Witaj! Rejestracja

Praca Magisterska - Motywacja


Wstęp 1
Rozdział 1. Koncepcje motywacji
Wprowadzenie
1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii
1.2. Teorie treści
1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslova
1.2.1.1. Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji
1.2.1.2. Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji pracowników
1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga
1.2.2.1. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga
jako teoria motywacji
1.2.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga
jako teoria motywacji pracowników
1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera
1.2.3.1. Teoria potrzeb Claytona Alderfera jako teoria motywacji
1.2.3.2. Teoria potrzeb Claytona Alderfera jako teoria motywacji pracowników
1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda
1.2.4.1. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda jako teoria motywacji
1.2.4.2. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda jako teoria motywacji pracowników
1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora
1.2.5.1. Teoria X McGregora
1.2.5.2. Teoria Y McGregora
1.2.5.3. Teoria X a teoria Y McGregora
1.2.6. Teorie treści – porównanie
1.3. Teorie procesu
1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma
1.3.2. Teoria oczekiwań - tzw. rozszerzony model Vrooma - L. Portera i E. Lawlera
1.3.3. Teorie oczekiwać jako metoda motywacji pracowników
1.4. Teorie wzmocnienia
1.4.1. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera
1.4.2. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera jako metoda motywacji pracowników
Rozdział 2. Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie
2.1. Wprowadzenie
2.2. Motywacja: teoria a praktyka
2.3. Motywacyjne kształtowanie płac
2.3.1. Zasady strategii wynagradzania
2.3.1.1. Zasada sprawiedliwości
2.3.1.2. Zasada promowania rozwoju osobistego pracowników
2.3.1.3. Zasada opiekuńczego pracodawcy
2.3.1.4. Zasada maksymalnego upełnomocnienia
2.3.1.5. Zasada elastyczności
2.3.1.6. Zasada wynagradzania osiągnięć
2.3.2. Kształtowanie płacy zasadniczej
2.3.3. Premia jako instrument motywowania
2.3.3.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka
2.3.3.2. Warunki skutecznego premiowania
2.3.4. Kształtowanie pozostałych składników wynagrodzenia
2.3.5. Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac
2.3.6. Brak reakcji na zachęty płacowe

2.4. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
2.4.1. Pozapłacowe materialne środki pobudzania motywacji
2.4.2. Pozapłacowe kompensaty pracy
2.4.3. Awans jako środek motywacji
2.4.4. Organizacja pracy jako środek motywacji
2.4.4.1. Rotacja pracy
2.4.4.2. Rozszerzanie pracy
2.4.4.3. Wzbogacenie pracy
2.4.4.4. Grupowe formy organizacji pracy
2.5. Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych
2.5.1. Rola drobnych motywatorów w tworzeniu atmosfery pracy
2.6. Motywowanie w okresie recesji
2.7. Antymotywacja – błędy w motywowaniu
2.8. Mobbing – patologia motywowania pracowników
Rozdział 3. Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Cel i przedmiot badań
3.1.1.Firma A
3.1.1.1. Struktura Firmy A
3.1.2. Firma B
3.1.2.1. Struktura Firmy B
3.2. Problem badawczy i hipotezy robocze
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Plan i etapy badań
3.4.1. Badania pilotażowe
3.4.2. Badania właściwe
3.5. Operacjonalizacja
3.5.1. Narzędzie badawcze pt. Czy w Twojej firmie stosuje się dane systemy motywacyjne?
3.5.1.1. Konstrukcja narzędzia
3.5.1.2. Procedura badania
3.5.1.3. Ocena i zasady interpretacji wyników
3.6. Organizacja i przebieg badań
3.7. Dobór osób do badań
Rozdział IV Analiza wyników badań własnych
4.1. Opis uzyskanych wyników
4.1.1. Płeć badanych osób
4.1.2. Wiek badanych osób
4.1.3. Staż pracy badanych osób
4.2. Weryfikacja hipotez
4.2.1. Hipoteza 1: W badanych firmach istnieje możliwość awansu
4.2.1. Hipoteza 2:
Zakończenie
Literatura


Spis rysunków

Rys. 1.1. Model skonsolidowany motywacji
Rys. 1.2. Piramida Potrzeb wg Maslova
Rys.1.3. Dynamika potrzeb w miarę rozwoju osobowości człowieka
Rys. 1.4. Powiązania pomiędzy piramidą potrzeb Maslova a teorią Herzberga
Rys. 1.5. Powiązania pomiędzy piramidą potrzeb Maslova a teorią Alderfa
Rys. 1.6. Podstawowa struktura modelu Vrooma
Rys. 1.7. Rozszerzony model Vrooma
Rys. 1.8. Łańcuch modyfikacji zachowań wg Skinera
Rys. 2.1. Formy wynagrodzeń pracowników
Rys. 2.2. Wyznaczniki płacy zasadniczej
Rys. 2.3. Zdanie kierownictwa na temat upowszechnienia się płacy opartej na premii
Rys. 2.4. Rodzaje premii
Rys. 2.5. Systemy premiowania
Rys. 2.6. Ważność cechy a jej zaspokojenie
Rys. 2.7. Pozapłacowe, materialne środki pobudzania motywacji u menedżerów
Rys. 2.8. Błędne koło obniżania wydatków firmy kosztem pracownika
Rys. 3.1.........

Spis tabel

Tab. 1. 1. Poczucie ważności potrzeb w okresie dorosłości
Tab.1.2. Poczucie zaspokojenia potrzeb w okresie dorosłości
Tab. 1.3. Poczucie niskiej jakości życia w okresie dorosłości
Tab. 1.4. Porównanie teorii treści
Tab. 1. 5. Wnioski z teorii oczekiwań
Tab. 1.6. Elementy teorii wzmocnienia
Tab.2.1. Częstotliwość wyborów potrzeb i ich zaspokajania (w % wskazań)
Tab. 2.2. Potrzeby menedżerów i ich zaspokojenie
Tab. 2.3. Metody sumaryczne wartościowania pracy
Tab. 2.4. Metody analityczne
Tab. 2.5. Metoda UMEWAP-87
Tab. 2.6. Metoda UMEWAP-95
Tab. 2.7. Ważność cech stanowiska pracy
Tabela 2.8. Rodzaje szkoleń i uczestnictwo w nich badanych menedżerów w latach
1994-95 (w %)
Tab. 2.9. Typy kariery profesjonalnej
Tab. 2.10. Przykład planu kafeteryjnego
Tab. 2. 11. Działania motywacyjne i demotywacyjne
Tab. 3.1. Struktura organizacyjna Firmy A
Tab. 4.1......

Wstęp

Praca ta ma na celu wyjaśnienie czym jest motywacja i jakie ma znaczenie w funkcjonowaniu współczesnej firmy. Każda zawarta koncepcja motywacji opisana została w pracy na dwa sposoby: jako teoria motywacji w naukach psychologicznych i jako metoda do wykorzystania w motywowaniu pracowników.
Istnieje wiele firm na polskim rynku. Różnią się one nie tylko wielkością, ale także kulturą organizacyjną i podejściem do pracownika. W chwili otwarcia się naszego kraju na rynek zachodni zaczęły w szybkim tempie rozwijać się firmy z obcym kapitałem. Oprócz kapitału wniosły do naszej gospodarki nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi.
Należy pamiętać, że w czasach PRLu królowała sentencja „Czy się stoi czy się leży pensja i tak się należy”. W nowej rzeczywistości trzeba było zmienić nie tylko ustrój, ale także sposób podejścia ludzi do pracy. Nowe firmy na rynku polskim –czy to państwowe, czy prywatne - w nowym ustroju musiały zacząć przynosić dochody. Aby to czynić musiały mieć pracowników nie tylko wykształconych, ale także umiejących odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zmotywowanych do pracy. Pojawiły się nowe sposoby wynagradzania i premiowania najlepszych, najbardziej efektywnych. Przyciągnęło to oczywiście wiele niebezpieczeństw. Wiele firm obecnie wykorzystuje pracowników do granic możliwości. Motywacja do pracy jest niekiedy tylko pustym sloganem, a zamiast wysłuchania uwag pracownika, wypowiadane jest zdanie „Jak ci się nie podoba, żegnamy, mamy na twoje miejsce 100 innych”. Patologią w kwestii traktowania ludzi są sieci hipermarketów, gdzie dział personalny zajmuje się jedynie rotacją pracowników, karami dyscyplinarnymi i tuszowaniem ilości godzin nocnych i godzin nadliczbowych. Nie ma tu mowy o motywacji. Wszystko dzieje się na zasadzie „płacę – wymagam”, nie ma komunikacji między szeregowym pracownikiem a dyrektorem (poza oczywiście krytyką ze strony tego ostatniego).
Obecnie zewsząd słyszy się o recesji gospodarki, cięciach budżetowych, bezrobociu. W takim świecie – pełnym pesymizmu – należy podejść do każdego pracownika, jak do
człowieka, uwzględniając jego indywidualizm, szanując go, ale jednocześnie oczekując od niego tego samego.
W czasach PRLu nie istniały słowa: potrzeba stabilizacji, czy obawa o miejsce pracy. Większość osób z przedniego, powojennego, pokolenia, przepracowało w zakładach pracy 20-30 lat, nierzadko na tym samym stanowisku, z tym samym kierownikiem i z tymi samymi współpracownikami. Obecnie czasy się zmieniły. Do wyjątków należy p[odpisywanie umów o pracę na czas nieokreślony. Wiele osób martwi się o „jutro”, nie wie, jak długo jego firma utrzyma się na rynku. Dla takich osób ważna jest motywacja nie w postaci samochodu, ale zapewnienia miejsca pracy i coachingu. Nie ma jednego sposobu motywacji, jednego właściwego podejścia do pracownika. Wiele rzeczy w kwestii motywacji opiera się na intuicji i zdrowym rozsądku w wyborze drogi motywacyjnej pracowników. Ważne jest jednak zrozumienie, że bez motywacji żaden pracownik nie będzie w pełni wydajny. Nawet, jeśli będzie tzw. „dobrym pracownikiem” to warto zadać sobie pytanie „co by było, gdyby go jeszcze wzmocnić odpowiednio motywując?”.
.doc   Praca Magisterska - Motywacja.doc (Rozmiar: 815.5 KB / Pobrań: 3,571)
Odpowiedz
Dzięki za prace jest niezła :-)
Odpowiedz
Shydzięki początek bardzo mi pomoże w rozeznaniu co mogę u siebie napisać pozdrawiam
Odpowiedz
Wygląda na solidną porcję wiedzy. Po przeczytaniu zabiorę się za niektóre pozycje z bibliografii Smile
Odpowiedz
Dziękuje Big Grin Przyda mi się Smile))
Odpowiedz
rewelacja ;-) znacznie rozjaśnia umysł na samym początku pisania ! dzięki !
Odpowiedz
Dziękuję za pracę z pewnością ułatwi mi napisanie mojejBig Grin
Pozdrawiam
Odpowiedz
Praca taka sobie, temat też łatwy, to raczej powinna być praca licencjacka.
Większość uczelni stosuje system antyplagiatowy więc nie radzę ściągać.
Odpowiedz
:shy:Witam dzięki za :shy:pracę
Odpowiedz
Dzięks...
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  PRACA MAGISTERSKA - REKLAMA HANDLOWA I MARKETING POLITYCZNY brunet 1 2,858 04-18-2013, 22:23
Ostatni post: marika19
  Praca licencjacka - Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym brunet 1 7,933 04-12-2013, 09:47
Ostatni post: xxxl
  Praca magisterska - Motywacja I Jej Stymulacja w Zarządzaniu brunet 2 3,619 11-22-2012, 11:40
Ostatni post: aga13tg
  Praca Magisterska - WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU brunet 3 7,696 02-08-2011, 13:43
Ostatni post: Ania
  Praca dymplomowa - Od krytyki do kryzysu brunet 0 897 02-04-2011, 09:44
Ostatni post: brunet