.

Stosownie do art. 68 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne są obowiązane do zapewnienia obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Konstytucja RP gwarantuje jednakowy dostęp do tych świadczeń, które są finansowane ze środków publicznych. Zapewnia jednolite szanse dostępu do świadczeń zdrowotnych dla każdego obywatela niezależnie od jego sytuacji materialnej. Nale


Odpowiedz
(01-01-2011, 18:50)brunet napisał(a): Wstęp................................. 3
Rozdział I: Zagadnienia wprowadzające 5
1.1 Pojęcie świadczeń zdrowotnych i ich rodzaje. 5
1.2 Ogólna charakterystyka podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. 15
Rozdział II: Zakłady opieki zdrowotnej jako podmioty realizujące świadczenia zdrowotne... 24
2.1 Świadczenia zdrowotne wykonywane przez poszczególne kategorie zakładów opieki zdrowotnej. 24
2.2 Wymagania warunkujące udzielanie świadczeń zdrowotnych. 31
2.3 Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej. 36
2.4 Podstawy wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej. 42
Rozdział III: Działalność lekarzy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 50
3.1 Kwalifikacje wymagane do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza. 50
3.2. Formy wykonywania zawodu lekarza 55
3.3 Obowiązek udzielenia świadczeń zdrowotnych. 59
3.4 Warunki legalności wykonywania przez lekarza świadczeń zdrowotnych. 65
3.5 Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza. 72
Rozdział IV: Udział pielęgniarek i położnych w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych 78
4.1 Pozycja pielęgniarki i położnej w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. 78
4.2 Kwalifikacje niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych. 87
4.3 Prawne formy wykonywania zawodu przez pielęgniarki i położne. 91
4.4 Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne. 99
Rozdział V: Nadzór i kontrola nad realizacją świadczeń zdrowotnych oraz odpowiedzialność za ich wykonywanie 103
5.1 Nadzór i kontrola udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej. 103
5.2 Nadzór nad praktykami lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego. 110
Rozdział VI: Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 118
6.1 Koordynacja systemów ubezpieczenia zdrowotnego. 118
6.2 Zakres świadczeń zdrowotnych objętych koordynacją. 125
6.3 Procedury przyznawania świadczeń zdrowotnych. 130
Zakończenie....................... 133
Bibliografia........................ 135
Wykaz artykułów z czasopism.............. 137
Wykaz źródeł prawa.......... 140
Zasoby internetowe............ 146

Wstęp

Pod koniec lat 90. poprzedniego wieku wprowadzono w Polsce reformę zdrowia. Towarzyszyły jej trzy inne wielkie reformy społeczne tzn. emerytalna, edukacyjna i samorządowa.
Celem owej reformy było rozwiązanie narastających problemów w sektorze ochrony zdrowia. Próbowano znaleźć nowe rozwiązania systemowe, które usprawniłyby funkcjonowanie tego tak bardzo ważnego sektora społecznego. Upływ czasu pokazał jednak, że zamierzone cele nie zostały osiągnięte. Opinie społeczne o opiece zdrowotnej w licznych sondażach są co najmniej niepochlebne.
W swojej pracy prezentuję zagadnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez uprawnione do tego podmioty. Na początku zapoznałam czytelnika z pojęciem terminu „świadczenia zdrowotne”, jak i z rodzajami świadczeń, jakie mogą być udzielone każdemu z nas, gdy np. udamy się do lekarza czy poradni. Kolejne rozdziały zostały poświęcone poszczególnym podmiotom wykonującym świadczenia zdrowotne. W pierwszej kolejności omówiłam zakłady opieki zdrowotnej, gdyż stanowią one najważniejszy element systemu organizacyjnego ochrony zdrowia. W dalszej części pracy przedstawiłam problematykę udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz pielęgniarki i położne. Starałam się w sposób usystematyzowany przedstawić zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych przez poszczególne podmioty. Nie mogło również w mojej pracy zabraknąć rozdziału poświęconego nadzorowi, kontroli oraz odpowiedzialności zawodowej za wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Istnieją bowiem rozwiązania prawne, które zapewniają określonym organom uprawnienia do sprawowania pieczy nad prawidłowością udzielania owych świadczeń. Ze względu na niedawne przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ostatni rozdział poświęciłam problematyce organizacji opieki zdrowotnej po wejściu naszego kraju do Unii. Jest to zagadnienie bardzo obszerne, więc tylko zasygnalizowałam pewne problemy, a zainteresowanemu czytelnikowi polecam lekturę przytaczanej przeze mnie publikacji.
Pisząc pracę korzystałam głównie z aktów normatywnych z dziedziny prawa ochrony zdrowia, a także z licznych publikacji zawartych w specjalistycznych czasopismach. Jeżeli chodzi o literaturę, to stosunkowo mało jest pozycji, które w sposób kompleksowy omawiałyby tą problematykę. Udało mi się dotrzeć do literatury poświęconej określonym problemom ochrony zdrowia, np. kwestii odpowiedzialności zawodowej czy etyce zawodowej.
Chciałabym również w tym miejscu zaznaczyć, że powołuję w swej pracy ustawę o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, której przepisy Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z art. 68 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny odroczył jednak termin utraty mocy obowiązującej ustawy do dnia 30 grudnia 2004 r. Oznacza to przedłużenie o ten okres obowiązywania w systemie prawnym zakwestionowanej ustawy. Obecnie trwają prace nad nowym aktem prawnym, który powinien wprowadzić rozwiązania systemowe ochrony zdrowia zgodne ze standardami konstytucyjnymi.
Uważam, że omawiana przeze mnie problematyka jest niezmiernie interesująca. Bardzo bogaty jest zasób źródeł prawa w tej dziedzinie.
Wybrałam ten temat również z innej, można powiedzieć praktycznej przyczyny. Przecież dla każdego z nas najważniejsze jest zdrowie i każdy z nas, chociaż raz w życiu musiał udać się do lekarza lub szpitala. Dobrze wiedzieć, jakie obowiązki prawne nałożone są na podmioty, które udzielają nam świadczeń. Stajemy się wtedy bowiem świadomym uczestnikiem procesu leczenia.
W swojej pracy uwzględniłam stan prawny na dzień 17 maja 2004 roku.

Rozdział I: Zagadnienia wprowadzające
1.1 Pojęcie świadczeń zdrowotnych i ich rodzaje.

Stosownie do art. 68 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne są obowiązane do zapewnienia obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Konstytucja RP gwarantuje jednakowy dostęp do tych świadczeń, które są finansowane ze środków publicznych. Zapewnia jednolite szanse dostępu do świadczeń zdrowotnych dla każdego obywatela niezależnie od jego sytuacji materialnej. Nale

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.