Witaj! Rejestracja

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEB W OBSZARACH SILNIE ZDEGRADOWANYCH SIEDLISK LEŚNYCH NADLE


I. WSTĘP


Gleba odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu warunków egzystencji ekosystemów leśnych. Monitoring gleb jest jednym z elementów podlegających kontroli w ramach monitoringu lasu [Strategia Leśna Unii Europejskiej – tzw. Raport Thomasa 1997].
Badaniami objęto gleby w zniszczonym przez emisję azotową ekosystemie leśnym Nadleśnictwa Puławy, w którym w wyniku efektu kumulatywnego powstał nowy stan homeostazy, z nowym niezrównoważonym obiegiem energii. Na dużych obszarach leśnych, otaczających Zakłady Azotowe „Puławy”, w latach 1966 – 1988 został całkowicie zreorganizowany naturalny leśny ekosystem w zaroślowo – darniowy. Według Jakubczaka [1986] w latach 1968 – 1984 do atmosfery w rejonie ZA zostalo wyemitowane około 35 x 104 mg związków azotu. Obszar Puławski jest jednym z 27 obszarów zagrożenia ekologicznego wydzielonych w Polsce. Według danych Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o/Lublin w roku 1998 łączna powierzchnia lasów będących w strefie zagrożenia przemysłowego na tym obszarze wynosiła 9070,6 ha.
Inwestycje jakie zostały poczynione na rzecz ochrony środowiska
w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. w latach 1985 – 1999 w bardzo dużym stopniu ograniczyły emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Wyraźne zmniejszenie natężenia emisji gazów i imisji azotowej nastąpiło w początkach lat 90–tych [Ochrona Środowiska, 1994]. Pomimo malejącej od kilku lat emisji przemysłowej badany ekosystem znajduje się pod stałą presją czynnika toksycznego [Jedliczko, 1999].
Wyjątkowo niekorzystne warunki środowiskowe zaistniały na terenach położonych na wschód od emitora [Kimmins, 1989]. Przestrzenna struktura nasilenia zniszczeń lasów w rejonie ZA ma charakter strefowy. Granice poszczególnych stref mają przebieg nieregularny, ulegając modyfikacji w zależności od rozkładu kierunków wiatru, ukształtowania terenu, wieku i składu gatunkowego drzewostanu, bonitacji siedliska. Przebieg poszczególnych stref zniszczeń lasu ma kształt podobny do kierunkowej róży wiatrów charakterystycznych dla tego obszaru. Szczególnie intensywne tempo zniszczeń lasu zaznacza się w kierunku dominujących wiatrów N – E [Raporto stanie środowiska w rejonie oddziaływania ZA, Lublin, 1982].
Antropogeniczne zanieczyszczenie atmosfery, a także łączne oddziaływanie skażeń gazowych i pyłowych powszechnie przyjmuje się za pierwotną przyczynę zamierania lasów w całej Europie Środkowej [Dobrowolska, 1995; Mazurski, 1989]. Negatywny wpływ kwaśnych imisji na drzewostany, działający poprzez zmiany w glebie (wzrost jej zakwaszenia, pojawienie się składników toksycznych, przeazotowanie, ubytek kationów biofilnych oraz naruszenie równowagi biologicznej) prowadzi do zaawansowanej destabilizacji ekosystemów leśnych [Kuchniarz i Mazurski, 1995; Pokojska, 1997]. Wielu autorów podkreśla, że oddziaływanie przemysłu doprowadza do klęski ekologicznej obszarów leśnych [Brogowski i in.,1997; Drozd, 1995; Kabała, 1995]. Najnowsze badania [Blank i in., 1992; Clarkson i Schmandt, 1992; Foster i in., 1992] wskazują na większą złożoność zjawisk zachodzących w ekosystemach leśnych, a mianowicie poza ujemnym wpływem kwaśnych imisji, obecne zamieranie drzewostanów leśnych jest efektem kompleksowego oddziaływania wielu szkodliwych czynników, w tym między innymi ozonu, deficytu składników pokarmowych w glebie, zanieczyszczeń organicznych, patogenów, niekorzystnych warunków klimatycznych, ocieplenia globalnego. Postępujące od roku 1990 zmniejszenie emisji umożliwiło samoczynne odnawianie się pionierskiej fali lasu.
Monitoring gleb leśnych z wykorzystaniem metod opartych na testach chemicznych pozwala na ocenę zmian jakie zachodzą w środowisku pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych i ma bezpośrednie odniesienie do utrzymania stabilności ekosystemów.


II. PRZEGLĄD LITERATURY


W 1990 roku Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. znalazły się na liście 80–ciu przedsiębiorstw uciążliwych i degradujących środowisko, które zostały objęte szczególnym nadzorem przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska [Jedliczko 1999]. Negatywne oceny wynikły ze stanu oddziaływania ZA podczas intensywnej degradacji środowiska w okresie 1969 – 1985, w którym to czasie w Zakładach nie zbudowano żadnej instalacji dla potrzeb środowiska.
Sytuacja ta uległa całkowitej zmianie w kierunku znacznej poprawy, gdy rozpoczęto konsekwentne usuwanie wieloletnich zaniedbań poprzez realizowanie „Kompleksowego Programu zamierzeń a zakresie ochrony środowiska a Zakładach Azotowych „Puławy”S.A. na lata 1985 – 2000”. Długoletnie badania specjalistów doprowadziły do powstania m.in. roślinnej (biologicznej) oczyszczalni atmosfery i gleby [Wiatr, 1995].
Według danych ZA „Puławy” S.A. w latach 1985 – 1997 inwestycje poczynione na rzecz ochrony środowiska w znacznym stopniu ograniczyły emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Wyraźne zmniejszenie natężenia emisji gazów i imisji azotowej nastąpiło w początkach lat 90–tych (Ochrona Środowiska, 1994). Radykalne zmniejszenie emisji, a w szczególności amoniaku datuje się od 1996 roku [Kowalkowski i Jedliczko, 1996]. Emisja amoniaku w stosunku do 1985 roku została obniżona o 90%, dwutlenku siarki o 30%, tlenków azotu o 70%, pyłów dymnicowych o 80%, pyłów nawozowych o 85% [Bielińska, Domżał, 1999]..doc   Praca Magisterska - WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEB.doc (Rozmiar: 26.21 MB / Pobrań: 14)
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     Forumeria.pl - Najlepsze forum w Polsce
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości