ściąga - prawo rzymskie


KONCEPCJA PRAWA WG CYCERONA:
- koncepcja polis,
- państwo jest sprawą ludu, czyli ogólne zgromadzenie zespolone na podstawie uznania wspólnego prawa i dla pożytku wynikającego dla całej wspólnoty,
- państwo to naród,
- przemiany koncepcji nastąpiły w pryncypacie i dominacie,
IDEAŁ POLITYKA:
- życie wg cnót,
- polityk powinien posiadać władze i szanować cnotę mądrości,
- przestrzeganie zasad współżycia międzyludzkiego,
- polityk wydaje polecenia i zakazy ale sam musi też przestrzegać zasad prawa,
- wypełnianie swoich zadań z zachowaniem umiaru,
- powinien cechować się skromnością i spokojem.
OBOWIĄZKI POLITYKA:
- senator powinien brać udział w posiedzeniach senatu,
- powinien wypowiadać się w kwestiach merytorycznych z umiarkowaniem,
- powinien charakteryzować się znajomością państwa i prawa,
- unikanie stosowania przemocy i gwałtu,
- przestrzeganie zasad moralnych i nienaganna obyczajowość
PRZYWARY POLITYKÓW:
- są czasem złym przykładem dla społeczeństwa,
- brak wiedzy o stanie państwa,
- nadmierne zabieganie o urzędy i stosowanie przekupstwa,
- chciwość polityków,
- zaspokajanie potrzeb tylko nielicznych grup społecznych,
- stosowanie niedozwolonych metod socjotechnicznych,
- dostosowywanie retoryki politycznej wyłącznie do populistycznych potrzeb społecznych
USTRÓJ RZYMU:
I okres KRÓLEWSKI – od 753rpne do 510(509)r. P.n.e. – od założenia Rzymu przez Romulusa do wypędzenia królów etruskich
II okres REPUBLIKI – od 510(509)r. P.n.e. do 27rpne – od wypędzenia królów do początku pryncypatu
III okres PRYNCYPATU – od 16.01.27rpne do 284r – Oktawian otrzymał zaszczytny przydomek Augustus (Wspaniały)
IV okres DOMINATU – od 284r – wraz z objęciem przez Dioklecjana urzędów
KRÓLESTWO - gospodarka oparta na rolnictwie i hodowli, wymiana handlowa.
KRÓL – REX
-najwyższa władza – IMPERIUM, wspierany przez Senat, władza nad wojskiem, wymiarem sprawiedliwości, władza kapłańska, nie była to władza absolutna
-władza obieralna
-miał prawo pobierać daniny na potrzeby prowadzenia wojny, ogłaszał pobór i dowodził wojskiem
-urząd mógł zostać opróżniony jedynie w wyniku śmierci króla, następce wybierano podczas Zgromadzenia Ludowego
-w okresie bezkrólewia senat powoływał co 5 dni INTERREXA, aż do wyboru nowego króla. Podczas bezkrólewia część władzy królewskiej przechodziła na PATRES – przywódców rodów (GENS) tworzących senat
SENAT:
-członkowie to PATER FAMILIAS, wybrani przez króla, około 100 członków, później 300
-organ doradczy
-zatwierdzał uchwały kurialne obywateli
ZGROMADZENIA KURIALNE:
-COMITA CURIATA – uprawnienia religijne, administracyjne, militarne, polityczne
-przewodniczył CURIO MAXIMUS
-uchwalano ustawy ważne dla społeczeństwa i podejmowano czynności cywilnoprawne min. Sporządzano testamenty, dokonywano adopcji
KLASY SPOŁECZNE:
- 3 TRIBUS – ROMANES (Latynowie), LUCERES (Etruskowie), TITIES (Sabinowie)
- 1 TRIBUS = 10 CURIAE = 100 GENTES = 300 FAMILIAE
-Reforma SERWILUSZA TULIUSZA – końcówka okresu królewskiego: nowy podział społeczeństwa – cenzus majątkowy – 5 klas majątkowych:
1- min. 20 jugerów ziemi, wystawiała 80 centurii ciężkozbrojnej piechoty (hełm, tarcza, pancerz, nagolenniki, napierśnik, włócznia i miecz) + 18 centurii jazdy (equites)
2- min. 15 jugerów ziemi, wystawiała 20 centurii ciężkozbrojnej piechoty (hełm, tarcza, nagolenniki, napierśnik, włócznia i miecz)
3- min. 10 jugerów ziemi, wystawiała 20 centurii ciężkozbrojnej piechoty (hełm, tarcza, napierśnik, włócznia i miecz)
4- min. 5 jugerów ziemi, wystawiała 20 centurii lekkozbrojnej piechoty (włócznia i oszczep)
5- min. 2 jugery ziemi, wystawiała 30 centurii zbrojnych tylko w proce i kamień
REPUBLIKA:
RYS HISTORYCZNY – 3 podokresy:
1)od upadku królestwa do wojen punickich
-wzrost gospodarczy, terytorialny i demograficzny Rzymu, handel ograniczony do wymiany dóbr podstawowych
-wojna z Gallami w 386, zwycięstwo nad Latynami i rozwiązanie Związku Latyńskiego w 338
-podbój nowych terenów w tym Sycylii
-walka plebejuszy z patrycjuszami spowodowana różnicami w położeniu społecznym i prawnym; secesja jako instrument polityki nacisku, efektem było zrównanie uprawnień w zakresie prawa prywatnego i publicznego – LEX HORTENSIA z 286rpne – prawo plebejskie obowiązuje również patrycjuszy
2)od wojen punickich do śmierci Gaiusza Semproniusza – młodszego z braci Grakchów.
-dalszy rozwój terytorialny i demograficzny Rzymu
-zanik podziałów społecznych i powstanie nowej arystokracji – NOBILITAS,
-nowe konflikty społeczne
-Rzym staje się supermocarstwem
-rozwój handlu rzemiosła, Rzym jako centrum handlowe uwczesnego świata
-rozwój latyfundiów i zmiany w rolnictwie
3)od Grakchów do upadku republiki:
-niedostosowanie administracji do imperialnych dążeń państwa
-podział elit rządzących na OPTYMATÓW i POPULARÓW
-reformy państwa – agrarne i społeczne
-zmiana systemu głosowania z jawnego na tajne,
-ochrona obywateli przed samowolą urzędników
-powstanie AGITACJI – LIBERTAS.
REPUBLIKA:
-władza w rękach urzędników, sprawowana kadencyjnie – 1 rok, bezpłatnie na zasadach kolegialności – min. 2 urzędników posiadających te same uprawnienia (jeden ma prawo sprzeciwu do drugiego – INTERCESSIO).
-POTESTAS – władza wszystkich urzędników -prawo wydawania EDYKTÓW (tylko urzędnicy wyżsi, a z niższych edyl kurulny), zwoływania zgromadzeń ludowych i plebejskich, zwoływania senatu, nakładania kar pieniężnych
-IMPERIUM – władza KONSULA, PRETORA, DYKTATORA i MAGISTER EQUITUM – oprócz wyżej wym. mogli stosować środki przymusu bezpośredniego – aresztowanie, zatrzymanie, chłosta
-CURSUS HONORUM – zasady kariery urzędniczej, ustalona hierarchia urzędów: wejście do Senatu jedynie poprzez sprawowanie określonych urzędów, zachowanie ustalonej hierarchii, zachowanie odstępu czasowego pomiędzy sprawowaniem poszczególnych urzędów, posiadanie określonego wieku przez kandydata na dany urząd.KOLEJNOŚĆ: KWESTOR(31 lat)- EDYL(37) – PRETOR(40) – KONSUL(43)
-odpowiedzialność cywilna i karna za szkody wyrządzone podczas sprawowania urzędów, mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności podczas kadencji z wyjątkiem KONSULA I CENZORA (dopiero po upływie kadencji)
- MAGISTRATUS – podział na urzędników wyższych – MAGISTRATUS MAIORES (konsul, pretor, dyktator) i niższych – MAGISTRATUS MINORES.
URZĘDNICY WYŻSI – MAGISTRATUS MAIORES – władza imperium:
1. DYTATOR – DICTATOR:
-urzędnik nadzwyczajny powoływany jedynie w sytuacjach zagrożenia państwa
-kadencja trwała tylko 6m-cy, wyjątkowo dłużej
-powoływany spośród konsulów zatwierdzonych przez Senat, do zadań militarnych
-nominacja musiała być zatwierdzona przez senat
-IMPERIUM MAIUS – władza dyktatora, mógł ją wykonywać dopiero po udzieleniu mu LEX CURIATA,
-była możliwość nadzwyczajnego mianowania dyktatora na polu walki – bez „formalności”
-miał uprawnienia cywilne, administracyjne i sądownicze
-decyzje podejmował samodzielnie
-prawo do orszaku z 24 liktorów
2. KONSUL – CONSUL:
-min. 43 lata, kadencja 1 rok,
-jednocześnie było powoływanych 2 konsulów o takich samych uprawnieniach,
-wybierany na Zgromadzeniach Centurialnych którym przewodniczył urzędnik ranga wyższą lub taką samą (czyli dyktator lub konsul)
-władza IMPERIUM – wojskowa, cywilna i sądownicza
-w zakresie wł. Sądowniczej ograniczało go tzw. PROVOCATIO AD POPULUM – obywatele mogli odwoływać się od jego wyroków śmierci czy chłosty do zgromadzeń ludowych
-wybierany zawsze


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  skrypt - prawo rzymskie brunet 1,061 11-28-2010, 10:39
Ostatni post: brunet
  Skrypt z Kolanczyka - Prawo Rzeczowe, Zobowiazania, Prawo Spadkowe brunet 1,083 11-28-2010, 10:38
Ostatni post: brunet
  PRAWO RZYMSKIE brunet 723 11-28-2010, 10:37
Ostatni post: brunet
  prawo rzymskie opracowanie brunet 1,105 11-28-2010, 10:35
Ostatni post: brunet
  prawo rzeczowe - rzym brunet 678 11-28-2010, 10:34
Ostatni post: brunet