Rejestracja Wejdź przez fb
   
 

KREDYTY INWESTYCYJNE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNO – PRAWNYCH

Poleć znajomym


brunet
Promotor

Online
Wstęp..................................................................................................................4

Rozdział I..........................................................................................6
Kredyty inwestycyjne w strategii banku.............……….....................6
1. Bank i jego produkty......................................................................................6
2. Pojêcie, funkcje i podzia³ kredytów bankowych.............................................9
3. Formy zabezpieczeń kredytów ....................................................................21
4. Postępowanie kredytowe.............................................................................45
5. Ryzyko kredytowe........................................................................................47

Rozdział II.......................................................................................52
Analityka efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych…………..…52
1. Inwestycje i ich charakterystyka...................................................................52
2. Źródła informacji..........................................................................................54
3. Celowość i narzędzia badania zdolności kredytowej...................................57
4. Metody oceny efektywności inwestycji.........................................................63
4.1. Statystyczne (tradycyjne) metody oceny...............................................63
4.2. Dynamiczne metody oceny....................................................................66
4.2.1. Zaktualizowana wartość netto (NPV)............................................66
4.2.2. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)...................................................68
4.2.3. Wskaźnik rentowności (opłacalności) inwestycji..........................70

Rozdział III......................................................................................72
Kredytowanie działalności inwestycyjnej gmin..........................72
1. System finansowy gmin...............................................................................72
1.1 Gmina jako podmiot gospodarczy..........................................................72
1.2 Budżet gminy.........................................................................................74
2. Zadania inwestycyjne gminy........................................................................78
2.1. Znaczenie inwestycji.............................................................................79
2.2. Źródła finansowania inwestycji.............................................................79
3. Ocena wiarygodności (zdolności kredytowej)..............................................82
4. Procedura udzielania kredytów gminom na podstawie gminy Łask
w Banku Pekao S.A. Odział w „A”...............................................................86
4.1. Wymagania prawne..........................................................................86
4.2. Wymagania bankowe........................................................................87
4.2.1. Wniosek kredytowy......................................................................88
4.2.2. Ocena zdolności kredytowej gminy.............................................92
4.2.3. Analiza transakcji kredytowej.......................................................97
4.2.4. Monitorowanie...........................................................................103
4.2.5. Klasyfikacja należności banku z tytułu ryzyka bankowego.......105
4.3. Ocena wniosku kredytowego...........................................................106

Rozdział IV....................................................................................107
Analiza empiryczna portfela kredytowego banku..........................107
1. Ogólna charakterystyka banku..................................................................107
1.1. Historia banku.................................................................................107
1.2. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1.01.1999 r.
do 31.12.1999 r...............................................................................111
1.2.1. Działalność Banku Pekao S.A. jako podmiotu dominującego...112
1.2.2. Opis Grupy Kapitałowej.............................................................114
1.2.3. Dane finansowe na rok bieżący.................................................116
2. Analiza portfela kredytowego....................................................................121
2.1. Kredyty detaliczne...........................................................................122
2.2. Kredyty na działalność gospodarczą..............................................126
2.3. Kredyty nieregularne.......................................................................129
2.3.1. Kredyty detaliczne nieregularne.................................................130
2.3.2. Kredyty gospodarcze nieregularne.............................................131
2.4. Rezerwy...........................................................................................132

Podsumowanie..............................................................................134
Bibliografia.......................................................................................................136
Załączniki


Wstęp

Od 1989roku Polska przechodzi transformację polityczną i ekonomiczną. Przekształcenie gospodarki z centralnie planowanej na wolnorynkową wymaga również przekształceń sektora finansowego w taki sposób, aby gwarantował efektywną organizację przepływu i dystrybucji kapitałów. Obecnie finansowanie naszej gospodarki opiera się w głównej mierze na systemie depozytowo-kredytowym, który uzupełniany jest bezpośrednią alokacją kapitałów na rynku finansowym. Restrykcyjna polityka pieniężna ogranicza akcję kredytową na rzecz inwestycji w skarbowe papiery wartościowe i lokaty międzybankowe.
W toczącej się dyskusji - na temat tworzenia nowych instytucji i struktur koniecznych dla unowocześnienia i umocnienia dynamicznie rozwijającego się rynku kapitałowego - wielokrotnie pojawia się kwestia całkowitej niemal nieobecności na polskim rynku banków inwestycyjnych.
Zajmują się one organizacją przepływu kapitału pomiędzy jego użytkownikami a dostarczycielami. Bankowość inwestycyjna bowiem jest to działalność zapewniająca pozyskiwanie środków przez tych, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na nie w celu określonego wykorzystania, od tych którzy nadwyżki kapitału posiadają.
Zatem znaczenie bankowości inwestycyjnej to budowa bogactwa, czyli tworzenie wartości firmy przez pomnażanie dobra akcjonariuszy, przy akceptowanym dla określonej stopy zwrotu z inwestycji poziomie ryzyka zarówno dla dostarczycieli, jak i użytkowników kapitału.

Reforma samorządowa z roku 1999 otworzyła nie tylko nowy rynek kredytowania inwestycyjnego, ale również stawia przed banka¬mi i samorządem terytorialnym nowe wyzwania w za¬kresie wzajemnej współpracy. Sprostanie oczekiwa¬niom współczesnego samorządu (tj. samorządu teryto¬rialnego), jako coraz bardziej świadomego i krytyczne¬go klienta bankowego, stwarza bankom szansę na umocnienie własnej pozycji dochodowej.
Bank, myślący długofalowo o współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, może czerpać niezbędne in¬formacje od samorządu, wywierającego wpływ na sytuację ekonomiczną takich podmiotów, tworząc określone wa¬runki gospodarczo-ekonomiczne dla różnych grup przed¬siębiorstw. Ponadto bank może się starać, poprzez doradz¬two aktywne dla samorządu, oddziaływać na kierunki roz¬woju lokalnego i nastawiać się na obsługę bankową dzia¬łalności gospodarczej preferowanej dla rozwoju lokalnego.

Celem pracy jest odpowiedź na pytanie – w jaki sposób powinna przebiegać współpraca między bankami a samorządami terytorialnymi, oraz jakie warunki musi spełniać bank by być partnerem dla gminy.
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.
Składa się z czterech rozdziałów: rozdział I obejmuje ogólną charakterystykę banku i jego działalności kredytowej, rozdział II opisuje inwestycje oraz metodykę oceny ich efektywności, rozdział trzeci na podstawie gminy Łask prezentuje sposób kredytowania działalności inwestycyjnej gminy, zaś analizę portfela kredytowego na podstawie Banku Pekao S.A. Oddział w A przedstawia rozdział czwarty.
Rozdział I

Kredyty inwestycyjne w strategii banku.

Banki komercyjne pełnią w gospodarce rynkowej rolę wyspecjalizowanych pośredników finansowych. Działając bowiem w warunkach ryzyka gospodarczego potrafią one zapewnić bezpieczeństwo przyjmowanym wkładom i udzielanym kredytom. Banki nawiązują z klientami stosunki umowne, w których obie strony mają zagwarantowane prawa i sprecyzowane obowiązki.


1. Bank i jego produkty.

W literaturze możemy napotkać dwie grupy definicji określających bank. Jedna definiuje bank poprzez jego funkcje:
„Bank to instytucja transformacji ryzyka ( oddając pieniądze do banku nie ponosimy ryzyka inwestycji, to ryzyko podejmuje bank ) i transformacji terminów (bank dokonuje zamiany pieniądza krótkoterminowego - depozyty awista na kredyty długoterminowe)”
druga natomiast jest definicją prawną. Według ustawy „Prawo bankowe”, bank to jednostka gospodarcza, która :
1. posiada osobowość prawną
2. może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące swojej działalności
3. finansuje swoje wydatki ze swoich dochodów

Bank to instytucja obracająca powierzonymi pieniędzmi, wykonująca jedną z trzech czynności zastrzeżonych wyłącznie dla banków :
1. przyjmowanie depozytów i na ich podstawie udzielanie kredytów ze środków podlegających zwrotowi
2. emisja bankowych papierów wartościowych - bony, certyfikaty depozytowe
3. wydawanie gwarancji bankowych.
Wszystkie rodzaje usług świadczonych przez banki możemy nazwać produktami lub czynnościami bankowymi. Tradycyjnie rozróżnia się :
• operacje bierne ( pasywne )
• operacje czynne ( aktywne )
• operacje pośredniczące
• inne usługi świadczone przez bank

Operacje bierne są operacjami polegającymi na gromadzeniu wkładów i lokat, emitowaniu własnych papierów wartościowych i wykonywaniu innych czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w dyspozycji banku.

Operacje czynne polegają na wykorzystywan.doc   Praca Magisterska - KREDYTY INWESTYCYJNE.doc (Rozmiar: 2.01 MB / Pobrań: 613)

Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.