DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE


Według kodeksu cywilnego, strony decydują swobodnie o tym, czy zastrze¬żenie dodatkowe ma być w umowie zamieszczone, oraz jaką treść nadają temu zastrzeżeniu.

Zadatek
• Zadatek w szerokim znaczeniu tego wyrazu oznacza sumę pieniężną lub rzecz, którą jedna ze stron daje drugiej przy zawarciu umowy.
 Strony mogą więc widzieć w zadatku jedynie znak samego zawarcia umowy; mogą uznawać go za zaliczkę na poczet świadczenia, tj. kwotę przypadającą na rachunek przyszłych należności wierzyciela; mogą uznawać zadatek za zabez¬pieczenie wykonania świadczenia; mogą wreszcie widzieć w nim tzw. odstępne.
• Zadatek w znaczeniu ścisłym, tj. objętym przez przepisy kodeksu cywilnego, oznacza, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju, surogat odszkodowania na wypadek, gdy umowa zawarła między stronami nie zostanie wykonana (art. 394 k.c).
 Rola zadatku przy takiej jego interpretacji polega na wzmocnieniu stanowiska strony, która dąży do wykonania umowy.
 W razie niewykonania umowy przez drugą stronę może ona bowiem według swego wyboru: albo dochodzić wykonania umowy, albo bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić i pobrany zadatek zatrzymać, a jeżeli sama go dala, domagać się jego zwrotu w podwójnej wysokości (art. 394 § 1 k.c).
• Zadatek nie odgrywa szczególnej roli w razie zgodnego rozwiązania umowy przez strony, jak i wówczas, gdy niemożność wykonania umowy powstaje wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie odpowiada lub za które odpowiadają obie strony (art. 394 § 3 k.c).
• W przypadku wykonania umowy zadatek dany w rzeczach, które są przed¬miotem świadczenia (także m.in. w pieniądzach), zostaje zaliczony na poczet należności. Zadatek dany w rzeczach innego rodzaju musi być zwrócony w natu¬rze stronie, która go dała (art. 394 § 2 k.c). Danie zadatku jest umową realną.

Art. 394. § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron

To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE.doc (Rozmiar: 43.5 KB / Pobrań: 33)
Odpowiedz


[-]
Szybka odpowiedź
Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.