Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

Obraz świata w świetle literatury. Podstawowe pojęcia obrazu świata.

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
Wśród czynników kreujących osobowość człowieka, obraz świata w którym żyje odgrywa zasadniczą rolę. Przez obraz świata realnego rozu¬miemy pojęcie światopoglądu. Światopogląd jest nie tylko najogólniejszym ale całościowym, syntetycznym obrazem całego otaczającego nas świata. Ma on długą i zróżnicowaną historię w życiu pojedynczych ludzi, jak i społe¬czeństw. Odbiło się to na zainteresowaniach nauk, dla których światopogląd z racji swego charakteru i funkcji stanowił ważny przedmiot jego badań (Gu-rycka, 1996).
Pojęcie to jest odmiennie rozumiane w różnych dziedzinach nauki w filozofii, socjologii, pedagogice i psychologii. W określaniu światopoglądu korzystano głównie z wiedzy potocznej, bowiem więcej danych dla jego zro¬zumienia uzyskać można było bezpośrednio od badanych niż z literatury na¬ukowej. Wynikało to między innymi z przekonania, że u podstaw kształtowa¬nia się obrazu świata w umyśle człowieka leży jego doświadczenie poparte przez zdrowy rozsądek (Hołówka, 1986).
Obraz świata – synonim światopoglądu jest określany jako reprezenta¬cja, pogląd na świat, postawa myślowa wobec świata, wiedza o nim zakłada, iż człowiek na podstawie własnego doświadczenia koduje w pamięci trwałej zjawiska i zdarzenia. Na tej podstawie w jego umyśle powstaje odbitka rze¬czywistości, której jest odbiorcą. Korzystając z pojęcia obrazu w analizie re¬lacji człowieka z jego otoczeniem mamy na myśli przede wszystkim ten ro¬dzaj reprezentacji, który ma swoisty charakter.
W ujęciu Antoniny Guryckiej „Światopogląd to globalna reprezenta¬cja realnego świata pozostająca w ścisłej więzi z reprezentacją świata ideal¬nego, który ma wpływ na wybór oraz ustosunkowanie do obiektów świata re¬alnego” (1996, s.19). rozumiejąc znaczenie tej definicji mamy na myśli całoś¬ciowe ujęcie stanu rzeczy, a nie poszczególnych zdarzeń czy obiektów.
Zdaniem Ireny Obuchowskiej (1996), z psychologicznego punktu wi¬dzenia światopogląd kształtuje się wraz z rozwojem w oparciu o zdobytą wie¬dzę i doświadczenia. Poglądy na świat i przekonania człowieka rozwijają się od dzieciństwa. Jednakże te pierwsze poglądy dziecka są zmienne i określane jako światopogląd naiwny. Dopiero wówczas, gdy człowiek jest zdolny do wyboru, oceny i refleksji można mówić o jego światopoglądzie.
W oparciu o takie założenia sformułowała tezę, że „światopogląd obejmuje przekonanie człowieka ważne dla niego i znaczące dla kultury, w jakiej żyje” (1996, s.89).
Światopogląd to całościowa wizja świata, zawierająca wiedzę o nim oraz jego ocenę. Jest to całość względnie trwała (choć zmieniająca się w za¬leżności od doświadczeń człowieka) i względnie zintegrowana wokół central¬nych idei i naczelnych wartości. W zależności od przekonań. Które wyzna¬czają zasady integrujące, można mówić o światopoglądzie materialistycznym i idealistycznym, religijnym i laickim, naukowym i nienaukowym (Bednarek, Jastrzębski, 1996).
Na skutek swego aktywnego kontaktu z rzeczywistością człowiek zdo¬bywa wiedzę o świecie. Z jednej strony jest to żywa wiedza zdobywana po¬przez przeżycia, doświadczenia, działania, z drugiej strony poprzez uczest¬nictwo w procesie społecznej edukacji. Mamy tu oddziaływania szkoły, a więc nauczanie, oddziaływanie środków masowego przekazu, filmu, książki.
Uwzględniając powyższe interpretacje należałoby przyjąć pojęcie światopoglądu w edukacji Wojciecha Pomykało rozumianego jako „najogól¬niejszy obraz wszechświata, globu ziemskiego, społeczeństwa ludzkiego i jed¬nostki ludzkiej. (…) jest nie tylko najogólniejszym, ale całościowym, synte¬tycznym obrazem całego otaczającego nas świata”. Światopogląd zaspakaja też po¬trzebę poczucia sensu życia człowieka, określa miejsce człowieka w przyro¬dzie i społeczeństwie oraz cel do którego człowiek zmierza. „Obraz świata denotuje nie tylko wiedzę o rzeczywistości, ale też przekonania na te¬mat jej sensu oraz zespół wartości i ocen pozwalających kształtować życiowe po¬stawy i pro¬gramy realizacji wyznaczonych przez światopogląd koncepcji ży¬cia” (Bedna¬rek, Jastrzębski, 1996, s.152).
Według Czapińskiego „Człowiek prowadzi swój dialog z rzeczywisto¬ścią opierając się na całościowym projekcie świata, sprzyjającym najpełniej¬szemu zaspokojeniu wszystkich potrzeb, niezależnie od aktualnego stanu ich pobudzenia. Ów projekt – nazwijmy go światopoglądem…” (1985, s. 147).
Z kolei w pracach socjologów (por. Gurycka, 1996) spotykamy tenden¬cję do traktowania światopoglądu jako wartości grup, społeczności różnią¬cych się ideologią, a więc do traktowania pojęcia światopoglądu jako faktu społecznego. Opierając się na definicji według encyklopedii internetowej z działu socjologia, światopogląd to „zespól przekonań człowieka dotyczą¬cych podstawowych problemów społecznych, politycznych, etycznych, religij¬nych, wyznaczających jego postępowanie i stosunek do rzeczywistości”.
Prezentując pojęcia światopoglądu jako zbioru ogólnych przekonań, twierdzeń, sądów i ocen wkraczamy n


.doc   040.doc (Rozmiar: 35.5 KB / Pobrań: 22)

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  OBRAZ WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY ZE SZCZEGÓLNYM UZWGLĘDNIENIEM JEJ PRZYGOTOWANIA DO UCZES brunet 848 01-09-2011, 08:45
Ostatni post: brunet