Witaj! Rejestracja

Wymagania formalne wniesienia skargi i jej moc


Wymagania formalne dotyczące skargi można podzielić na:
a) dotyczące treści
b) dotyczące formy
c) dotyczące trybu wnoszenia
d) dotyczące wpisu od skargi

Ad. a)
(57 § 1 p.p.s.a.) – Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto powinna zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności. W skardze powinien być oznaczony organ, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, a także powinno w niej być zawarte określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.
Art. 46 i 47 wskazują elementy pisma strony w postępowaniu sądowym. Ponieważ skarga stanowi takie właśnie pismo, stąd wymienione w tych przepisach elementy pisma odnoszą się również do skargi składanej do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Zgodnie z tymi przepisami konieczne będzie:
a) oznaczenie w skardze sądu, do którego jest kierowana – a więc w przypadku skargi, będzie to wojewódzki sąd administracyjny w mieście X,
b) imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
c) oznaczenie rodzaju pisma – w naszym przypadku skarga,
d) osnowę, czyli pewną treść opisową, określającą, w jaki sposób naruszono prawo itd.
e) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
f) wymienienie załączników
Istotne jest to, by pamiętać, że jeśli wniesiona skarga jest jednocześnie pierwszym pismem w sprawie, to powinna ona ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku – adres do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy.

Wspomniane już art. 46 i 47 wskazują dodatkowo na jeszcze kilka pomniejszych wymagań.

Ppsa dopuszcza możliwość, by w sytuacji, gdy w sprawie występuje kilku skarżących tę samą decyzję, postanowienie, inny akt, czynność lub bezczynność organu, skargę wnieść w jednym piśmie. Gdyby natomiast zdarzyło się tak, że w jednej skardze zaskarżono różne decyzje, postanowienia, etc. przewodniczący zarządzi rozdzielenie skarg.

Ad. b)
Skarga może mieć wyłącznie formę pisemną.

Ad. c)
W przypadku skargi na decyzję lub postanowienie, wnosi się ją w terminie 30 dni od daty doręczenia owej decyzji lub postanowienia skarżącemu, natomiast w przypadku innego rodzaju aktów lub czynności skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
(Uwaga: trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadkach, które dotyczą skargi na inne akty czy czynności, elementem koniecznym – poprzedzającym wniesienie skargi jest wezwanie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa).

Prokurator i RPO mogą wnieść skargę w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej.

(Uwaga: Jeżeli w postępowaniu administracyjnym prokurator występował jako podmiot na prawach strony, to wówczas prokurator wnosi skargę do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia prokuratorowi decyzji będącej przedmiotem zaskarżenia – wynika to z orzecznictwa, a nie z przepisów!!)To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   sadowa_dla_prawa.doc (Rozmiar: 114.5 KB / Pobrań: 29)
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     Forumeria.pl - Najlepsze forum w Polsce
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości