Witaj! Rejestracja

Przyczyny zażywania narkotyków przez młodzież szkół ponad gimnazjalnych


Wstęp …………………………………………………….………s. 3
Rozdział 1
Zjawisko narkomanii oraz terminologia z nią związana
1.1. Istota zjawiska narkomanii …..…………………..….………….s.5
1.2. Początki zjawiska narkomanii .………………………………..s.10
Rozdział 2
Charakterystyka wybranych środków odurzających
2.1. Substancje wziewne ……………………………………………..s.18
2.2. Konopie indyjskie …...……………….…………….………….s.20
2.2.1. Marihuana …………………….………….……………s.20
2.2.2. Haszysz ……………………….………….…………s.21
2.3. Opium i jego pochodne ….…………….……….…………….s.23
2.3.1. Morfina ………………………….…….……………s.24
2.3.2. Heroina ……………………………………………..s.25
2.3.3. Brown sugar …………………………………………s.27
2.3.4. „Kompot” – Polska heroina …………………………s.28
2.4. Psychostymulanty ……………………………………………..s.29
2.4.1. Amfetamina ....………………………………………s.29
2.4.2. Ekstazy ………………………………………………..s.30
2.4.3. Kokaina ..……………………………………………..s.32
2.4.4. Crack …...……………………………………………..s.34
2.5. Środki halucynogenne …………………………………………s.35
2.5.1. L.S.D. …...……………………………………………..s.35
2.5.2. Psylocybina – grzyby halucynogenne …..…………...s.37
2.5.3 Meskalina .……………………………………………..s.38
2.6. Leki ..…………………………………………………………..s.38
2.6.1. Barbiturany – środki nasenne ……………………...…s.39
2.6.2. Benzodiazepiny – środki uspokajające …..…………...s.40
Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań …………………………….…….s.41
3.1. Przedmiot i cel badań …………………………………………s.42
3.2. Problemy badawcze i hipotezy ………………………………..s.43
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze …………………………s.45
Rozdział 4
Analiza wyników badań ……………………………………………..s.47
Podsumowanie ……………………………………………………..s.78
Spis tabel …………………………………………………………..s.79
Bibliografia …...……………………………………………………s.80
Aneks ………………………………………………………….......s.82WSTĘP

Narkomania jest jednym z największych problemów społecznych ostatnich lat. Obcość zjawiska oraz dramatyczne konsekwencje brania narkotyków są głównymi przyczynami reakcji lękowych społeczeństwa oraz odrzucenia. Mimo wielkich wysiłków w zakresie edukacji publicznej, stan wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska narkomanii pozostawia wiele do życzenia.
Do narkotyków ucieka przede wszystkim młodzież, która ani w szkole ani w czasie wolnym nie może zaspokoić swoich wewnętrznych potrzeb. Duża część młodzieży, zarówno na wsi jak też w mieście cierpi na bezbrzeżną nudę. Rozrywką mogą stać się narkotyki.
W ostatnich latach w Polsce liczba osób zażywających środki narkotyczne bardzo szybko wzrasta. Narkotyki można spotkać wszędzie, zarówno na osiedlach gdzie mieszkamy, w dyskotekach jak i w szkole oraz w pracy. Czy to właśnie wszechobecność środków odurzających sprawia, że młodzież nie może oprzeć się pokusie zażycia narkotyku?
W mojej pracy spróbuję odpowiedzieć m.in. na pytanie: co sprawia, że młodzież Szkół Ponadgimnazjalnych zażywa narkotyki, jakiego są one rodzaju, jak często zażywane są te środki oraz w jakim otoczeniu dochodzi do pierwszego kontaktu z narkotykami.
W celu zaprezentowania powyższego problemu przyjęłam układ pracy składający się z czterech głównych rozdziałów.
W rozdziale pierwszym przedstawię zjawisko narkomanii oraz terminologię z nią związaną. Zawarte w nim będą definicje oraz historia powstania zjawiska narkomanii.
Rozdział drugi w całości został poświęcony charakterystyce wybranych środków odurzających. Zawarłam w nim opis najbardziej popularnych i niebezpiecznych środków narkotycznych z uwzględnieniem sposobu ich działania, siły uzależniania, skutków fizycznych i psychicznych.
W rozdziale trzecim zawarłam zagadnienia związane z metodologicznymi podstawami badań. Opisałam w nim co jest celem oraz przedmiotem moich badań. Rozdział ten zawiera również podstawowe problemy badawcze i hipotezy, które występują w związku z nakreślonymi wcześniej celami badań. Przedstawiam tu także terminologię związaną z zagadnieniem podstaw metodologicznych badań tj. pojęcie metody, techniki i narzędzi badawczych.
Rozdział czwarty jest charakterystyką próby badawczej. Zawiera ilościowe i procentowe tabele, które przedstawiają w sposób obrazowy odpowiedzi jakich udzieliła badana młodzież na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Do każdej tabeli dołączony jest wykres i opis.
Źródłem teoretycznych wiadomości w mojej pracy jest specjalistyczna literatura poświęcona problemowi zażywania narkotyków a także publikacje zamieszczone na stronach internetowych.
Niniejsza praca ma na celu ukazanie przyczyn zażywania narkotyków przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach. Jeżeli w jakimś stopniu pozwoli ona na lepsze poznanie tego problemu oraz zagrożeń jakie ze sobą niesie zjawisko narkomanii to spełni ona swoje zadanie.ROZDZIAŁ 1

Zjawisko narkomanii oraz terminologia z nią związana1.1. ISTOTA ZJAWISKA NARKOMANII


Coraz częściej spotykamy się z pojęciem toksykomanii w prasie oraz literaturze, słyszymy o nim w mediach, jednak niewiele osób wie co naprawdę znaczy to określenie. Wyróżnia się szereg form toksykomanii w zależności od rodzaju przyjmowanego środka. Do najbardziej rozpowszechnionych możemy zaliczyć lekomanię, narkomanię i nikotynizm.
Lekomania powstała na skutek nadużywania ogólnie dostępnych w aptekach środków, najczęściej nasennych, przeciwbólowych i uspokajających. Najbardziej niebezpiecznymi są leki psychotropowe działające na centralny układ nerwowy. Nadużywanie leków powoduje trwałe zmiany w psychice człowieka, nawet po odstawieniu tych środków może pozostać drażliwość i chwiejność emocjonalna.
Narkomania jest jednym z najbardziej bolesnych uzależnień. Substancje uzależniające, czyli wszystkie związki chemiczne, których działanie powoduje zmiany sposobu myślenia oraz stanów emocjonalnych człowieka, zmieniają świadomość zniekształcając odbiór otaczającej rzeczywistości i samego siebie.
Podstawową grupą substancji uzależniających są narkotyki. Narkotykiem nazywamy środki odurzające, substancje pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, które wprowadzone do organizmu powodują (zależnie od dawki) uspokojenie, euforię, zniesienie bólu, odurzenie. Częste używanie narkotyków prowadzi do narkomanii. Niektóre środki narkotyczne stosowane są w lecznictwie, np. do narkozy, uśmierzenia bólu.
Narkotykami są również takie substancje, które nie są w świadomości społeczeństwa zaliczane do tej grupy np. alkohol, nikotyna, leki psychotropowe czy środki uśmierzające ból. Tego typu substancje nie są z natury narkotykami, jednak można się nimi posługiwać jak narkotykami.
Przyzwyczajenie do stałego używania narkotyków w coraz większych dawkach nazywamy narkomanią. Prowadzi ona do zaburzeń osobowości, zaniku uczuć wyższego rzędu i do zmian w narządach. Zależnie od rodzaju przyjmowanego narkotyku rozróżnia się: morfinizm, kokainizm, heroinizm itd.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii narkomanię określa jak


.doc   Praca Magisterska - Narkomania(1).doc (Rozmiar: 864.5 KB / Pobrań: 727)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.