STYL ŻYCIA MĘŻCZYZN JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ


Praca magisterska Wstęp .............................................................................................................. 5
I. Część teoretyczna........................................................................................ 6
1. Podstawowe zagadnienia pracy w świetle wybranej literatury
przedmiotu ............................................................................................
6
1.1. Podstawowe pojęcia ........................................................................... 6
2. Styl życia jako źródło choroby nowotworowej ..................................... 8
2.1. Charakterystyka czynników ryzyka chorób nowotworowych
występujących w populacji Polaków ................................................
8
2.1.1. Palenie tytoniu ................................................................................. 8
2.1.2. Nadużywanie alkoholu .................................................................... 10
2.1.3. Czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy ............................ 12
2.1.4. Sposób odżywiania i żywienie ........................................................ 15
2.1.5. Stres ................................................................................................. 21
3. Sytuacja zdrowotna społeczeństwa polskiego ...................................... 24
3.1. Dynamika zachorowalności Polaków na choroby nowotworowe
na tle sytuacji na świecie ....................................................................
24
3.2. Najczęstsze nowotwory głowy i szyi ................................................. 31
4. Profilaktyka chorób nowotworowych ................................................... 37
4.1. Polityka zdrowotna państwa .............................................................. 37
4.2. Działania lokalne i pozarządowe ....................................................... 41
4.3. Programy profilaktyczne eksponujące zmiany prozdrowotne
w stylu życia .......................................................................................
43
II. Metodologia badań własnych .................................................................. 46
1. Przedmiot i cel badań ........................................................................... 46
2. Problemy i hipotezy badawcze ............................................................. 47
3. Zmienne i ich wskaźniki ...................................................................... 50
4. Metoda, techniki i narzędzia badawcze ............................................... 51
5. Organizacja, czas, miejsce i przebieg badań ………............................ 55


III. Wyniki badań własnych ......................................................................... 56
1. Charakterystyka badanej grupy ............................................................ 56
2. Analiza i omówienie wyników badań .................................................. 59
3. Podsumowanie uzyskanych wyników .................................................. 107
IV. Wnioski ....................................................................................................
Streszczenie pracy ......................................................................................... 110
113
Bibliografia .................................................................................................... 115
Aneks .............................................................................................................. 119
1. Wykaz tabel .......................................................................................... 119
2. Wykaz wykresów …………………………………............................. 121
3. Autorskie narzędzie badawcze ............................................................. 123WSTĘP


Zdrowie to bogactwo, które pozwala na realizację planów życiowych człowieka. Na zdrowiu człowiek opiera swój codzienny byt i dąży do realizacji swoich planów
na przyszłość. Wydaje się zatem, że zdrowie jako wartość powinna zajmować
wysoką pozycję wśród wartości wychwalanych przez człowieka, a czy tak jest
w rzeczywistości? Czy nasze zdrowie jest wartością, o którą dbamy i którą pielęgnujemy każdego dnia? Niestety nie. Najczęściej spotykamy się z sytuacją, kiedy człowiek nie odczuwający żadnych dolegliwości, nie zwraca uwagi na tę wartość jaką jest zdrowie. Ten sam człowiek o zdrowiu myśli dopiero w przypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia, najczęściej po wykryciu poważnej choroby.
Poznanie zależności pomiędzy zdrowiem a uwarunkowaniami środowiskowymi jest również ważnym elementem prowadzonego procesu leczniczego, pozwala na zrozumienie powstałej sytuacji chorobowej oraz obranie właściwego kierunku
w postępowaniu leczniczym.
W pierwszym rozdziale pracy przedstawione zostały treści teoretyczne zależności pomiędzy zdrowym stylem życia a występowaniem chorób nowotworowych.
W rozdziale drugim zawarta została prezentacja metodologicznych podstaw pracy, określenie celu pracy oraz problemów badawczych i hipotez..
W rozdziale trzecim natomiast przedstawione zostały wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród mężczyzn – pacjentów Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, w zależności
od zmiennych niezależnych takich jak: wiek badanych, wykształcenie i miejsce zamieszkania.


ROZDZIAŁ I
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRACY W ŚWIETLE WYBRANEJ LITERATURY PRZEDMIOTU


1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA
(styl życia, jakość życia, promocja zdrowia, profilaktyka chorób nowotworowych)

Styl życia (ang. lifestyle) można zdefiniować jako związane ze zdrowiem decyzje i zachowania podlegające kontroli danej osoby .
Styl życia można zdefiniować jako najogólniejszą charakterystykę aktywności danej grupy społecznej lub jednostki, wyróżniającą specyficzne dla niej działania
i wartości. Specyficzne to znaczy odróżniające działania określonej grupy (lub osoby) od działania innych grup (lub jednostek), z którymi je porównujemy .
Jeden z bardzo aktywnych promotorów zdrowia w Polsce, Zbigniew Cendrowski ułożył listę dziesięciu głównych zasad zachowania oraz wzbogacania zdrowia i nazwał ją „ Dekalogiem zdrowego stylu życia”.
Głównymi zasadami zdrowego stylu życia w „dekalogu” Cendrowskiego są:
• Zdobywanie wiedzy o samym sobie
• Utrzymywanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości
• Nienadużywanie leków
• Utrzymywanie wszechstronnej aktywności fizycznej
• Prawidłowe odżywianie się
• Hartowanie się
• Rozwijanie umiejętności walki ze stresem
• Eliminowanie nałogów
• Życzliwość dla innych
• Zachowanie i demonstrowanie postawy radzenia sobie w życiu ..doc   Praca Mgr M Kwiatkowska.doc (Rozmiar: 2.55 MB / Pobrań: 459)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  System motywacji jako element zarządzania personelem brunet 1,989 01-02-2011, 19:45
Ostatni post: brunet
  PHP jako język skryptowy zarządzający bazami danych na przykładzie MySQL. Projekt baz brunet 648 01-01-2011, 19:34
Ostatni post: brunet
  MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA JAKO DZIAŁANIE PROFESJONALNE, ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW D brunet 1,212 01-01-2011, 18:04
Ostatni post: brunet