Witaj! Rejestracja

konstytucja ściąga


RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
- instytucja ombucmana powstała w Szwecji w 1713 r W Polsce Rz. P. Ob. został powołany w 1987r. Dopiero dwa lata później instytucja to uzyskała rangę konstytucyjną.
1. Charakteryzując pozycję ustrojową Rz. P. Ob. można stwierdzić, że jest to organ stojący na straży praw i wolności człowieka powiązany funkcjonalnie z sejmem. Polega to na tym, że Rz. P. Ob. powoływany i odwoływany jest przez Parlament, a ponadto, że zakres jego właściwości łączy się z wykonywaniem funkcji kontrolnej przez Sejm.
Po 2-gie Rz. P. Ob. jest organem niezależnym i niezawisłym o czym świadczy posiadany przez niego immunitet formalny oraz to, że corocznie składa on przed Sejmem informację, a nie sprawozdanie o stanie przestrzegania praw człowieka i praworządności w Polsce (sprawozdanie składa się podmiotowi, któremu się podlega)
Po 3-cie postępowanie przed Rz. P. Ob. jest dostępne dla wszystkich i mniej sformalizowane niż np. zwrócenie się do TK ze skargą konstytucyjną. Świadczy o tym to, że skargę do Rz. P. Ob. może złożyć każdy, nawet ten, kto niema zdolności prawnych, może być złożona w cudzym imieniu i w dowolnej formie.
Rz. P. Ob. w odróżnieniu od organów sądowych może podejmować czynności z urzędu (może działać bez wniosku)

Powoływanie i odwoływanie
Rz. P. Ob. jest powoływany na 5-letnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od wyboru Rz. P. Ob. przez Sejm nie zgłosi wyraźnego sprzeciwu przyjmuje się, że Rz. P. Ob. została osoba wybrana przez Sejm.
Kandydatów zgłaszać mogą:
• Marszałek Sejmu
• Grupa 30 posłów
Te samą procedurę stosuje się przy odwołaniu. Ta sama osoba może piastować urząd Rz. P. Ob. przez 2 kolejne kadencje.
Kandydatem na Rz. P. Ob. może być osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą przede wszystkim z zakresu praw człowieka oraz jest nieskazitelnego charakteru.

Zakres przedmiotowy działania Rz. P. Ob.
Stoi na straży praw i wolności określonych w konstytucji i ustawach, zasad współżycia społecznego oraz zasad sprawiedliwości społecznej

Zakres podmiotowy
Rz. P. Ob. bada, czy nie nastąpiło naruszenie 3 wskazanych wyżej wartości ze strony władzy publicznej (Art. 80 konstytucji) (każdy, kto ma przewagę). Wszystkie podmioty prawne są wyłączone spod działalności Rz. P. Ob.
Zasady współżycia społecznego, to normy, które zostały przyjęte jako standardowe

Postępowanie przed Rz. P. Ob.:
Skarga → podjęcie czynności → podjęcie sprawy → wykorzystanie środków prawnych
Podjęcie czynności – oględne przeczytanie skargi, zastanowienie się nad nią
Podjęcie sprawy – Kierowanie wystąpienia do odpowiedniej osoby (Rektor Wydziału)
wykorzystanie środków prawnych:
- wystąpienie do sądu w imieniu poszkodowanych
- zgłoszenie wyroku do kasacji
- zgłoszenie skargi konstytucyjnej
- zgłoszenie ustawy do TK
- otrzymanie sprawy od Rz. P. Dziecka

STANY NADZWYCZAJNE:
- stan wojenny
- stan wyjątkowy
- stan klęski żywiołowej

Stan wojenny
Wprowadza się w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa albo w sytuacji zbrojnej napaści na Polskę, bądź w sytuacji gdy z umowy międzynarodowej wynika obowiązek wspólnej obrony.
S. W. wprowadza w drodze rozporządzenia Prezydent na wniosek RadaMinistrów. Rozporządzenie to podlega natychmiastowemu ogłoszeniu w Dz. U., środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń, które powinny być rozplakatowane w możliwie największej ilości miejsc.
Rozporządzenie o wprowadzeniu S. W. musi być przekazane Sejmowi w ciągu 48h. Sejm powinien zatwierdzić rozporządzenie z zastosowaniem przepisów o postępowaniu ustawodawczym. Uchylenie rozporządzenia przez Sejm nie stanowi, aby Rada Ministrów ponownie wystąpiła do Prezydenta z wnioskiem o wprowadzenie S. W.
W okresie trwania stanu wojennego, gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, Prezydent może wydawać Rozporządzenia z mocą ustawy.

Stan wyjątkowy
Wprowadza również Prezydent na wniosek Rządu


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   konstytsciag.doc (Rozmiar: 161 KB / Pobrań: 21)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  sciaga z prawoznawstwa brunet 0 576 11-28-2010, 11:43
Ostatni post: brunet
  prawoznastwo sciaga 1 brunet 0 437 11-28-2010, 11:43
Ostatni post: brunet
  prawoznastwo sciaga brunet 0 427 11-28-2010, 11:40
Ostatni post: brunet
  KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ brunet 0 476 11-28-2010, 11:24
Ostatni post: brunet