Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Praca Magisterska - Rozwój Systemów Transportu Telekomunikacyjnego

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
1. Cel pracy 4
2. Wprowadzenie 5
2.1 Rozwój telekomunikacji 5
2.2 Rozwój technik transmisyjnych 6
2.3 Wzrost zapotrzebowania na nowe usługi 7
2.4 Trendy w telekomunikacji 9
3. Sieci teleinformatyczne 11
3.1 Elementy sieci transmisyjnej 11
3.1.1 Wzmacniacze sygnału 11
3.1.1.1 Wzmacniacz światłowodowy 12
3.1.1.2 Rodzaje wzmacniaczy optycznych 12
3.1.1.3 Wzmacniacz EDFA 13
3.1.1.4 Działanie wzmacniacza EDFA 14
3.1.2 Krotnice 15
3.1.2.1 Krotnica PCM 15
3.1.2.2 Krotnice wyższego rzędu 16
3.1.2.3 Urządzenia SDH 16
3.1.2.3.1 Multipleksery 17
3.1.2.3.2 Przełącznice DXC 19
3.1.2.3.3 Urządzenia ATM 20
3.1.2.4 Multiplekser odwrotny 21
3.1.2.5 Multiplekser statystyczny 17
3.1.2.6 Transportowe przełączniki ATM 19
3.1.2.7 Urządzenia systemu WDM. 22
3.1.2.8 Urządzenia optycznego zwielokrotnienia falowego. 24
3.1.2.9 Wzmocnienie sygnału. 25
3.2 Sieci transportowe 26
3.2.1 Sieć szerokopasmowa składa się z następujących elementów: 27
3.3 Techniki transmisyjne 28
3.3.1 WDM 28
3.3.1.1 Normalizacja międzynarodowa 30
3.3.1.2 Systemy komercyjne 30
3.3.1.3 Sieć transmisyjna WDM musi spełniać następujące kryteria:??????????? 32
3.3.1.4 Podsumowanie 33
3.3.2 SDH 34
3.3.2.1 Zalecana w Polsce struktura zwielokrotnienia 36
3.3.2.2 Zalety systemu SDH 37
3.3.2.3 Bezpieczeństwo transmisji w systemach SDH 39
3.3.2.3.1 Protekcja ścieżki 39
3.3.2.3.2 Protekcja liniowa 39
3.3.2.4 Przykład komercyjnego rozwiązania systemu SDH 40
3.3.2.4.1 Zestawienie danych technicznych urządzeń SMA firmy SIEMENS 40
3.3.2.4.2 Multipleksery synchroniczne SMA 41
3.3.2.4.3 Urządzenia liniowe SL16 43
3.3.2.5 Wymagania techniczno-eksploatacyjne na linię optyczną systemów SDH 43
3.3.2.6 Parametry transmisyjne światłowodów 43
3.3.2.6.1 Nominalna długość fali 44
3.3.2.6.2 Połączenia światłowodów 45
3.3.2.6.3 Linie SDH ze względu na długość dzielimy na: 45
3.3.2.6.4 Klasyfikacja linii SDH 45
3.3.2.7 Określenia i oznaczenia parametrów transmisynych. 45
3.3.2.7.1 Tor optyczny 46
3.3.2.8 Podsumowanie 48
3.3.3 ATM 48
3.3.3.1 Standard ATM 49
3.3.3.2 Poniżej przedstawione zostały istotne cechy standardu ATM : 50
3.3.3.3 Kategorie usług (klasy ruchowe) 52
3.3.3.4 Klasy i typy usług ATM 53
3.3.3.5 Routing w sieci ATM 53
3.3.3.6 ATM a usługi telekomunikacyjne. 54
3.4 Integracja sieci 55
3.4.1 Integracja technik transmisji IP i WDM - adaptacja IP dla WDM 55
3.4.1.1 Odwzorowanie komórek ATM w kontenery hierarchii SDH 57
3.4.1.2 Enkapsulacja pakietów LLC/SNAP 60
3.4.1.3 Połączenia typu PVC 61
3.4.1.4 Połączenia typu SVC 61
3.4.1.5 Rozszerzenia standardu RFC 1577 62
3.4.2 IP poprzez ATM bezpośrednio poprzez WDM 62
3.4.3 IP poprzez SDH poprzez WDM, Transmisja pakietów poprzez SONET (POS) 63
3.4.3.1 Skalowalność 66
3.4.3.2 Protekcja i odtwarzanie 66
3.4.3.3 Wsparcie QoS (Quality of Service) dla sieci opartych o protokół IP 66
3.4.3.4 (IntServ) Integrated Services Model 67
3.4.4 DPT (Dynamic Packet Transport) 67
3.4.4.1 Protekcja i odtwarzanie 67
3.4.5 IP poprzez SDL bezpośrednio poprzez WDM 68
3.4.6 IP poprzez Gigabit Ethernet poprzez WDM 68
3.4.6.1 Protekcja i odtwarzanie 70
3.4.6.2 Zabezpieczenie przed przerwaniem połączenia kablowego z wykorzystaniem OMSP. 71
3.4.6.3 Zabezpieczenie przed uszkodzeniom urządzeń WDM z wykorzystaniem OCHP. 71
3.4.6.4 Protekcja i odtwarzanie w obrębie sieci IP 72
3.4.7 Podsumowanie protekcja i odtwarzanie 73
3.5 Koszty urządzeń w poszczególnych technologiach 75
3.5.1 WDM 75
3.5.2 SDH 76
3.5.3 ATM 77
3.5.4 2000Euro 77
3.6 Porównanie dostępnej przepustowości 79
4. Lokalne i rozległe sieci komputerowe 82
4.1 Ogólna charakterystyka sieci IP 82
4.1.1 Geneza powstania sieci IP 82
4.1.2 Transmisja danych w sieciach IP 83
4.1.3 Adresowanie w sieciach IP 84
4.1.4 Ethernet jako podstawowy system budowy sieci IP 85
4.1.5 Protokoły warstwy łącza danych 87
4.2 Elementy sieci 90
4.2.1 Karty sieciowe 90
4.2.2 Koncentratory 91
4.2.3 Mosty 92
4.2.4 Przełączniki 94
4.2.5 Routery 96
4.2.6 Modemy 98
4.3 Rozwiązania konstrukcyjne sieci teleinformatycznych 102
4.3.1 Lokalne sieci komputerowe 102
4.3.1.1 USB (Universal Serial Bus) 102
4.3.1.2 Ethernet (10Mb/s) 103
4.3.1.2.1 Ethernet 10Base-2 103
4.3.1.2.2 Ethernet 10Base-T 105
4.3.1.3 Fast Ethernet (100Mb/s) 109
4.3.1.3.1 100Base-T 109
4.3.1.3.2 100Base-T4 110
4.3.1.3.3 100Base-FX 111
4.3.1.4 100VG-AnyLAN 116
4.3.1.5 Gigabit Ethernet 118
4.3.1.6 ATM 121
4.3.2 Sieci rozległe 126
4.3.2.1 FDDI 126
4.3.2.2 PPP (Point to Point Protocol) 129
4.3.2.3 L2TP 130
4.3.2.4 xDSL 132
4.3.2.5 ISDN 136
4.3.2.6 Frame Relay 139
5. Analiza wyników i wnioski 144
6. Podsumowanie: 151
6.1 Nowe technologie i protokoły. 152
6.2 Redukcja kosztów. 153
7. Bibliografia 156

1. Cel pracy
W warstwie transportowej sieci brak jest zdecydowanej prognozy, w jakim kierunku nastąpi rozwój systemów transportu telekomunikacyj¬nego: czy nadal będą rozwijane systemy hierarchii synchronicznej SDH (Synchronous Digital Hierarchy) za¬stępujące dotychczasową hierarchię plezjochroniczną PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), czy nastąpi do¬minacja przekazów asynchronicznych ATM (Asynchronous Transfer Mode) coraz częściej stosowanych za¬równo w sieciach komputerowych, jak i telekomunikacyjnych, czy też będą to sieci IP (Internet Protocol) które mogą służyć zarówno do transmisji danych, jak również do transmisji głosu (Voice over IP), czy też będą to sieci oparte o technikę WDM (Wavelenght Di¬vision Multiplexing)? W pracy tej zaprezentujemy logiczne uzasadnienie i kierunek rozwoju sieci zarówno transmisyjnych jak i dostępowych biorąc pod uwagę następujące czynniki:
• zapotrzebowanie na nowe rodzaje usług;
• rosnące zapotrzebowanie na szybkość transmisji;
• protekcję i odtwarzanie;
• koszt i złożoność urządzeń należących do poszczególnych płaszczyzn transmisyjnych i dostępowych;
• dostępność technologii.
Druga zzęść pracy poświęcona sieciom lokalnym i rozległym ma na celu dokonanie analizy najszerzej stosowanych standardów sieci IP oraz ich integralności z innymi systemami. Analiza ta uwzglednia kilka aspektów. Poza bardzo istotnymi aspektami kosztowymi, pod uwagę wzięto również aspekty wydajnościowe określonych rozwiązań technicznych oraz praktyczne możliwości realizacji tych rozwiązań.
2. Wprowadzenie
2.1 Rozwój telekomunikacji
Początki telekomunikacji sięgają XIX wieku, kiedy to sformułowano funda¬mentalne prawa fizyki i dokonano historycznych dla telekomunikacji odkryć. Milowymi krokami w tej dziedzinie były: przekaz sygnałów elek¬trycznych telegrafem Morse'a (1832 r.), przekaz głosu za pomocą telefonu Bella (1876 r.), przesłanie pierwszego obrazu wirującą tarczą Nipkowa (1884 r.) oraz najprostsza komutacja połączeń w centralach automatycz¬nych Strowgera (1892 r.).
Przekaz analogowy przez wiele lat był podstawą komunikacji na duże od¬ległości, do czasu, kiedy łącza cyfrowe z modulacją PCM (Pulse Code Modulation), opracowane przez Reevesa (1938 r.), zaczęły w zasadniczy sposób umożliwiać zwiększanie efektywności przekazu długodystansowego. Pierwsze amerykańskie łącza cyfrowe PCM 24 o przepływności 1,544 Mb/s (1962 r.), a następnie europejskie PCM 30 o przepływności 2,048 Mb/s (1968 r.) za¬początkowały długą drogę cyfryzacji sieci telekomunikacyjnych.
Od chwili, gdy Debye (1910 r.) ogłosił teoretyczne podstawy transmisji we włóknach światło¬wodu, minęło ponad pół wieku, zanim został uruchomiony (1972 r.) system światłowodowy o atrakcyjnych dla telekomunikacji parametrach, a firma Corning Glass wyprodukowała pierwszy użyteczny światłowód (1975 r.), za pomocą którego była już możliwa optyczna transmisja informacji, oparta na mo¬dulacji promienia świetlnego w laserze półprzewodnikowym (1970 r.).
Postęp w zakresie technologii przekazów światło¬wodowych pozwala na około 10-krotne zwiększanie przepływności łączy optycznych średnio co 4-5 lat. Tak szybkie zmiany stwarzają zupełnie nowe perspektywy tworzenia szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, je¬szcze niedawno wykorzystywanych wyłącznie do przekazów głosowych.
Dzisiaj połączenia światłowodowe stają się g


Odpowiedz
Janinka60
Użytkownik

A to jest już dla mnie, ogólnie uważanej za przemądrzałą kobietę baby.. bardzo niezrozumiałe:) Ale pozdrawiam autora i admina.. Docieram do kresu wytrzymałości.. Jak mi nie pozwolicie ściagnąć pliku..za moment.. To..imploduję..:) Pozdrawiam

Odpowiedz
EDYPEK21
Użytkownik

yhy yhy:)

Odpowiedz
fetka2712
Użytkownik

Nieźle rozbudowana i szczegółowa super

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Praca Magisterska - Motywacja brunet 25,125 06-28-2013, 11:37
Ostatni post: value
  PRACA MAGISTERSKA - REKLAMA HANDLOWA I MARKETING POLITYCZNY brunet 2,917 04-18-2013, 22:23
Ostatni post: marika19
  Praca licencjacka - Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym brunet 8,041 04-12-2013, 09:47
Ostatni post: xxxl
  Praca magisterska - Motywacja I Jej Stymulacja w Zarządzaniu brunet 3,726 11-22-2012, 11:40
Ostatni post: aga13tg
  Praca Magisterska - WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU brunet 7,865 02-08-2011, 13:43
Ostatni post: Ania