Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAM LOKALOWYMI

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
Wykaz skrótów............................................................................................................................

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające..............................................................................

1.Pojęcie nieruchomości lokalowej :
1.1.Defincja lokalu w ustawie o własności lokali................................................
1.2.Definicja lokalu w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych......................
2.Odrębna własność lokalu..................................................................................
3.Ustanowienie odrębnej własności lokalu ..........................................................


Rozdział II Formy obrotu nieruchomościami lokalowymi..................................................


1.Umowa sprzedaży
1.1.Sprzedaż lokali................................................................................................
1.2.Wpis do księgi wieczystej...............................................................................
1.3. Skutki zawarcia umowy sprzedaży................................................................
1.4.Sprzedaż nieruchomości lokalowej cudzoziemcom........................................

2.Umowa zamiany
2.1.Charakter prawny umowy zamiany.................................................................
2.2.Zawarcie umowy zamiany...............................................................................
2.3.Treść umowy zamiany.....................................................................................
2.4.Skutki umowy zamiany...................................................................................

3.Umowa najmu
3.1.Przedmiot umowy najmu.................................................................................
3.2. Zawarcie umowy najmu.................................................................................
3.3. Treść umowy najmu.......................................................................................
3.4. Forma umowy najmu......................................................................................
3.5.Prawa i obowiązki stron w umowie najmu......................................................
3.6. Charakter prawny umowy najmu..................................................................
3.7. Wygaśnięcie stosunku najmu.........................................................................

Ochrona praw lokatorów w ustawie z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz.u.Nr71,poz.733)...........................................................................
3.8.Lokale mieszkalne.................................................................................
3.9.Wypowiadanie tytułu prawnego do lokalu................................
3.10.Wygaśnięcie stosunku najmu.....................................................
3.11.Podnajem.....................................................................................................
3.12.Eksmisje........................................................................................................ 3.13.Uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego............................................
3.14.Zasady i możliwości wykonywania przez gminy zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów......................................................................

Umowa dzierżawy
4.1.Istota i funkcje umowy dzierżawy...................................................................
4.2.Przedmiot umowy dzierżawy.......................................................................
4.3. Treść umowy dzierżawy................................................................................
4.4. Prawa i obowiązki stron................................................................................
4.5. Wygaśnięcie stosunku umowy dzierżawy....................................................

5.Umowa darowizny
5.1.Charakter prawny umowy darowizny.............................................................
5.2. Treść umowy darowizny................................................................................
5.3. Forma umowy darowizny..............................................................................
5.4. Skutki umowy darowizny..............................................................................
5.5. Odwołanie umowy darowizny........................................................................

6.Umowa dożywocia
6.1.Charakterystyka umowy dożywocia................................................................
6.2.Treść prawa umowy dożywocia.....................................................................
6.3.Zamiana umowy dożywocia na rentę..............................................................
6.4. Rozwiązanie umowy dożywocia...................................................................
6.5. Uznanie umowy dożywocia za bezskuteczną.................................................

Rozdział III Nabycie własności lokalu w drodze dziedziczenia i zapisu..............................

1.Dziedziczenie lokalu..........................................................................................
2..Zapis nieruchomości lokalowej.........................................................................

Rozdział IV Wygaśnięcie prawa własności lokalu

1.Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu.............................................................
2.Wywłaszczenie nieruchomości.........................................................................
3.Zrzeczenie się własności lokalu.........................................................................
4.Umowa o zniesienie współwłasności nieruchomości.........................................Teksty aktów prawnych


Uogn - ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r.Nr 46,poz.543).
KC -ustawa z 23.04.1964 r.-Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16,poz.93 ze zm.)
KRO - ustawa z 25.02.1964 r.-Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9,poz.59 ze zm.)
KWU - ustawa z 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.Nr 19,poz.147 ze zm.)
NajLokU - ustawa z 02.07.1994 r.o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r.Nr 120,poz.787 ze zm.)
OchronaLokU - ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71,poz.733)
PrSpółdz - ustawa z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze(Dz.U.z 1999 r.Nr 99 ,poz.1151 ze zm.)
SpółdzMieszkU - ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4,poz.27).
WłLokU - ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r.Nr 80,poz.903).


Wykaz skrótówart. – artykuł
itp. - i temu podobne
m. in.- między innymi
np. – na przykład
Nr – numer
pkt - punkt
por. - porównaj
poz. - pozycja
publ. – publikowany(a,e)
r. – rok
tj. – tekst jednolity
tzn. – to znaczy
uchw. - uchwała
ust. – ustęp
zd. – zdanie
zm. – zmiana(y)


ROZDZIAŁ I

Zagadnienia wprowadzające

1. Pojęcie nieruchomości lokalowej .
1.1.Pojęcie lokalu w ustawie o własności lokali.

Definicja samodzielnego lokalu zawarta jest w art.2 ustawy o własności lokali,który stanowi,że:
1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokale o innym przeznaczeniu, zwane dalej "lokalami", mogą stanowić odrębne nieruchomości.
2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia.
4. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi".
W świetle tego przepisu,przedmiotem odrębnej własności może być lokal mieszkalny,jak i użytkowy,a możliwość ustanowienia odrębnej własności nie zależy od jego funkcji.Treść przepisu,wskazuje na konieczność powiązania samego lokalu,który ma stanowić odrębną własność,z własnością gruntu,na którym stoi budynek mieszczący ten lokal,gdyż bez tego lokal ten nie mógłby stać się odrębną nieruchomością.2
Przepis ust.1, art.2,używając pojęcia „samodzielny lokal mieszkalny” wskazuje jednocześnie,że o możliwości ustanowienia odrębnej własności lokalu decyduje jego określona cecha – samodzielność.Nie jest zatem dopuszczalne ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż części lokalu,izby,jeśli nie mają one cech samodzielnego lokalu i w związku z tym nie mogą stać się odrębnymi nieruchomościami lokalowymi.
Nie jest też dopuszczalne przeniesienie we współwłasności lokalu nie wyodrębnionego stanowiącego cześć składową nieruchomości.Byłoby to równoznaczne z ustanowieniem współwłasności części składowej z jednoczesnym pozostawieniem pozostałej części rzeczy głównej wyłączną własnością jednego ze współwłaścicieli.
W następstwie wyodrębnienia własności poszczególnych lokali w danej nieruchomości powstaje tyle odrębnych nieruchomości lokalowych,dla ilu lokali ustanowiona została odrębna własność,a więc dla każdej z takich nieruchomości lokalowych prowadzona jest odrębna księga wieczysta w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego.
Ustanowienie odrębnej własności lokali może następować zarówno w nieruchomościach zabudowanych jednym budynkiem, jak i w nieruchomościach zabudowanych więcej niż jednym budynkiem,przy czym można ustanowić odrębną własność lokali zarówno w budynkach stojących na gruncie stanowiącym własność właścicieli tych budynków,jak i w budynkach stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.Odrębna własność lokalu może zostać ustanowiona zarówno na rzecz osoby lub osób fizycznych,jak i na rzecz osoby prawnej.Ustawa o własności lokali nie wprowadza żadnych ograniczeń.Z innych ustaw może wynikać obowiązek zbycia określonego lokalu określonemu właścicielowi.Np.art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami3 przyznaje prawo pierwszeństwa przy zakupie lokali mieszkalnych,zajętych przez najemców,a stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,tym najemcom lub wskazanym przez nich osobom bliskim stale z nimi zamieszkującymi.
Właścicielem lokalu może być także spółdzielnia mieszkaniowa4.Będzie ona wówczas jedynym z właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową i jako właściciel lokali zobowiązana będzie stosować przepisy dotyczące wszystkich właścicieli lokali.Ustanowienie na rzecz członków spółdzielni w lokalach stanowiących własn


.doc   Praca Magisterska - Obrót nieruchomościami lokalowymi.doc (Rozmiar: 364.5 KB / Pobrań: 326)

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.