Witaj! Rejestracja

Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona


Antygona, tytułowa bohaterka dramatu Sofoklesa jest pełna dumy rodowej. Porywcza i wybuchowa, zdecydowana i energiczna, doskonale wie jak przekonać lud, ze ma słuszność co do pochówku swojego brata i co do przeciwstawienia się rozkazowi króla. Dziewczyna jest przekonana o swojej racji i wyższości nad Kreonem, którego uważa za głupca: „Nie Zeus przecież obwieścił to prawo, Ni wola Diki, podziemnych bóstw siostry, A nie mniemałam, by ukaz twój ostry Tyle miał wagi i siły w człowieku, Aby mógł łamać święte prawa boże, Które są wieczne i trwają od wieku, Ze ich początku nikt zbadać nie może”. Jako, ze jest dumna, nie godzi się na hańbienie zarówno swojego jak i Polinejkesowego imienia.
Jest troskliwa o swoich bliskich o czym mogą świadczyć słowa: „O nie! Mów głośno, bo ciężkie ty kaźnie ściągnąć byś mogła milczeniem na siebie.” Dla zmarłego brata jest zdolna zrobić wszystko, ponieważ uważa, ze należy czcić swe rodzeństwo ponad wszystko, nawet po śmierci: „ Rób po twej myśli; ja zaś wnet podążę, by kochanemu bratu grób usypać”.
Antygona jest zuchwała, nie lęka się śmierci: „Ja więc nie chciałam ulęknąć się człeka za złamanie praw tych kiedyś bogom Zdawać tam sprawę. Bom śmierci ja pewna Nawet bez twego ukazu; a jeśli Wcześniej śmierć przyjdzie, za zysk to poczytam Bo komu przyszło żyć wśród nieszczęść tylu, Jakżeby w śmierci zysku nie dopatrzył? Tak więc nie mierzi mnie śmierci ta groźba”. Nie boi się przeciwstawić królowi Teb - swojemu wujkowi. Może liczyła na wyjątek przez wzgląd króla na pokrewieństwo. Ale być może Antygona pochowała swego brata, aby uzyskać przychylność ludzi.
Antygona jest postacią pozytywną, reprezentuję postawę empatyczną, jest altruistką. Pomaga i troszczy się innych, nie bojąc się konsekwencji.
Wujkiem Antygony jest Kreon - władca despotyczny, ale dbającym o swoje państwo. Był tyranem o czym mogą świadczyć słowa: „I żywcem wrzuć do skalistej jamy. Jadła dam tylko tyle co konieczne. By miasto całkiem od skazy uchronić... . Wywieź ją każę w bezludne pustkowie".
Uważał kobietę za słabszą i nigdy jej nie ustępował , mówią o tym słowa: "I nie ulegać niewiast samowoli. Jeżeli upaść to z ręki paść męskiej. Bo hańba doznać od niewiasty klęski". Mimo iż był despotą bardzo kochał swoją rodzinę. Jego miłość była szczera i prawdziwa. Dopiero po śmierci żony i syna zrozumiał, że źle postąpił. Odejście ich bardzo przeżywał. Popierają to słowa: "Ach widzę nędzy nową mękę! Jakoż mnie jeszcze boleść czeka?! Na zwłokach syna trzymam rękę. A tam naprzeciw martwe leży. Ach, ach mój synu ciało twej macierzy."
Kreon był władcą ślepo w siebie zapatrzonym. Nie dopuszczał możliwości, że ktoś może mieć inne zdanie. Podejmował decyzje których później żałował. Ale miał w sobie odrobinę szlachetności i odwagi.
Moim zdaniem Kreon jest postacią tragiczną. Zakazując grzebania zwłok zdrajcy działał zgodnie z prawem ludzkim i w interesie państwa. Przez to złamał prawo boskie i zgubił swą całą rodzinę.
Jednakże nie możemy jednoznacznie osądzać, ani Kreona, ani Antygony. Są to postacie mityczne i tak naprawdę nie możemy wczuć się w rolą Antygony, ani jej wujka dopóki sami nie znaleźlibyśmy się w takiej sytuacji.
Kreon i Antygona posiadali wspólne cechy np.: obydwoje byli uparci przy swoich postanowieniach, trwali w nich do końca. Dbali o swój wizerunek w państwie, albowiem Antygona chciała pochować brata, aby nie zostać uznaną za zdrajczynię rodziny, a Kreon nie zmieniał swoich decyzji, ponieważ oznaczało by to jego słabość. Kreon i Antygona mieli bardzo podobne, silne charaktery i moim zdaniem większość konfliktów była tym spowodowana.
Różnice między Antygoną, a Kreonem również są znaczne. Antygona pokazywała swą miłość, a Kreon chował ją głęboko do środka, aby nie godziła w interesy państwa. Bał się okazywać swoich uczuć, bo mogło być to oznaką słabości. Dla Antygony przywiązanie, miłość, szczerość to były najważniejsze wartości. Kreon był człowiekiem mało otwartym, nie podatnym na sugestie, tak samo zresztą jak Antygona.
Kreon i Antygona są postaciami pozytywnymi. Niestety różnice ich poglądów doprowadziły do samobójczej śmierci trzech osób.
"Antygona" Sofoklesa
"Antygona" to antyczna tragedia, która jest przykładem tragedii klasycznej 1. Źródłem fabuły - mitologia; 2. Istotą utworu: • konflikt tragiczny ( pomiędzy ustanowionym przez człowieka prawem państwowym, reprezentowanym przez Kreona a prawem boskim na które powołuje się Antygona), • fatum jako siła, która sprawia, że bohaterowie muszą się znaleźć w sytuacji tragicznej; 3. Wina tragiczna: • Antygony - narusza królewski nakaz, ale pragnie uszanować prawa boskie, • Kreona - wydaje bezwzględny rozkaz, ale jest przekonany, że ma obowiązek ukarać zdrajcę ojczyzny i że zgodne jest to z wolą bogów; 4. Ironia tragiczna - działania Kreona przynoszą skutki sprzeczne z jego zamiarami, im bar-dziej stara się wykonywać obowiązki władcy, tym szybciej zmierza ku nieuchronnej kata-strofie; 5. Bohaterowie: • pochodzą z najszlachetniejszych rodów, zajmują wysoka pozycję społeczną (Kreon, Antygona, Ismena, Hajmon, Eurdyka to rodzina królewska), • są szlachetni - Kreon myśli przede wszystkim o interesie państwa, jest sprawiedliwy, - Antygonę cechuje wielka odwaga i determinacja w obronie wyznawanych warto-ści, • nieobce sa im wady i słabości czyniące postacie dramatu bliskimi człowiekowi - Kreon w swym zaslepieniu nie beirze pod uwagę zdania najbliższych, - Antygona jest okrutna wobec siostry, skazana na smierć żałuje, że musi umrzeć; 6. Chór: • stale obecny na scenie, • pełni funkcje - informując o wcześniejszych wydarzeniach (parados), - wyjasnia sens tego, co dzieje się na scenie (stasimon I, eksodos), - ocenia postępowanie bohaterów (stasimon II), - bierze udział w akcji (epejzodion V) 7. Ograniczona liczba aktorów na scenie (oprócz Chóru najwyżej trzech); 8. Jedność nastroju (powaga i wzniosłość); 9. Jedność stylu (brak indywidualizacji językowej - styl retoryczny); 10. Budowa akcji: • ciąg wydarzeń połączonych ścisłymi związkami przyczynowo-skutkowymi układających się w kolejne fazy: - wprowadzenie (prologus), - zawiązanie (epejzodion I), - rozwinięcie (epejzodion II, III, IV), - perypetia (epejzodion V wydaje się, że wszystko skończy się dobrze), - katastrofa i rozwiązanie (eksodos); 11. Trzy jedności: • akcji (jeden wątek, brak scen epizodycznych), • miejsca (przed pałacem królewskim), • czasu (brak luk czasowych; akcja dramatu trwa tyle czasu, ile spektakl). Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Począt-kowo ją improwizowano, ale pomiędzy VII a VI w. p.n.e., odziani w skóry koźle pasterze śpiewali już utwory specjalnie na ten cel układane przez poetów. Wówczas to zapewne po-wstało określenie "tragedia" ("tragos" - kozioł i "oide" - pieśń) i z chóru wydzielił się prze-wodnik. Tespos z Ikarii w VI w. p.n.e. przeciwstawił chórowi "odpowiadacza" - pierwszego aktora, zaś Ajschylos, pierwszy wielki tragediopisarz grecki, - drugiego. Obecność na scenie trzeciego aktora zawdzięczamy Sofoklesowi, twórcy wieku V p.n.e. Konkurs dramatyczny stał się ważnym elementem marcowych "Wielkich Dionizjów", które trwały trzy dni. Każdego jeden poeta prezentował tetralogię (cykl czterech sztuk) złożoną z trzech tragedii i dramatu satyrycznego. Spektakle odbywały się na okrągłym placu - orchestrze (taneczni), w głębi której stał budynek, z którego wychodzili aktorzy. Nazywano go skene (ba-rak) i on dał początek wyrazowi "scena". Aktorzy występowali w maskach i butach na koturnach. Streszczenie. Prologos: akcja toczy się przed pałacem królewskim w Tebach. Antygona rozmawia z siostra, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreona. Postanowił on mianowicie z honorami obejść się z ciałem Etoklesa (obrońcy miasta), ale zakazał pogrzebu drugiemu z braci - Polinejkesowi (najeźdźcy). Antygona postanawia pochować brata i prosi o pomoc siostrę. Ismena odmawia. Wchodzi chór. Parados: na wezwanie Kreona zebrał się Chór Starców Tebańskich. Śpiewa on radosną pieśń ku czci niedawnego zwycięstwa. Epejzodion I: Kreon ogłasza oficjalnie swą decyzję. Nagle wchodzi strażnik z wieścią, że ktoś pochował ciało Polinejkesa. Przodownik widzi w tym integrację bogów, ale Kreon uważa, że przestępstwo popełniono dla pieniędzy i kategorycznie żąda schwytania winnego. Stasimon I: Chór śpiewa pieśń pochwalną sławiąc państwo jako najwyższy przejaw cywilizacji. W związku z tym złamanie prawa uznaje za objaw zdrady ojczyzny. Strażnik wprowadza schwytaną Antygonę. Epejzodion II: Dziewczyna została schwytana w chwili, gdy próbowała dokończyć obrzędy pogrzebowe. Kreon i Antygona toczą dysputę, w trakcie której każde uzasadnia swe postępowanie. Kreon - władca, uważa, że dobro państwa wymaga, aby zdrajca ojczyzny został ukara-ny. Dlatego też zabronił pochówku Polinejkesowi. Antygona natomiast, broniąc praw boskich, uważa, że nikomu nie wolno łamać praw nakazujących grzebać zmarłego. Święte zasady są dla niej wyższe niż prawo wyznaczane przez człowieka. Kreon podtrzymuje swą decyzję ukarania siostrzenicy, podejrzewa również Ismenę o współudział w przestępstwie. Ismena gotowa jest wziąć na siebie współodpowiedzialność, ale Antygona z pogarda odrzuca jej pomoc. Stasimon II: Chór wyraża współczucie dla Antygony. Uznaje jej winę, ale widzi ją w perspektywie cierpień i grzechów przeklętego rodu Labdakidów. Pojawia się Hamon, syn Kreona. Epejzodion III: Hajmon kocha Antygonę i występuje w jej obronie. Zarzuca ojcu upór i tyranię, bowiem lud, na który się powołuje Kreon, stoi po stronie dziewczyny. Ojciec w rozżaleniu oskarża go o słabość i postanawia ukarać Antygonę przez zamurowanie żywcem. Stasimon III: Chór śpiewa o potędze bogini miłości, Afrodyty, za której przyczyna powstają spory w rodzinach. Straż wprowadza Antygonę. Epejzodion IV: Bohaterka żegna się z życiem. Żal jej wszystkiego, czego nie zdążyła zaznać: miłości, małżeństwa, macierzyństwa. Chór jej współczuje przypominając jednak o klątwie ciążącej nad rodem. Kreon przerywa lament rozkazując przyspieszyć wyrok. Stasimon IV: Chór wspomina Danae, Likurga, synów Fineusa, którzy podobnie jak Antygona żywcem zostali zamknięci w grobowcu - w ten sposób podkreślając, że nikt nie umknie prze-znaczeniu. Wchodzi niewidomy wróżbita, Tejrezjasz.
Epejzodion V: Tejrezjasz rozgłasza, iż ptaki i psy, które żywiły się porzuconym ciałem Polinejkesa skalały świątynie. Rozgniewani bogowie nie chcą słuchać modłów i przyjmować składanych ofiar. Radzi więc królowi, aby odwołał dwoje decyzje. Kreon odmawia, bowiem jest przekonany, że wróżbita został przekupiony przez wrogów. Rozgniewany Tejrezjasz zapowiada śmierć Hajmona. To dopiero przekonało króla i za radą Przodownika Chóru nakazuje uwolnić Antygonę i pochować Polinejkesa. Stasimon V: Chór śpiewa hymn ku czci patrona Teb, Dionizosa prosząc boga o pomoc. Eksodos: Posłaniec przynosi wieść o śmierci Hajmonda. Na prośbę królowej, Eurydyki, opowiada, że Kreon po pochowaniu Polinejkesa nakazał otwarcie grobowca Antygony a tam za-stał syna tulącego ciało ukochanej, która powiesiła się. Na widok ojca młodzian rzucił się nań z mieczem, a gdy chybił, popełnił samobójstwo. Zrozpaczona Eurydyka wybiega. Kreon wnosi ciało syna, a Posłaniec powraca, by oznajmić mu, że żona również popełniła samobójstwo, pchnęła się nożem. Kreon rozpacza nad bezmiarem swoich win. Chór śpiewa o bogach, którzy zsyłają karę za pychę i przez cierpienie uczą rozumu i miary. Konstrukcja utworu i jej styl. "Antygona" jest tragedią - poważnym utworem scenicznym, którego motyw przewodni stanowi nieprzezwyciężony konflikt pomiędzy dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi (losem, prawami historii, interesem społecznym, prawami natury). Zatem podstawową kategorię estetyczna stanowi tu tragizm połączony z wzniosłością. Bohaterowie wyrastają ponad przeciętność, ale ich losami kieruje przeznaczenie (fatum). Budowę akcji charakteryzuje zasada trzech jedności: - miejsca, - czasu (czas fabuły nie przekracza 24 godzin), - fabuły (jeden wątek pozbawiony scen epizodycznych, z bohaterami, których pojawienie się przybliża rozwiązanie konfliktu)
Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa
"Antygonę" napisał Sofokles około 441 r. p.n.e., utwór ten został wystawiony w teatrze Dionizosa. Jest to tragedia związana z mitami tebańskimi, ukazującymi dzieje władców. W prologosie Antygona wspomina o nieszczęściach swego rodu, ma ona bowiem w pamięci


.doc   Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona.doc (Rozmiar: 142.5 KB / Pobrań: 97)
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Jak oceniam postępowanie głównych bohaterów tragedii Sofoklesa – Antygony i Kreona? brunet 1 2,163 12-12-2010, 17:55
Ostatni post:
  Dekadentyzm - charakterystyka, przykłady literackie XxX 0 1,210 10-29-2010, 08:54
Ostatni post: XxX
  Charakterystyka Młodej Polski. XxX 0 743 10-29-2010, 08:44
Ostatni post: XxX
  Kto bogom posłuszny, ten zbłądzić nie może – tragizm Antygony brunet 0 981 09-27-2010, 11:07
Ostatni post: brunet
  Charakterystyka porównawcza Achillesa i Hektora brunet 0 1,086 09-27-2010, 10:56
Ostatni post: brunet