Witaj! Rejestracja

KARA UMOWNA


Kara umowna to zastrzeżenie umowne, mocą którego strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej.

Kara umowna dotyczy tylko zobowiązań niepieniężnych. Nie może być zastrzeżona na wypadek naruszenia zobowiązań pieniężnych (w razie opóźnienia ze spełnieniem świadczenia pieniężnego należą się bowiem odsetki) - ustawodawca chciał uniknąć obchodzenia przepisów o odsetkach maksymalnych (lichwa).
Wysokość kary umownej może być określona bądź poprzez wskazanie konkretnej sumy, bądź poprzez wskazanie sposobu jej kalkulacji – np. dłużnik ma płacić 0,1% wartości świadczenia.
W umowie można zastrzec kilka kar na wypadek różnego rodzaju naruszeń – strony mogą przewidzieć, że na wypadek zwłoki będzie kara płacona za każdy dzień zwłoki, a z kolei na wypadek niewykonania będzie jakaś suma z góry ryczałtowo określona (gdyby doszło do definitywnego niewykonania).

Wynikający z zastrzeżenia obowiązek zapłaty kary umownej ma charakter:
1. warunkowy – jest uzależniony od naruszenia zobowiązania (niewykonania lub nienależytego wykonania);
2. uboczny (wtórny) – głównym obowiązkiem dłużnika jest nadal spełnienie świadczenia niepieniężnego i nie może się on – bez zgody wierzyciela – z niego zwolnić płacąc karę umowną. Zastrzeżenie to nie tworzy dla dłużnika zobowiązania przemiennego (facultas alternativa);
3. akcesoryjny – dzieli losy zobowiązania głównego - jeśli z jakichś przyczyn upadnie zobowiązanie główne, to tym samym nieaktualny staje się obowiązek zapłaty kary.

Funkcje kary umownej:
a) daje wierzycielowi pewne zabezpieczenie, stanowi środek nacisku na dłużnika, dyscyplinuje go – funkcja stymulacyjna;
b) ułatwia dochodzenie odszkodowania – nie trzeba dowodzić szkody i jej wysokości;
c) ma charakter represyjny – może przewyższać wartość szkody. Pełni funkcję zryczałtowanego odszkodowania.

Przesłanki dochodzenia kary umownej:
1. musi istnieć ważne zastrzeżenie umowne;
2. musi dojść do takiego naruszenia zobowiązania, na wypadek którego karę zastrzeżono;
3. muszą być spełnione przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika według zasad ogólnych.
Samo zastrzeżenie kary umownej nie zmienia zasad odpowiedzialności odszkodowawczej dłużnika - nadal odpowiada on w takim zakresie

To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   Kara umowna.doc (Rozmiar: 43 KB / Pobrań: 20)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.