Witaj! Rejestracja

Prawo Unii Europejskiej


Źródła prawa Unii Europejskiej
Literatura:
M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2002; A. Bleckmann, Europarecht, Koln 1997; K.-D. Borhardt, Die rechtlichen Grundlagen der Europaischen Union, Heidelberg 2002; Ch. Calliess, M. Ruffert (red.), Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, Neuwied 2002; P. Craig, G. De Burca, EU Law, Oxford 2003; F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 2001; E. Grabitz, M. Hilf (red.), Kommentar zur Eu-ropaischen Union, Miinchen (luźne kartki, różne lata wydania); H. von der Groeben, H.Thiesing, C-D. Ehlermann (red.), Kommentar zum EU-/EG Vertrag, Badan-Baden 1997/1998; T. C. Hartley, The Foundations ofEuropean Community Law, Oxford2003; PJ.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat, Introduction to the Law of the European Com-munities, London-The Hague-Boston 1998; Ch. Koenig, A. Haratsch, Europarecht, Tubin¬gen 2000; C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe, 1.1, Warszawa 2000; Th. Oppermann, Europarecht, Miinchen 1999; M. Pechstein, Ch. Koenig, Die Europdische Union, Tubingen 2000; S. Prechal, Directives in European Comminity Law, Oxford 1995; J. Schwarze (red.), EU Kommentar, Baden-Baden 2000; R. Streinz, Prawo europejskie, Warszawa 2002; S. Weatherhill, P. Beaumont, EU Law, London 1999; G. Winter (red.), Sources and Ca-tegories ofEuropean Union Law, Baden-Baden 1996; A. Wróbel (red.), Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze 2003.
8.1. Uwagi wstępne
8.1.1. Klasyfikacje źródeł prawa
Źródła prawa Unii Europejskiej tworzą bardzo zróżnicowany obraz. Istotne od¬mienności występują między poszczególnymi filarami Unii, a zwłaszcza między I filarem z jednej strony, a II i III - z drugiej strony. Najbardziej rozwinięte są źródła prawa WE (w I filarze). Źródła prawa UE można klasyfikować według różnych kryteriów. Stosownie do tego, od kogo pochodzą, mówi się o źródłach tworzonych przez państwa członkowskie oraz tworzonych przez instytucje WE. Mogą to być przy tym akty jednostronne, albo wielostronne (umowy). Według innego kryterium wyróżnia się źródła prawa pisanego i niepisanego. Jeśli cho¬dzi o ich charakter prawny, niektóre źródła prawa Unii zawierają normy wiążące prawnie ich adresatów, a inne są formalnie niewiążące.
203

8.1.2. Pojęcie i zasięg acąuis communautaire
Rozpowszechnionym pojęciem w doktrynie prawa europejskiego oraz w orzecz¬nictwie jest acąuis communautaire. Występuje ono również w art. 2, art. 3 i art. 43 ust. 1 TUE. Pojęcie to tłumaczy się najczęściej jako „dorobek wspólno¬towy". Nazwa mogłaby sugerować związek z I filarem (WE i prawem wspólno¬towym), należy ją jednak rozumieć szerzej, tak aby objąć także pozostałe filary UE. Na dorobek ten składa się całe dotychczasowe prawo UE, wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia i stosowania, polityki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe, zwyczaje, a także wartości tkwiące u podstaw funkcjonowania UE. Granice omawianego pojęcia nie zawsze są wyraźne i niekiedy powstają wątpliwości, co do zaliczenia pewnych aktów do acąuis. Ma to istotne znaczenie przy przystępowaniu nowych państw do Unii Europejskiej; państwa te są zobowiązane przyjąć całe acąuis communautaire. W dotychczasowej praktyce UE, w akcie dotyczącym warunków przystąpienia do UE (akcie akcesyjnym), będącym załącznikiem do traktatu akcesyjnego, wymie¬nia się kategorie aktów, do przyjęcia których są zobowiązane nowe państwa członkowskie1. Takie rozwiązanie przyjęto także w akcie akcesyjnym z 2003 r. (art. 2-art. 6).
8.1.3. Źródła prawa pierwotnego i pochodnego
Często spotyka się w nauce prawa europejskiego podział źródeł prawa na źródła prawa pierwotnego oraz prawa pochodnego (wtórnego). Do źródeł prawa pier¬wotnego zalicza się traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europej¬skiej oraz tzw. ogólne zasady prawa. Z kolei, źródłami prawa pochodnego są akty poszczególnych instytucji WE (funkcjonujących także jako instytucje UE w II i III filarze), a także rozmaite umowy zawierane przez Wspólnoty, albo przez państwa członkowskie. Granice między prawem pierwotnym i pochodnym, a także przynależność pewnych aktów do prawa Unii Europejskiej w ogóle, mogą niekiedy budzić wątpliwości
W każdym razie jest wymagane, aby normy prawa pochodnego były zgodne z normami prawa pierwotnego. Na straży tej zgodności stoi ETS (por. art. 230 TWE).
1 Por. J. Barcz, Struktura przyszłego traktatu akcesyjnego Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wraz z wybranymi odniesieniami konstytucyjnoprawnymi, w: E. Popławska (red.), Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, Warszawa 2000, s. 301 i nast.
204

8.2. Traktaty, na których opiera się UE
8.2.1. Traktaty założycielskie
Do źródeł prawa pierwotnego Unii Europejskiej zalicza się przede wszystkim tzw. traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Są to: Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zawarty w Paryżu w 1951 r.2 Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zawar¬ty w Rzymie w 1957 r. (zwany też Traktatem Rzymskim, albo w skrócie: TWE); Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EUROATOM) zawarty w Rzymie w 1957 r.; Traktat o Unii Europejskiej, zawarty w Maastricht w 1992 r (zwany też Traktatem z Maastricht, w skrócie TUE). Integralną część traktatów stanowią protokoły i deklaracje dołączone do traktatów, przyjęte za wspólnym porozumieniem państw członkowskich (por. np. art. 311 TWE); to samo można odnieść do protokołów do TUE, mimo braku wyraźnego przepisu w tej materii Ponadto do źródeł prawa pierwotnego zalicza się traktaty nowelizu¬jące powyższe traktaty. Chodzi tu o JAE z 1986 r., Traktat z Maastricht z 1992 r., TA z 1997 r., a także o TN z 2001 r.
8.2.2. Traktaty akcesyjne
W skład prawa pierwotnego UE wchodzą także traktaty akcesyjne, tj. traktaty mocą których do UE są przyjmowane nowe państwa członkowskie. Traktatów takich było do tej pory pięć (z lat 1972,1979,1985, 1994, 2003), z tym że ostat¬ni z nich, obejmujący również Polskę, ma wejść w życie 1 maja 2004 r. W wy-niku tych traktatów liczba państw członkowskich wzrosła z sześciu do piętnastu, a po najnowszym rozszerzeniu Unii ma wynieść dwadzieścia pięć. W traktatach akcesyjnych, a także w aktach akcesyjnych będących ich z


To TYLKO CZESC MATERIALU, CAŁOŚĆ DOSTĘPNA DO ŚCIĄGNIĘCIA PO ZALOGOWANIU LUB REJESTRACJI


.doc   Prawo Unii Europejskiej-książka.doc (Rozmiar: 475 KB / Pobrań: 17)
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
     Forumeria.pl - Najlepsze forum w Polsce
▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Odpowiedz

[-]
Szybka odpowiedź

Disable AutoMedia embedding for this link.   MP3 Playlist

Weryfikacja przeciw botom
Zaznacz pole wyboru znajdujące się poniżej. Ten proces pozwala chronić forum przed botami spamującymi.

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  PRAWO WYBORCZE brunet 0 504 11-28-2010, 11:29
Ostatni post: brunet
  PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE brunet 0 500 11-28-2010, 11:28
Ostatni post: brunet
  Prawo konstytucyjne 2 brunet 0 410 11-28-2010, 11:26
Ostatni post: brunet
  prawo konstytucyjne brunet 0 396 11-28-2010, 11:25
Ostatni post: brunet
  Prawo spadkowe brunet 0 434 11-28-2010, 11:16
Ostatni post: brunet

Użytkownicy przeglądający ten wątek:

1 gości