Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Postawy i zachowania wobec bezrobocia

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
ROZDZIAŁ I 4
POJĘCIE, TYPY I UWARUNKOWANIA BEZROBOCIA W ŚWIETLE TEORII ZARZĄDZANIA 4
1. Zarządzanie bezrobociem jako zarządzanie zmianami. 4
2. Pojęcie bezrobocia. 6
3. Główne typy bezrobocia. 10
4. Przyczyny bezrobocia. 12
5. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia 14
6. Problemy zatrudnienia i bezrobocia w gospodarce centralnie planowanej 17
7. Problem zatrudnienia i bezrobocia w Polsce w okresie transformacji systemowej 19
8. Szanse i zagrożenia dla zatrudnienia i bezrobocia w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejska. 21
9. Sposoby zapobiegania bezrobociu. 29
10. Rola różnorodnych sił społecznych we wspomaganiu bezrobotnych w powiecie iławskim 32
ROZDZIAŁ II 35
CHARAKTERYSTYKA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH 35
1. Cel, istota, zakres i metody badań na przykładzie bezrobotnych w powiecie Iławskim.. 35
2. Charakterystyka badanej populacji. 37
ROZDZIAŁ III 39
WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH 39
ROZDZIAŁ IV 48
ANALIZA WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH ORAZ WNIOSKI 48
1. Analiza wyników badań. 48
2. Wnioski z przeprowadzonych badań. 63
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL 67
SPIS RYSUNKÓW 69
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 70

WSTĘP

Sytuacja na rynku pracy pogarsza się od dawna. Dramatycznie rośnie bezrobocie. Społeczne i ekonomiczne skutki tego nowego dla Polski zjawiska są groźne zarówno dla gospodarki narodowej jak też dla społeczeństwa. Ogólnopolska sytuacja w tym względzie znalazła także swój wyraz w powiecie iławskim.
Niniejsze opracowanie miało na celu określenie postaw i zachowań młodych bezrobotnych mężczyzn z powiatu iławskiego wobec bezrobocia.
Całość składa się z niniejszego wstępu i pięciu rozdziałów. Rozdział I omawia pojęcie, typy i uwarunkowania oraz sposoby zapobiegania bezrobociu. W rozdziale II przedstawiono charakterystykę przeprowadzonych badań empirycznych, zaś w rozdziale III ich wyniki. Analizę oraz wnioski z przeprowadzonych badań własnych oraz innych autorów odnośnie omawianej problematyki stanowią treść rozdziału IV.

ROZDZIAŁ I
POJĘCIE, TYPY I UWARUNKOWANIA BEZROBOCIA W ŚWIETLE TEORII ZARZĄDZANIA

1. Zarządzanie bezrobociem jako zarządzanie zmianami.

Zmiana jest zjawiskiem spotykanym w życiu zarówno w organizacjach, jak i poza nimi. Można śmiało stwierdzić, że tempo zmian zwiększyło się w ostatnich latach. Jesteśmy świadkami zmian w krajobrazie politycznym świata. Tempo rozwoju technicznego odzwierciedlają zmiany na wielu płaszczyznach. Na przykład, notuje się imponujące postępy w wykorzystaniu nowej techniki w biurach i fabrykach. Techniczne innowacje znajdują swoje zastosowanie również w opracowaniu nowych produktów. Zmiany wpływają także na sposób, w jaki ludzie postrzegają swoją pracę zawodową.
Utrata pracy jest dramatyczną zmianą w życiu człowieka powodującą kryzys psychologiczny. Jeżeli strata pracy była spodziewana, bo zapowiadano zwolnienia, wówczas często następuje przejściowe wzmocnienie stanu psychicznego – uczucie ulgi, ponieważ pracownik nareszcie dowiedział się najgorszego. Jednakże ulga ma charakter przejściowy. Konfrontacja z rzeczywistością natychmiast przywraca stan ducha do poprzedniego poziomu. Przerażenie i przygnębienie ogarniające osobę tracącą zatrudnienie dramatycznie i negatywnie wpływa na jej stan psychiczny. Frustracja, obojętność, zahamowanie rozwoju osobowości, obniżenie aspiracji edukacyjnych, lęk o przyszłość to charakterystyczne objawy samopoczucia osoby, która straciła pracę. Następuje obniżenie poczucia bezpieczeństwa. Dotychczasowy tryb życia z podziałem na pracę i czas wolny zostaje zachwiany, pojawia się stres i niepokój związany z utratą wykonywanej pracy. W tym okresie następuje całkowite załamanie. Pierwsze oznaki poprawy stanu psychicznego pojawiają się wówczas, gdy bezrobotny godzi się z sytuacją i przyjmuje, że życie musi płynąć dalej. Oznaki załamania stopniowo słabną, jednostka stara się pokonać trudności. Rozpoczyna poszukiwanie pracy, często zatrudnia się „na czarno”. Stara się korzystać z różnych form aktywnej polityki na rynku pracy , np. szkolenia, pożyczki, prace interwencyjne, roboty publiczne.
Jednakże wiele osób pozostaje długotrwale bezrobotnymi, a to wpływa destrukcyjnie na jednostkę. Długotrwałe bezrobocie rodzi neurotyczny lęk, poczucie beznadziejności, niepewności i ból istnienia. Pogłębia proces izolacji społecznej, wpływa negatywnie na relacje psychospołeczne między bezrobotnym, a jego otoczeniem. Prowadzi do niezaspokojenia potrzeby bycia użytecznym, a to w rezultacie może prowadzić do alkoholizmu, przestępczości, prób samobójstwa. Bardzo ważną rolę do spełnienia mają wówczas osoby z najbliższego otoczenia bezrobotnego oraz różnorodne siły społeczne, których zadaniem jest wspieranie osób, które utraciły pracę.

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.