PRZEMOC W RODZINIE I W SZKOLE Z PERSPEKTYWY OCEN I OPINII DZIECKA O TYM ZJAWISKU


(studium diagnostyczne na przykładzie badań uczniów gimnazjum)
Spis treści.

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Socjalizacyjno edukacyjna analiza rozwoju psychofizycznego dziecka

1. solcjalizacja w środowisku szkolnym
2. Socjalizacja i wychowanie w szkole
3. Pozaszkolne i poza rodzinne aspekty dojrzewania psychofizycznego i społeczno -
moralnego dziecka

ROZDZIAŁ II
Przemoc jako zjawisko społeczne w aspekcie środowiskowym, rodzinnym i szkolnym

1. Zjawisko przemocy w świetle literatury przedmiotu-analiza pojęciowa
2. Przyczyny i przejawy przemocy w środowisku społecznym
3. Przemoc rodzinna i szkolna wobec dziecka w świetle badań
4. Formy przemocy wobec dziecka w rodzinie i szkole

ROZDZIAŁ III
Tożsamość i podmiotowość jednostki w świetle
interdyscyplinarnych analiz społeczno – filozoficznych i edukacyjnych

1. Pojęcie tożsamości i podmiotowości człowieka
2. Drogi kształtowania osobowości podmiotowej
3. Społeczno – edukacyjne zagrożenia podmiotowości dziecka

ROZDZIAŁ IV
Metodologia badań własnych

1. Problem badawczy – główne i szczegółowe pytania
2. Metody, narzędzia i techniki stosowane w diagnozie
3. Teren badań i charakterystyka respondentów
4. Informacje o przebiegu badań i sposobie analizy wyników

ROZDZIAŁ V
Przemoc stosowana wobec dziecka w rodzinie i szkole
w świetle badań diagnostycznych gimnazjalistów

1. Rozumienie zjawiska przemocy przez badanych
2. natężenie przemocy

3. Informacje badanych o przemocy w ich środowisku szkolnym
4. Opinie przemocy i ocena wartościująca zjawiska ze względu
na uzyskane wypowiedzi

Zakończenie

BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
Aneksy


WstępZagadnienie przemocy w społeczeństwie końca XX wieku, mające już bogata literaturę, jest i będzie ważne dla nas wszystkich, niezależnie od tego, czy ktokolwiek uważa je za marginalne, czy nie.
Wymaga ono diagnoz i podejmowania już dziś środków zaradczych, zmian w systemie edukacji i opieki nad dzieckiem. Jest wiele pytań na które nie mamy dzisiaj odpowiedzi, choć są one tak ważne.
Na temat przemocy napisano wiele prac, gdzie próbowano scharakteryzować pojęcie np.
J. Pospiszyl w “Przemoc w rodzinie” pisał, iż dyskusja na temat przemocy trwa już od starożytności. A jej podstawowym problemem jest trudność samego określenia słowa przemoc.
A. Zybertowicz w “Przemoc i poznanie” stwierdził że przemoc w najbardziej podstawowym znaczeniu oznacza wyrządzenie szkody ludziom przez zabijanie, okaleczanie lub ranienie ich. Jej znaczenie może być poszerzone tak, by obejmowało groźby takiej szkody oraz krzywdy zarówno psychologicznej, jak i fizycznej. Dowiadujemy się także o rodzajach stosowanej przemocy i jej charakterystyce.
J. Rudniański w “Klasyfikacja, źródła i ocena przemocy w stosunkach międzyludzkich” charakteryzuje przemoc jako określoną relację zachodzącą pomiędzy ludźmi, która polega na użyciu przeważającej siły.
L.Kołakowski w książce “O przemocy” ukazuje zjawisko przemocy jako problem kultury społecznej a nie natury człowieka.
Niniejsza praca jest pewnie jedną z wielu dotyczących tej problematyki. Podczas pisania przyświecały mi następujące cele: chciałem się przyczynić do poszerzenia wiedzy o przyczynach, objawach i natężeniu zjawiska przemocy w stosunku do dzieci, ponieważ zgromadzona literatura, choć bogata, nie udziela wyczerpującej odpowiedzi. Drugim celem była diagnoza rozmiarów zjawiska wśród wybranej grupy badawczej.
Samo badane pojęcie nie jest dość precyzyjne. Wiąże się ono z naruszaniem norm różnego rodzaju. Najogólniej w literaturze określane jest jako intencjonalne użycie siły, które narusza normy moralne i wikła jednostkę lub grupę w niepożądane sytuacje.
Przemoc ma różne oblicza, możemy wyróżnić: fizyczną, psychiczną, seksualną, strukturalna lub symboliczną. A miejscem jej występowania jest zarówno środowisko rodzinne, szkolne i społeczne.
Przemoc jest jednym z ważniejszych problemów nawarstwiających się wraz z szybko zmieniającymi się realiami społeczno-kulturowymi. Wyrządzanie krzywd, zadawanie śmierci i cierpień będących konsekwencją tychże działań, jest sprawą niezwykle bolesną i dlatego ważne jest, jaki wpływ na zjawisko przemocy wywiera najbliższe otoczenie wychowawcze dziecka, oraz jakie są jego rozmiary.
Zasadniczo uległ zmianie sposób wyrządzania krzywdy drugiemu człowiekowi, zmieniły się wzorce osobowe a dotychczasowe autorytety uległy zatarciu.
Tak bowiem jak w XIX w. podstawowym społecznym instrumentem kształtowania postaw i wartości była rodzina, kościół i szkoła, tak w drugiej połowie wieku XX zaczęły tę funkcję przejmować inne instytucje. W dzisiejszych czasach funkcje wychowawcze sprawowane niegdyś głównie przez rodzinę w znacznym stopniu przejęła szkoła, grupy rówieśnicze i szeroko rozumiane media masowe.
Na ogół kilkunastoletnie dzieci więcej wiadomości czerpią dziś od kolegów i z telewizji niż od rodziców i nauczycieli. A czerpią przecież nie tylko wiadomości, lecz także mity, marzenia, ideały, wyobrażenie świata. Atrakcyjność treści przekazywanych przez osoby nie przygotowane do ich powielania lub media- skłania raczej do ich poszukiwania, niż rezygnacji. Kieruje młode pokolenie najprostszą droga do osiągnięcia wyimaginowanego celu, podsuwając środki niejednokrotnie piętnowane społecznie. Młodzi ludzie szukają więc akceptacji w grupach rówieśniczych i subkulturach, które zapewniają im poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Często są ucieczką od rodziny, szkoły, od przejawów zachowań agresywnych ze strony rodziców, lub nauczycieli.
Zaprezentowany układ niniejszej pracy składającej się z pięciu części.
Pierwsza część zatytułowana: “Socjalizacyjno edukacyjna analiza rozwoju psychofizycznego dziecka” -ma na celu wprowadzenie w zagadnienie wychowania dziecka w otaczających go trzech obszarach: domu, szkole, oraz ogólnie pojętym środowisku.
Druga część pracy “Przemoc jako zjawisko społeczne”- przybliża nam pojęcie przemocy dzięki przytoczonym próbom interpretacji znaczenia tego zjawiska przez znawców tematu. Dodatkowo ma za zadanie przedstawić przyczyny i przejawy stosowania przemocy w życiu codziennym, oraz opisać formy tych zachowań.
Kolejny rozdział “Tożsamość i podmiotowość jednostki w świetle interdyscyplinarnych analiz społeczno – filozoficznych i edukacyjnych” –ma za zadanie przybliżenie pojęcia rozwoju tożsamości człowieka, oraz przedstawienie zagrożeń tego rozwoju wynikających z wszechobecności zjawiska przemocy.
Część czwartą stanowią stanowi “Metodologia badań własnych”, której zadaniem jest przybliżenie problemu badawczego, stosowanych metod, technik i narzędzi badawczych oraz sprecyzowanie miejsca prowadzenia badań i charakterystyka badanej grupy.
Rozdział piąty “Przemoc stosowana wobec dziecka w rodzinie i szkole w świetle badań diagnostycznych gimnazjalistów” –to podsumowanie badań przeprowadzonych na grupie gimnazjalistów, pokazujące natężenia zjawiska w badanej grupie, częstotliwość jego występowania, oraz opinie badanych na temat zjawiska.
Podstawowym kierunkiem pracy jest spojrzenie na opinie młodych ludzi na temat tego, czy przemoc jest odczuwalna w ich życiu codziennym i jak wpływa na ludzkie zachowania. Ponadto w niniejszej pracy został poruszony, między innymi, problem kar cielesnych nadal szeroko stosowanych zarówno w szkole jak i w domu. Znalazły się tu również zagadnienia dotyczące odczuć badanych dotyczących przemocy psychicznej w domu i w szkole.
Niniejsza praca może być przydatna w uwidocznieniu form występowania i nasilenia zjawiska przemocy w życiu codziennym dzieci i młodzieży końca XX wieku. Jest potwierdzeniem przypuszczeń, że przemoc zarówno w swej brutalnej formie tj. kar cielesnych, jak i w formach bardziej wyrafinowanych – ma bezpośredni wpływ na kształtowanie osobowości dzieci nią dotkniętych.

Socjalizacja i wychowanie w środowisku rodzinnym


Fundamentalne znaczenie rodziny dla społeczeństwa dostrzegane było już w starożytności - świadczyć o tym mogą poglądy Arystotelesa na jej podstawową rolę w życiu społecznym . Twórca socjologii August Comte uważał rodzinę za najważniejszą, podstawową grupę społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Współcześni socjologowie i psychologowie dzięki swym precyzyjnym i pogłębionym badaniom scharakteryzowali istotne funkcje rodziny, jakie ona pełni w rozlicznych dziedzinach życia jednostki oraz w różnorodnych zbiorowościach ludzkich.
“Mimo licznych przemian w strukturze i funkcjonowaniu rodziny, zachowała ona jednak swoje podstawowe funkcje: rozrodczą i opieki nad dzieckiem”.
Rodzina jest więc istotnym elementem społecznych interakcji, od sposobu i poziomu jej funkcjonowania wiele w społeczeństwie zależy, może ona kierować zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska w społeczeństwie jako całości oraz jego substrukturach.
Rodzina stanowi rozwijającą się na bazie małżeństwa naturalną wspólnotę rodziców z ich dziećmi i jednocześnie komórkę ludzkiego społeczeństwa.
Wspólne życie rodziców z ich dziećmi należy tak bardzo do istoty rodziny, że wszystkie próby zniszczenia rodziny zwykły rozpoczynać swoje dzieło właśnie w tym punkcie. Ta cecha charakterystyczna jest wyraźnie widoczna w komunistycznych utopiach społecznych, które ze swoim dziwacznym zazębianiem się fantastyki i rozumu, zsekularyzowanej eschatologii i kolektywistycznej rzeczywistości są bardziej zagadkowe niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka.


W piątej księdze Państwa Platon naszkicował państwo idealne, w którym członkowie stanu obronnego są pozbawieni wszystkiego, co "moje" i "twoje", tak, że "nikt nie posiada niczego
własnego poza swoim ciałem". Strażnicy nie mogą posiadać "ani domów, ani ziemi, ani też żadnego innego dobra". Nawet żony i dzieci są wspólne, "tak, że ojciec nie zna dziecka, ani też dziecko nie zna swojego ojca". Natychmiast po urodzeniu dzieci zostają przeniesione do domu dla niemowląt, który matki mogą odwiedzać jedynie na krótki czas w celu karmienia, przy czym strażniczki "powinny za wszelką cenę nie dopuścić do tego, by którakolwiek z nich rozpoznała swoje dziecko". Pozostając pod wpływem Platona, również Thomas Campanella na początku XVII wieku w swoim Państwie słońca naszkicował pozbawiony rodziny porządek społeczny. Mężczyźni i kobiety są w tej komunistycznej dyktaturze skoszarowani i śpią w oddzielnych halach. Na podstawie rozważań medycznych i astrologicznych pary zostają urzędowo kojarzone w celu zrodzenia potomstwa. Dzieci wzrastają w państwowych domach dziecka tak, że rodzice i dzieci nie znają się nawzajem.........................(c.d. zawiera orginał)


Z. Sękowska, Rodzina instytucją wychowującą, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków 1982, s.49Natężenie przemocy i jej przejawy w środowisku rodzinnym, ze względu na wypowiedzi gimnazjalistów.


Około 40 % ankietowanych przemoc uważa za element rzeczywistości i zauważa, że jest ona coraz częściej spotykana na co dzień. Przy czym według około 80 % uważa że stan ten nie powinien mieć miejsca., ponieważ przemoc niszczy więź międzyludzką, jest złem dotykającym niewinnych ludzi. Zwłaszcza dziewczęta oczekiwałyby jakichś zmian w tym kierunku, nie tyle ze strony państwa, lecz w ludzkiej mentalności, ponieważ niektórzy ludzie są obojętni na to, co się wokół nich dzieje. Zapobieganie przemocy jest zdaniem ankietowanych jednym z ważniejszych problemów społecznych, aczkolwiek przemoc stosowana przez policję w słusznej sprawie nie budzi sprzeciwu.
Młodzi ludzie dostrzegają, że agresywne zachowania coraz częściej mają miejsce w kręgach młodzieży. Powodem tego jest pragnienie poczucia władzy i imponowania innym. Przemoc wśród młodzieży staje się sposobem na zdobycie sobie "szacunku" rówieśników.
Aby dogłębniej zbadać natężenie zjawiska przyjrzyjmy się następującym danym:
Wykres kołowy 1
% DZIECI BIT.doc   062.doc (Rozmiar: 118 KB / Pobrań: 38)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Czynniki wpływające na proces akceptacji dziecka upośledzonego umysłowo oraz jego pr brunet 700 01-17-2011, 18:41
Ostatni post: brunet
  Agresja wśród wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej brunet 598 01-08-2011, 17:12
Ostatni post: brunet
  Związki interpersonalne w rozwoju dziecka brunet 587 01-08-2011, 17:10
Ostatni post: brunet
  Agresja w szkole brunet 564 01-08-2011, 16:21
Ostatni post: brunet
  Przemoc w szkole brunet 604 11-02-2010, 16:39
Ostatni post: brunet