Witaj! Rejestracja

UMOWA DZIERŻAWY


Zawarta w dniu ........................... w ..................................... pomiędzy ........................................
z siedzibą w ............................................. ul...............................................................................
reprezentowan(ą)ym przez ................................................................................. zwan(ą)ym dalej
Wydzierżawiającym , a .................................................................................................................
........................................................................................................ zwan(ą)ym dalej Dzierżawcą.

§1

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków ..................................
......................................................................................................................................................

§2

1)Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w dniu ........................................................................
2)Dzierżawca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu dzierżawy.

§3

Dzierżawca zobowiązuje się :
1) do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej
eksploatacji
2) do dokonywania na własny koszt bieżących napraw i remontów przedmiotu dzierżawy
3) opłacać czynsz w ustalonych terminach, a w przypadku zwłoki do zapłaty odsetek
w wysokości ............% za każdy dzień
4) nie dokonywać zmian w przedmiocie dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającego
5) nie udostępniać osobom trzecim przedmiotu dzierżawy do użytkowania,
ani go nie podnajmować bez zgody Wydzierżawiającego .

§4

Strony ustalają czynsz dzierżawny w wysokości ...............................................
Czynsz płatny będzie ..................................................do .......................................... każdego
miesiąca do rąk Wydzierżawiającego.

§5

1) Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości czynszu, w przypadku zmiany ceny rynkowej
przedmiotu dzierżawy.
2) Zmieniona stawka obowiązywać będzie od następnego miesiąca, licząc od daty zawiadomienia
przez Wydzierżawiającego o zmianie wysokości czynszu .

§6

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .................................. do dnia ......................................

§7

Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem ..................................... okresu
wypowiedzenia.

§8

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, w przypadku
nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy.


§9

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie
niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§10

Wydzierżawiający oświadcza, iż udziela Dzierżawcy prawa pierwokupu przedmiotu dzierżawy,
gdyby po zakończeniu umowy miał on być sprzedany.

§11

Opłaty związane z zarejestrowaniem niniejszej umowy ponosi ......................................................

§12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§14

Umowę sporządzono w ........................... jednobrzmiących egzemplarzach po .................. dla
każdej ze stron............................................. .......................................

Wydzierżawiający Dzierżawca


.rtf   Umowa Dzierzawy.Rtf (Rozmiar: 8.67 KB / Pobrań: 6)
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     Forumeria.pl - Najlepsze forum w Polsce
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO brunet 0 866 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WYBUDOWANIE I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI DOMU JEDNORODZINNEGO brunet 0 853 09-19-2010, 20:36
Ostatni post: brunet
  UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE brunet 0 454 09-19-2010, 20:35
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁPRACY brunet 0 867 09-14-2010, 18:33
Ostatni post: brunet
  UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE brunet 0 772 09-14-2010, 18:31
Ostatni post: brunet

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości