Kara śmierci - argumenty za i przeciw


Zwolennicy kary śmierci odwołują się przede wszystkim do przesłanek rozumowych. Wychodząc od podstawowej przesłanki, że państwo ma obowiązek zapewnić swoim obywatelom spokój społeczny i bezpieczeństwo osobiste argumentują dalej : Na władzy publicznej spoczywa także obowiązek skutecznego uprzedzenia groźby naruszenia porządku sprawiedliwości w przypadku zamachu na ludzkie życie. Dlatego też w pewnych przypadkach prawowita władza ma prawo uciec się do kary śmierci. Podobnie, jak usprawiedliwia się zabójstwo napastnika w imię „uprawnionej społeczności” może skazać na śmierć szczególnie niebezpiecznych kryminalistów . Kolejny wachlarz argumentów zwolenników kary śmierci zasadza się na bazie wychowawczej funkcji kary : Kara śmierci jest pierwszorzędnym środkiem do efektywnego wyeliminowania z życia społecznego zachowań przestępczych. Każda kara ma charakter odstraszający, ale w szczególności kara śmierci, dotyka bowiem najwartościowszego dobra człowieka, zawiera duży ładunek psychologicznej grozy ze względu na jej definitywny charakter, może w sposób skuteczny odwieść od czynów zbrodniczych wszystkich potencjalnych przestępców . Argumentację rozumową zamykają argumenty wyprowadzone z windykatywno - ekspiatoryjnej funkcji tejże kary : Każde przestępstwo domaga się ukarania. Władza państwowa, nakładając na przestępcę karę śmierci, potwierdza nienaruszalność elementarnych zasad sprawiedliwości. Przestępca w ponoszonej przezeń karze restytuuje naruszony porządek moralno - prawny i spełnia akt obiektywnego zadośćuczynienia i pokuty . Gdy idzie o stosunek do kary dożywotniego więzienia argumentacja jest następująca : W przypadku rezygnacji z kary śmierci sprawcy, którym wymierzono karę dożywotniego więzienia, nie mogliby zostać ukarani za przestępstwa popełnione po orzeczeniu kary dożywotniego więzienia . Dodatkowo kara dożywotniego więzienia nie spełnia funkcji odstraszającej, nie eliminuje zdemoralizowanych członków społeczeństwa, nie jest karą nieodwracalną.

Zwolennicy kary śmierci odwołują się niekiedy do argumentacji filozoficzno - teologicznej. Decydujący wpływ w tym względzie miał św. Tomasz z Akwinu. W swej „Summa Theologiae” pisze : Jeśli człowiek staje się niebezpieczny dla społeczności i deprawuje ją swoimi występkami, to słuszną rzeczą jest odebranie mu życia dla ochrony dobra wspólnego. Mt 13 (Przypowieść o kąkolu) wzywa do roztropnego działania: kiedy jednak nie zachodzi niebezpieczeństwo zabicia niewinnego, należy ukarać grzeszników. Podobnie, jak to czyni sam Pan Bóg, tak również sprawiedliwość ludzka powinna pozbawić życia tego, kto jest niebezpieczny dla innych i nałożyć pokutę na tych, którzy chociaż dopuścili się grzechu, nie stanowią poważnego zagrożenia. Kiedy człowiek grzeszy, narusza porządek racjonalny i godność ludzką (...), a tracąc tę godność stacza się na poziom zwierzęcy; i wówczas należy z nimi tak postąpić, aby to było korzystne dla pozostałych. Św. Tomasz preferuje więc dobro wspólne, które jego zdaniem uzasadnia potrzebę stosowania kary śmierci . W „Contra gentiles” pisze : Życie niektórych niebezpiecznych osób zagraża dobru wspólnemu, które polega na harmonii społeczności ludzkiej. Niektórzy twierdzą, że człowiek może się poprawić dopóki żyje, i dlatego nie powinno się go pozbawiać życia, ale dać mu możliwość pokuty; takie rozumowanie jest nie do przyjęcia. Św. Tomasz przyjmuje zasadę, że jednostka ma się tak do społeczności, jak część do całości : tej całości ma służyć i być podporządkowana. Jeśli jednostka swoim postępowaniem zagraża dobru całości, należy ją wyeliminować. Akwianta precyzuje jednak, że zasada ta odnosi się do tych tylko, którzy dopuszczając się poważnych wykroczeń tracą godność ludzką i dlatego mogą być usunięci z grona żyjących .

W wywodach filozoficzno - etycznych, mających wykazać zasadność kary śmierci, dokonuje się zwykle rozróżnienia między życiem jako dobrem ontycznym, tożsamym z bytowością i życiem jako dobrem moralnym. Przyjmuje się, że zasada o nienaruszalności życia obowiązuje w sposób bezwzględny tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z ludzką egzystencją zgodną z ideałem życia godnego człowieka .

Niektórzy zwolennicy kary śmierci uzasadnienia swojego stanowiska szukają w tekście Pisma Św. Chodzi tu o obowiązującą w Starym Testamencie zasadę, która brzmiała : „Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego”, (Rdz. 6,9) . Problem kary śmierci w Starym Testamencie przedstawiony zostanie w dalszej części pracy, przy prezentacji stanowiska Kościoła katolickiego wobec kary śmierci.

Argumentację czy to rozumową, czy filozoficzno - teologiczną wzmacnia zwykle argument socjologiczny : Znaczna większość społeczeństwa jest za karą główną. Zwolennicy kary śmierci nie twierdzą jednak, że jest to jakiś argument za jej słusznością, na zasadzie prostej konsekwencji. Przyznają, że większość wcale nie musi mieć racji. Ich tok rozumowania jest następujący : z racji ogólnych stosowanie kary śmierci jest słuszne, większość też tak uważa, zatem w tym przypadku stanowisko większości jest słuszne. Z tego wniosku płyną dalsze konsekwencje. Po pierwsze : dobrze jest, gdy większość opowiada się za słusznością. Po drugie : arogancją jest lekceważyć stanowisko większości. Po trzecie : prawo, którego większość nie uważa za słuszne, nie może dobrze funkcjonować . Poczucie sprawiedliwości społeczeństwa istotnie wymaga zastosowania w pewnych przypadkach kary śmierci. Ze społecznym poczuciem sprawiedliwości musi się liczyć i ustawodawca i sędzia. Kara, jeśli chce pozostać karą, musi odpowiadać ogólnie temu, co społeczeństwo wyobraża sobie jako właściwą reakcję na czyn przestępczy .
Przeciwnicy kary śmierci kwestionują przede wszystkim moralne prawo państwa do odbierania życia obywatelowi, nawet jeśli popełnił przestępstwo przeciwko życiu. Na gruncie teologii : autorem życia jest Bóg i tylko Bóg jest jego dysponentem. Kwestia ta nie podlega żadnej dyskusji. Na gruncie aksjologii : czyn nawet najbardziej ohydny nie przekreśla prawa do życia. Nie traci się człowieczeństwa nawet, gdy popełnia się najcięższą zbrodnię - zabójstwo - bywają bowiem takie, które popełnione są mimo woli lub w niewiedzy. Bywa też tak, że sprawy czynów ohydnych po fakcie uświadamiają sobie ich ohydę, szczególnie żałują i postanawiają naprawić ich skutki oraz nie popełnić ich więcej. Czyny nie wyczerpują człowieczeństwa . Kolejny argument brzmi : stosowanie kary śmierci kłóci się z zasadą sprawiedliwości. Z karą główną nieodłącznie związane jest niebezpieczeństwo, jakim jest możliwość skazania na nią i stracenia osoby niewinnej, bądź przestępcy niewątpliwie nie zasługującego na nią, nawet według kryteriów jej zwolenników. W przypadku kary śmierci żadna forma rekompensaty wobec skazanego nie jest już możliwa. Kary, z którą łączy się takie ryzyko nie można uznać za sprawiedliwą . Po drugie, utrzymanie kary śmierci służy upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości. Dzieje się tak z kilku powodów. Jest to kara nieodwracalna. W polityce często chodzi także o podejmowanie działań nieodwracalnych. Kara śmierci, dotykając niewymiernego dobra jakim jest życie ludzkie, budzi wielkie emocje społeczne, którymi można manipulować . Przeciwnicy kary głównej argumentują także, że w nowoczesnym społeczeństwie nie można kierować się chęcią zadania sprawcy takich samych cierpień, jakie on zadał ofierze, w myśl zasady „oko za oko, ząb za ząb” . Taka zasada wymiaru kary jest absurdalna, chcąc ją stosować konsekwentnie należałoby zabić zabijającego, okaleczyć kaleczącego, zgwałcić gwałcącego, znieważyć znieważającego. Wybiórcze stosowanie prawa talionu powoduje zaś, że wymiarem kary przestają rządzić jednolite reguły . Abolicjoniści głoszą także, że wykonywanie kary śmierci prowadzi do spadku moralności, do rozbudzenia złych instynktów, do zwiększenia agresywności niektórych przestępców . I dalej : Wykonanie kary śmierci jest swoistym, publicznie usankcjonowanym sposobem przejawiania agresji i innych destrukcyjnych tendencji, głęboko ukrytych w psychice człowieka. Na gruncie psychologii mówi się o demaskowaniu motywacji, prowadzących na drodze projekcji i racjonalizacji do usprawiedliwiania odbierania innym życia. Sugeruje się, że ludzie chcą zabijać innych, żeby bronić się przed własnym lękiem jaki wywołuje śmierć. Przesłanki te winny być elementem weryfikacji argumentów zwolenników kary śmierci powołujących się na tzw. „wolę większości” . Uważa się, że równie skutecznym, ale bardziej humanitarnym sposobem zabezpieczania się, jest długotrwałe lub dożywotnie pozbawienie wolności, pod warunkiem, że nie stosuje się amnestii, ułaskawienia i warunkowego zwolnienia . Skuteczność kary zależy nie tyle od jej wielkości, co od jej nieuchronności. Dlatego też efektywną drogą do poprawy społecznego morale nie jest spektakularne odbieranie komuś życia, lecz zorganizowane i sprawiedliwe karanie nawet najmniejszych wykroczeń czy przestępstw . Przeciwnicy kary śmierci zwracają także uwagę na fakt, że wykonywanie kary śmierci nie daje szans na rozwój i reedukację, a przecież nigdy nie można odpowiedzialnie powiedzieć, że sprawca nawet najbardziej okrutny, na pewno nie zmieni swojej drogi życiowej. Co do odstraszającej funkcji kary śmierci jej przeciwnicy powołując się na szereg badań empirycznych, stwierdzają jednoznacznie, że nie można mówić o istnieniu związku między karą śmierci, a liczbą popełnionych przestępstw. Co więcej, twierdzi się, że kara śmierci nie tylko nie wpływa na spadek przestępczości, lecz przeciwnie - może powodować jej wzrost. Istnieje bowiem kategoria przestępców, do której należą jednostki o tendencjach autodestrukcyjnych. Nieświadomym celem ich postępowania jest samozagłada, przestępstwo zaś jest jedynie środkiem prowadzącym do osiągnięcia tego celu. Kara śmierci może więc stanowić tylko zachętę do jego popełnienia . Przeciwnicy kary śmierci odwołując się do danych psychologicznych, z których wynika, że ok. 80% sprawców morderstw działa w stanie całkowitej lub częściowej niepoczytalności, traktują argument o ogólnoprewencyjnej funkcji kary śmierci za zupełnie nietrafiony . Jedynym radykalnym i skutecznym sposobem na zmniejszenie przestępczości jest zwiększenie wykrywalności . Gdy idzie o tzw. „wolę większości” argumentacja jest następująca : Nawet jeśli większość społeczeństwa domaga się kary śmierci za zabójstwo, to nie należy się tym kierować, gdyż wynika to z prymitywnego odczucia zemsty . Prawdą jest, że większość respondentów na pytanie o stosunek do kary śmierci odpowiada, że ją akceptuje. Ale deklaracjom o potrzebie utrzymania kary śmierci nie zawsze towarzyszy gotowość stosowania tej kary w praktyce. W badaniach postaw należy odróżniać postawy „deklarowane” od „realizowanych” i nie należy tego odróżnienia tracić z oczu przy odwoływaniu się do badań opinii publicznej w sprawie kary śmierci. Przeciwnicy kary głównej utrzymują także, że informacja o braku prewencyjnego oddziaływania kary śmierci oraz antyhumanitarnych aspektach tej kary obniża liczbę jej zwolenników o 40% . Argumentują także, że rzeczą absolutnie niedopuszczalną jest uzależnianie decyzji dotyczących życia ludzkiego od niesprecyzowanych i zmiennych odczuć zbiorowości oraz fałszywych wyobrażeń, kreowanych w dużym stopniu przez środki masowego przekazu . Kara śmierci jest karą niehumanitarną, niesprawiedliwą i okrutną. Okrucieństwo jej nie sprowadza się do samej egzekucji. Nie mniej okrutne jest czekanie na jej wykonanie. Często bywa tak, że na karę śmierci skazany zostaje bezwzględny morderca, życia natomiast zostaje pozbawiony człowiek pełen żalu, skruchy i pełen braku


.doc   010.doc (Rozmiar: 94 KB / Pobrań: 82)
Odpowiedz
Ludzie bestie ,mordercy z upodobania byli i będą zawsze i słusznie karano ich smiercia nie pozwalając by zabijali niewinnych.Teraz pojawiło sie liczne i krzykliwe stronnictwo,obrońców zbrodniarzy.To chyba najgorszy gatunek ,ludzie ideowo podli.Dla nich nie ma wartości zamordowany człowiek,zakatowane dziecko,najczęściej bez najmniejszego powodu.Ci obrońcy to fanatycy,bojownicy chorej idei praw człowieka-zbrodniarza.Wylęgli się chyba w Ameryce,kraju kiedyś godnego podziwu,dzisiaj wylęgarni wszelkiego zła.To tam ludzkie bestie przetrzymywano dziesiątki lat z wyrokiem śmierci niewykonanym,to tam ławy przysięgłych ferowały słabo motywowane wyroki.Ten kraj to wylęgarnia hipisowskiej dziczy,lewackich naprawiaczy świata,to kapitalistyczna ludzka dżungla ostatnio wspierana teoriami pseudonaukowymi.Bez kary śmierci nie ostanie się jakikolwiek system kar i o to chodzi lewakom dla których destrukcja ludzkiego świata jest upragnionym celem.
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  Człowiek wobec śmierci brunet 526 01-09-2011, 10:16
Ostatni post: brunet
  PRZECIW PRZEMOCY brunet 425 11-02-2010, 16:32
Ostatni post: brunet