Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań gmin


WSTĘP 3
I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
1. ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4
2. BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 11
3. PROCES TWORZENIA I REALIZACJI BUDŻETU GMINY 16
4. ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY 23
5. GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW 35
II. FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 39
1. GENEZA UNII EUROPEJSKIEJ 39
2. CELE UNII I ŚRODKI ICH REALIZACJI 50
3. FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE JAKO INSTRUMENTY FINANSOWE UNII EUROPEJSKIEJ 60
3.1. Wprowadzenie 60
3.2. Program PHARE 64
3.3. Fundusz ISPA 68
3.4. Program SAPARD 74
4. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 78
III. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY BRZESZCZE 82
1. CHARAKTERYSTYKA GMINY BRZESZCZE 82
2. BUDŻET GMINY BRZESZCZE W LATACH 2001-2003 86
3. PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ BRZESZCZE Z FUNDUSZU SAPARD 100
4. KRYTERIA PRZYZNANIA POMOCY Z FUNDUSZU SAPARD DLA GMINY BRZESZCZE 102
5. WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 111
ZAKOŃCZENIE 125
BIBLIOGRAFIA 126
SPIS TABEL 128


Wstęp


Jednym z najważniejszych dla nas aspektów integracji z Unią Europejską są fundusze pomocowe. Przedakcesyjne fundusze bezzwrotnego wsparcia dla krajów kandydujących do Unii już dzisiaj dają możliwość realizacji inwestycji na ogół przekraczających możliwości finansowe polskich gmin, powiatów i związków komunalnych. Dzięki nim w społecznościach lokalnych można dokonać znacznego przełomu w wielu sektorach polskiej gospodarki.
Skorzystanie z programów przedakcesyjnych uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków i kryteriów. Należy do nich – obok współfinansowania projektów, które uzyskają wsparcie ze środków pomocowych – przede wszystkim stworzenie w danym kraju infrastruktury planistycznej i kontrolnej, tj. przygotowanie dobrych wniosków spełniających wymogi wspólnotowych procedur, spójnych ze strategią rozwoju kraju oraz zbudowanie systemu kontroli wykorzystania środków pomocowych.
W pracy, składającej się z trzech rozdziałów, przedstawiono gospodarkę finansową samorządów terytorialnych w Polsce oraz funkcjonowanie przedakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej, z których samorządy mogą uzyskać środki pomocowe na realizację swoich zadań oraz planowanych inwestycji.
W rozdziale I omówiona została istota funkcjonowania samorządu terytorialnego, proces tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz klasyfikacja dochodów i wydatków gminy. Zawiera on też analizę źródeł dochodów oraz rodzaje zadań, na które zostają przeznaczone.
Rozdział II opisuje genezę Unii Europejskiej oraz cele, środki ich realizacji i prowadzone polityki szczegółowe. Zawiera też charakterystykę przedakcesyjnych funduszy pomocowych Unii Europejskiej: programu PHARE, funduszu ISPA i funduszu SAPARD oraz proces pozyskiwania środków z tych funduszy i kryteria, jakie należy spełnić, ubiegając się o pomoc przedakcesyjną.
Rozdział III zawiera charakterystykę Gminy Brzeszcze oraz jej dochodów i wydatków w latach 2001-2003. Opisuje również planowaną przez Gminę inwestycję, na realizację której ubiega się ona o środki z funduszu SAPARD. W rozdziale tym opisane zostały warunki i kryteria, które Gmina musi spełnić, by uzyskać pomoc oraz przedstawiona została instrukcja wypełnienia wniosku o pomoc finansową.
Dane wykorzystane w tej części pracy zostały opracowane na podstawie informacji i dokumentów udostępnionych przez Urząd Miejski w Brzeszczach.
I. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
1. Istota samorządu terytorialnego


Samorząd terytorialny jest podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego. Można go określić jako zdecentralizowaną, nie podporządkowaną hierarchicznie rządowi centralnemu część administracji publicznej, z własnymi wybieralnymi organami uchwałodawczymi i wykonawczymi. Samorząd terytorialny jest częścią władzy publicznej, jednakże jego prawa są niejako pochodne od państwa.
Do podstawowych istotnych cech samorządu terytorialnego należy:
- wybór w tajnych wyborach niezawisłych organów władz ustawodawczych
i wykonawczych,
- brak hierarchicznego podporządkowania organów lokalnych administracji rządowej,
- zagwarantowanie sądowne samorządowi terytorialnemu samodzielności finansowej
i prawnej oraz własnych źródeł dochodów,


Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.