PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA


Okres przednaukowy
GUSTAW TRADE- imitacja , naśladownictwo ludzie naśladują się nawzajem jako ważny element socjalizacji.
1903 rok. W. Mc DUGALL INTRODUCTION TO SOCJAL PSYCHOLOGY
E. ROSS SOCJAL PSYCHOLOGY
Socjologiczny wariant psychologii społecznej bada zjawiska i procesy psychiczne występujące w życiu społecznym.

Okres naukowy
STANISŁAW MIKA
Psychologia społeczna bada procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się a w sytuacjach społecznych, tzn. tam gdzie występują inni ludzie.
Sytuacje społeczne bezpośrednie
1. C. i M. SHERIF:
1. inni jako jednostki- indywidua
2. członkowie małej grupy społecznej
3. inni jako członkowie zbiorowości – tłumu
4. członkowie instytucji lub organizacji społecznej
5. członkowie społeczeństwa globalnego- Polacy


Sytuacje społeczne pośrednie ;
kontakt poprzez materialne i niematerialne wytwory ludzkiej działalności kultura
- materialne- dzieła sztuki, architektura, przedmioty użytkowe
- niematerialne- język, religia, prawo, obyczaje

Metody badań

:służy opisowi natury zjawiska
- Systematyczna- obserwatorem jest badacz który przystępuje do odpowiedzi na pytanie odnoszące się do określonego zjawiska społecznego obserwując je i kodując zgodnie z wcześniej przygotowanym zbiorem kryteriów.
- Uczestnicząca – systematyczna -obserwator wchodzi w interakcje z obserwowanymi ludźmi , ale stara się nie wpływać na sytuację.


: forma obserwacji systematycznej w której badacz obserwuje zachowanie społeczne prze badanie dokumentów archiwalnych ( dzienniki, monografie, prasa itp. ) bada zmianą postaw wobec kwestii.

:Technika zadawania pytań w kontakcie bezpośrednim , lub wysyłanie ankiet do domów respondentów.: służy przewidywaniu czy na podstawie zmiennej X możemy przewidzieć zmienną Y.
Pomiarom podlegają dwie zmienne i szacuje się relacje między nimi, w jakim stopniu można przewidzieć wartość jednej na podstawie drugiej.
Korelacja pozytywna :
Jeśli wzrasta X to wzrasta Y max +1

Korelacja ujemna :
Jeśli wzrasta X to maleje Y min –1

Brak korelacji
oznacza brak związku X z Y

Metoda korelacyjna nie oznacza związku przyczynowo- skutkowego.

Warunki niezbędne :
Reprezentacyjność próby dla populacji
Losowy dobór- każdy ma taką samą szansę pojawienia się w próbie.


: Metodą tą bada się przyczynowość – czy zmienna X jest przyczyną zmiennej Y.

Rodzaje eksperymentu:

Naturalny: obiekt wie że jest badany

Laboratoryjny : duża precyzja pomiaru obiekt może wchodzić w rolę dobrej osoby badanej. Tworzą się artefakty badawcze ( sztuczne) ,
Badacz musi zwracać uwagę na dwa rodzaje trafność :

Ustalanie trafności wewnętrznej i zewnętrznej w eksperymencie

Trafność wewnętrzną eksperymentu- tylko zmienna niezależna wpływa na zmienną zależną ( ścisła kontrola wszystkich zmiennych)

Trafność zewnętrzna eksperymentu- to stopień w jakim wyniki badania mogą być generalizowane na inne sytuacje oraz innych ludzi ( sytuacje społeczne nie eksperymentalne) .

Generalizacja na inne sytuacje

Realizm sytuacyjny – maksymalne podobieństwo sytuacji eksperymentalnej do sytuacji realnych życia społecznego.

Realizm psychologiczny - stopień podobieństwa psychologicznego eksperymentu do sytuacji społecznych, tzn. czy eksperyment kontroluje procesy psychologiczne podobne do tych z życia codziennego.

Generalizacja na innych ludzi.

Losowy dobór próby
Powtarzalność eksperymentu wobec innych osób i sytuacjiPostawy
W 1920 roku Florian ZNANIECKI i THOMAS uznali że pojęcie postawa jest naturalną kategorią pojęciową w psychologii społecznej.

Postawą człowieka wobec pewnego przedmiotu jest ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszącym tym emocjonalno oceniającym dyspozycjom względnie trwałych przekonań o naturze i własnościach tego przedmiotu i względnie trwałych dyspozycji do zachowania się wobec tego przedmiotu.

Obiekty postaw:
1. rzeczy
2. ludzie
3. kasy przedmiotów
4. zdarzenia, sytuacje
5. obiekty co do istnienia których nie jesteśmy pewni

Struktura postawy

Typy postaw

1. asocjacje afektywne- oceniająco- emocjonalny rozwinięty na szczątkowej wiedzy i braku programu zachowania się .
2. Postawy poznawcze- wiedza o obiekcie , słabo rozwinięty program zachowań.
3. Postawy behawioralne – emocjonalno- oceniające, rozwinięty program działania.
4. Postawy pełne- występują w nich wszystkie trzy komponenty tzn. emocjonalno oceniający, wiedza o obiekcie i rozwinięty program działania .
Cechy postaw

1. Brak wiedzy o obiekcie .
2. Treść przedmiotowa- co jest obiektem postaw
3. Zakres postawy
4. Złożoność postawy
5. Stopień rozwinięcia komponentów
6. Zawartość – zgodność wiedzy z komponentami pod względem znaku i siły.
7. Stopień powiązania postaw, obiekty postaw : Ja , inne osoby, znaczące , wartości.
8. Trwałość postawy
9. Stopień internalizacji ( uwewnętrznienia) , głębokość przyswojenia postawy.
Postawa nie równa się zachowaniu. Można wskazać dwie grupy czynników między postawą a zachowaniem.
Czynniki osobowościowe:
1. Postawa wobec innych obiektów.
2. inne motywy.
3. umiejętności werbalne- brak możliwości opisania swojej postawy.

4. Umiejętności społeczne- wiedza o zachowaniu w danej sytuacji społecznej.
Czynniki sytuacyjne:
1. Presja ważnych osób.
2. Rola społeczna.
3. Istnienie alternatywnych zachowań.
4. Zmiana w poziomie ogólności przedmiotu postawy.
5. Przewidywana konsekwencja zachowania zgodnego z postawą.
6. Nieprzewidziane zdarzenia.

Możliwości zmiany postaw.

C.HORLAND- YALE UNIWERSITY

1. Kompetencja i wiarygodność – wiedza eksperta i umiejętność jej przekazania.
2. Stopień podobieństwa postaw miedzy nadawca a odbiorcą.
3. ogólna atrakcyjność osoby.
4. Ocena intencji nadawcy ale również cel komunikatu.
Ulegamy komunikatom które mogą nam pomóc .

Komunikat – rodzaj , sposób doboru treści.
1. czy kończy się wnioskiem.
2. kolejność argumentacji- efekt świeżości..
3. jedno lub dwustronny przekaz.
4. poziom wykształcenia odbiorcy.
5. znak pierwotnej postawy odbiorcy
6. efekt uodpornienia- zmiana postaw wobec sytuacji uodparnia na pozostałe kontrargumenty .
7. stopień rozbieżności w stosunku do postawy odbiorcy.

Bardzo duża wiarygodność nadawcy


8.Stopień zaangażowania odbiorcy.

Charakterystyka odbiorcy

1. wykształcenie odbiorcy
2. stopień zaangażowania
3. znaczenie płci
4. ogólna podatność na perswazje( np. w związku z niską samooceną)
5. aktywny lub bierny odbiór treści przekazu ( aktywny tzn. skłaniający do zmiany postawy)

Strategia zmiany postawy:
Centralna- argumenty zawarte w przekazie.
Peryferyczna- długość i czytelność przekazu, osoba nadawcy.

Zachowania pro społeczne
Jako zachowanie pro społeczne uważa się każde działanie powodujące korzyści innej osobie
Socjo-społeczne

Geny sprzyjające przetrwaniu jednostki są utrwalone dzięki mechanizmowi naturalnej selekcji.
1. wiele zachowań społecznych ma u podłoża wyposażenie genetyczne, w toku ewolucji niektóre z tych zachowań były bardziej utrwalonej stanowią treść naszego genotypu.


Norma wzajemności – jest to norma że inni będą nas traktować w taki sam sposób jak i my ich traktujemy.

Wymiana społeczna –zyski i koszty związane z pomaganiem .


Udzielenie pomocy Nie udzielenie pomocy
Koszty -strata czasu ( krótko i długoterminowe)
-zagrożenie dla zdrowia i zycia
-prawna odpowiedzialność
-zależność ( osoby której udzielono pomocy)
-odroczenie zagrożenia dla życia -Obniżenie samooceny
-dezaprobata społeczna ( prawna odpowiedzialność)

Zyski -poprawa samooceny
-uznanie społeczne
-uniknięcie odpowiedzialności za niprawidłowe udzielenie pomocy
-umocnienie zachowań prospołecznych
-nagroda piniężna
rozgłos i sława -uniknięcie straty czasu( krótko i długoterminowej
-uniknięcie zagrożenia dla zdrowia i życia
-uniknięcie odroczonego zagrożenia zdrowia i życia
-uniknięcie zależności ofiary
-uniknięcie odpowiedzialności prawnej za przyczynienie się do pogorszenia stanu ofiary

Koncepcje empatii i altruizmu

Altruizm jest to działanie ukierunkowane na niesienie pomocy drugiej osobie z pominięciem własnego interesu.

Empatia zdolność postawienia siebie na miejscu drugiej osoby , odbierania w podobny sposób wydażeń i odczówania emocji.

Empatia skłania nas do udzielania pomocy bez względu na konsekwencje działania.
Ukierunkowanie zachowań prospołecznych
Osobowość altruistyczna
Wpływ nagród związanych z pomaganiem
Zachęcanie do pomagania w domu.

Modelowanie- dostarczanie wzorców
Płeć nie ma związku z płucią , a z zachowaniem społecznym. Jest wpływ płuci na formy udzielania pomocy.
Samopoczucie A.Jsen P.Levin
Dobry nastrój powoduje że dostrzegamy radosne strony życia.
Pomaganie przedłuża trwanie dobrego nastoju.
Dbry nastrój skupia uwagę na własnej osobie i ludziach dbających o zachowanie zgodne z normą.
Ludzie angażują siię w pomoc
Determinanty sytuacyjne:
Środowisko
Czas

Reakcje innych świadków zdażenia-kumulacja ignorancji
Świadkowie zdażenia obserwują swoją obojętność , interakcja zdarzenia jako niegrzeczność i niepomagając interakcji.
Własne kompetencje do udzielania pomocy , liczy się charakterystyka ofiary wypadku.

Zachowania Agresywne

Katharsis – agresja może występować w roli oczyszczenia , prowadzone badania nad skazanymi za morderstwo ujawniły że byli oni nadmiernie socjalizowani ,zbyt duża samokontrola.
Koncepcja socjologiczna Konrada LORENZ kierunek starający się wyjaśnić działania społeczne prze czynniki biologiczne.
Jest w człowieku i w zwierzętach gotowość do walki ( wrodzona)
1. Ludzie zachowują się agresywnie reagując na wspomnienia lub przewidując zdarzenia w przyszłości.
2. U zwierząt ten osobnik który przegrywa walkę sygnalizuje że się poddaje, u człowieka okazywanie uległości zwiększa agresję.
3. Człowiek w odróżnieniu od zwierząt wypracował instrumenty bezpośredniej interakcji.

Fizjologiczne podłoże agresji.

Obszarów mózgu odpowiedzialnych za agresję : ciało migdałowate , podwzgórze.
Można agresję kierować zdalnie , sygnały radiowe wysyłane go ciała migdałowatego zatrzymywały atak byka . Wstrzykiwanie środków farmakologicznych do podwzgórza powodowało wzrost lub spadek agresji. Płat skroniowy odpowiada za zdolności kontroli własnego zachowania , opanowania agresji.
Chromosomy:
Płciowe- wśród więźniów skazanych za działania agresywne występuje często układ chromosomów XYY,
Mężczyźni częściej stosują agresją czynną kobiety natomiast agresję werbalną.

Agresja jako popęd nabyty:
Według koncepcji DOLLARD-MILLER
Popęd- napięcie, energia.
Frustracja- stan gdy pewna aktywność ukierunkowana na cel zostaje zablokowana , siła frustracji zależy od siły motywacji, stopnia zakłócenia i liczby zakłóconych sekwencji aktywności.
Frustracja – czynnik przeszkadzający , stwierdzono że agresja spowodowana przez frustrację może być przemieszczona na obiekt słabszy . Źródła tkwią w innych czynnikach niż te które spowodowały agresję.
Aby pojawiło się agresywne zachowanie musi istnieć wewnętrzna gotowość do agresji lub też pewne sygnały agresji ( bodźce wyzwalające) , takim czynnikiem może być nie lubianych osób lub broń.

Agresja jako zachowanie wyuczone społecznie :
Teoria społecznego uczenia się ALBERTA BANDURA
Agresja jest czynnikiem awersyjnych doświadczeń i przewidywanych korzyści.
Model – pewna , pewna osoba z którą można się identyfikować w celu osiągnięcia korzyści.
Jeżeli agresja modela przynosi korzyści to zaczynamy naśladować działania modela .Jeśli model zostaje ukarany to agresja u obserwatora spada ponieważ przewiduje że zostanie również ukarany.

W rodzinie istnieją warunki do modelowania .
Rodzice są najbardziej efektywnymi modelami którzy mogą nagradzać i karać , uległe osoby są zależne .
Przemieszczenie agresji :
Uczymy agresji wprost odwołując się do ról społecznych.
Czynniki zwiększające agresję:
Zagęszczenie w miastach
Walki lub bierność
Zanik opiekuńczości hiperseksualizm
Akty kanibalizmu
Dojazdy do pracy- negatywny wpływ na rodzinę , nieustanne zmęczenie, lęk , gniew ( agresja)


Rozproszenie odpowiedzialności
Warunek braku czasu , anonimowość i deindywiduacja powodują narastanie agresji.
Malowanie twarzy- eksperyment
Twarz pomalowana- wysoka agresja 12 grup
Twarz nie pomalowana i niska agresja – 3 grupy

Wandalizm
Niszczenie wartości i życia bez celu
Formy wandalizmu :
1. Wandalizm zaborczy- niszczenie własności w celu uzyskania wartości
2. Wandalizm taktyczny niszczenie własności w celu zwrócenia uwagi i wymuszenia reakcji.
3. wandalizm ideologiczny- dla poparcia sprawy o charakterze ideologicznym.
4. wandalizm mściwy – odwet na właścicielu pewnego dobra
5. wandalizm zabawowy- niszczenie własności dla zabawy
6. wandalizm złośliwy- niszczenie własności w sytuacji gniewu lub frustracji.

Jak redukować agresję
Logiczna argumentacja rozumowa
Stosowanie kar- nie stosować kar i nagród skrajnych, należy stosować nagrody i kary niewystarczające.
Karanie agresywnych modeli
Nagradzanie alternatywnych zachowań
Rozwijanie empatii w stosunku do innych

Stereotyp i uprzedzenia społeczne

Stereotyp- schemat, wzór cech dotyczących określonej grupy społecznej.
Cechy stereotypu
1. mniej adekwatny od rzeczywistości, cechy przypisywane grupom są wyostrzone i wyodrębnione, dokonuje się zwiększenia różnic międzygrupowych ( stereotypy rasowe), dokonuje się przypisywania osobom cech na zasadzie uogólnienia .
2. stereotypy mają charakter społeczny, są społecznie tworzone i społecznie rozpowszechniane.
3. stereotypy są schematem sztywnym i trwałym.

Różnice między stereotypami

1. ze względu na przedmiot- stereotyp grup rasowych, narodowych, zawodowych, regionalny,
2. znak- pozytywne, autostereotypy, ambiwalentne ,dwuwartościowe .
3. siła –stopień pewności z jakim przypisywane są cechy
4. złożoność- liczba cech
5. stopień rozpowszechnienia- jaki procent osób z danej populacji posiada dany stereotyp
6. trwałość- ze względu na czas trwania
7. stopień adekwatności

Funkcje stereotypów.
Stereotypy są przykładem ekonomizacji poznawania i działania.
1. poznawcza- służy opisowi i wyjaśnieniu zjawisk społecznych , polega to na tym że nie trzeba wdawać się w interakcje .
2. przystosowawcza- ułatwia decyzje dotyczącą zachowania
3. umacnianie i obrona wartości
- pozytywny- służy umacnianiu i obronie wartości grupowych- zwłaszcza jeśli towarzyszy mu negatywny grupy obcej
- negatywny -?
4.racjonalizacja własnej agresji i wrogości.

Skąd się biorą stereotypy ?
Poznawczy – proces kategoryzacji , jest to łączenie podobnych pod pewnym względem przedmiotów , lub zjawisk i traktowanie ich jako funkcjonalnie równoważnych

Zwiększenie różnic międzygrupowych, interkategorialnych,
Zacieranie różnic wewnątrz grupowych intrakategorialnych.
Tendencja do zacierania różnic intrakategorialnych jest większa w doniesieniu do grupy obcej i mniejsza w odniesieniu do grupy własnej.
Wynika to z tego że mam inną częstotliwość kontaktu z innymi.
Tendencja do unifikowania obcych , służy do tłumaczenia naszej agresji i jest próbą jej usprawiedliwienia.
Iluzoryczna korelacja – tworzy błędne związki między faktami , zjawiskami, cechami.
Dotyczy łączenia ze sobą cech wyróżniający


.doc   065.doc (Rozmiar: 158 KB / Pobrań: 15)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  CZY PSYCHOLOGIA JEST JESZCZE NAUKĄ O DUSZY? brunet 816 01-09-2011, 10:31
Ostatni post: brunet
  PATOLOGIA SPOŁECZNA, SUBKULTURY. brunet 861 11-02-2010, 11:10
Ostatni post: brunet