Historia Ustroju Państwa


I PANSTWO ANTYCZNE

I GENEZA I FUNKCJE PANSTWA :
- IV tysiąclecie pne - zastąpienie organizacji rodowo - plemiennej państwową
- duża rola starszyzny rodowo-plemiennej
- celem : bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne (wymiar sprawiedliwości , porządek) , przymus państwowy
II PODZIAŁY SPOŁECZNE :
- wolni i niewolnicy ( do IV tysiąclecia pne równość rodowców)-wojna , zadłużenie u bogatych , ostre kary
- kryterium majątkowe : (4-5 klas) , zależały od nich większe lub mniejsze obowiązki obywatelskie , np. proletarii, plebejusze,patrycjusze
III ZRODŁA WŁADZY :
- państwo jako wspólnota obywateli - (greckie polis , rzymskie civitas) - ewolucja doskonalenia ustroju wolna od mitologii
- reżimy monarchistyczne - sięgały po sakralizację , charakter teokratyczny , źródło władzy poza rzeczywistością ziemską :
a ) monarchia uniwersalna : (Rzym , Aleksander Macedoñski , Egipt ) - król uważany za boga
b ) Babilonia , Izrael - król wybrańcem bożym
c ) posiadanie przez władcę godności najwyższego kapłana
- chrzeœcijañstwo - uznanie króla za wybrañca bo¿ego i opiekuna Koœcio³a , oddzielenie sacrum od profanum
IV FORMY PANSTWA ANTYCZNEGO :
Forma pañstwa okreœlana jest przez : strukturê rz¹du , budowê terytorialn¹ , barwê spo³eczn¹ ustroju
1. organizacja w³adz :
- monarchia - w³adzê sprawuje jednostka maj¹ca zdecydowan¹ przewagê nad innymi organami (ces. rzymskie,Egipt,mon.hellenistyczne)
- republika - w³adze dziel¹ miêdzy siebie kompetencje pañstwowe , nie pozostawiaj¹ miejsca dla jednow³adcy (polis , civitas)
2. budowa terytorialna :
- federacje - œcis³e ( Ateñski Zwi¹zek Morski , feodus w Rzymie )
- konfederacje - luŸniejsze ( Zwi¹zek Peloponeski , Zwi¹zek Beocki )
3. barwa spo³eczna ustroju :
- ustrój arystokratyczny - rz¹dz¹ najlepiej urodzeni , aristoi - arystokracja
- ustrój oligarchiczny - rz¹dzi grupa wydzielona najczêœciej maj¹tkowo ze spo³eczeñstwa
- ustrój demokratyczny - rz¹dzi lud
V ROZPRZESTRZENIENIE TERYTORIALNE :
- przy³¹czanie si³¹ s³abszych organizacji politycznych
- synojkizm - pokojowe przy³¹czanie okolicznych osad do organizacji pañstwowej przy nierównym uk³adzie zapewniaj¹cym hegemoniê
- kolonizacja na obcych brzegach - np. greckie polis
VI USTROJE PANSTW ANTYCZNYCH :
1. DESPOTIE WSCHODNIE - Egipt (Dolina Nilu) i Miêdzyrzecze (dorzecze Eufratu i Tygrysu) - na czele pañstwa król (faraon,lugal) , tron
do¿ywotni ,dziedziczny ; samow³adztwo bez kontroli , król uwa¿any za boga b¹dŸ wybrañca bo¿ego , rz¹dy centralistyczzne , do
monarchy nale¿a³y wszelkie grunty (charakter patrymonialny); w obrêbie w³adzy : sprawy wewnêtrzne ( sprawiedliwość zarząd robotami


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   Historia Ustroju Państwa.doc (Rozmiar: 453.5 KB / Pobrań: 76)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Wyświetleń: Ostatni post
  HISTORIA PRAWA brunet 587 11-28-2010, 12:04
Ostatni post: brunet
  HISTORIA ustrojow politycznych, starozytnosc(2) brunet 542 11-28-2010, 12:03
Ostatni post: brunet
  Historia prawa prywatnego brunet 501 11-28-2010, 12:02
Ostatni post: brunet
  HISTORIA PRAWA PRYWATNEGO – ŚREDNIOWIECZE brunet 888 11-28-2010, 12:01
Ostatni post: brunet
  HISTORIA PRAWA KARNEGO brunet 530 11-28-2010, 12:01
Ostatni post: brunet